Kontakt

Kvalitetsarbete

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun arbetar regelbundet och systematiskt med att förbättra kvaliteten och utveckla våra olika verksamheter. Det gör vi genom att genomföra årliga undersökningar bland brukare och klienter, anhöriga, anställda etc. Vi deltar även i nationella kvalitetsredovisningar. Här kan du läsa mer om vårt kvalitetsarbete.

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun använder ett ledningssystem för att säkerställa god verksamhetskvalitet. Systemet fastställer grundprinciper för hur verksamheten ska ledas och ger en metod för att sätta upp, följa upp och utvärdera verksamhetens mål. Ett välfungerande ledningssystem medför att det för verksamheten finns en organisatorisk sammansättning med ett uttalat och tydligt ansvar, dokumenterade rutiner, identifierade arbetsförlopp samt rutiner för uppföljning. Syftet med leningssystemet är således att skapa en systematik och samordning i arbetet med verksamhetens kvalitetsutveckling.

Grunderna för det systematiska kvalitetsarbetet inom socialtjänsten

I 3 kap. 3 § Socialtjänstlag (2001:453) framgår det att en verksamhet systematiskt och fortlöpande ska utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Motsvarande bestämmelser återfinns i 6 § Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt i 5 kap. 4 § Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

3 kap. 3 § Socialtjänstlag

"Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras."

I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd redogörs det för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för att säkerställa verksamhetens kvalitet. Fokus är hur systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas och i föreskrifterna/råden anges det att ansvaret för ett fungerande ledningssystem inom verksamheten ligger på vårdgivaren, eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS. Systematiken ska användas för att utveckla och säkra samtliga krav och mål som gäller för respektive verksamhet enligt författningar (lagar, förordnignar och föreskrifter)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd beskriver hur verksamheten systematiskt och fortlöpande ska arbeta för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. I 2 kap. 1 § SOSFS 2011:9 definieras kvalitet.

SOSFS 2011:9 2 KAP. 1 §

"Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter."

Definitionen av kvalitet i SOSFS 2011:9 är grunden för hur ledningssystemet ska vara uppbyggt och användas. Ledningssystemet ska vara uppbyggt på ett sådant sätt att det kan användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Den som bedriver verksamheten kan därefter komplettera systemet och ställa ytterligare krav genom att sätta egna mål eller följa krav i olika standarder, förutsatt att egna uppsatta mål eller krav inte strider mot författningar.

En struktur för styrning, utveckling och dokumentation

Medborgare och den enskilde klienten/brukaren förväntar sig att få stöd och hjälp av god kvalitet. Ledningssystemet säkerställer att socialtjänsten utvecklar tjänster av god kvalitet, i enlighet med gällande regelverk. God kvalitet inom socialtjänstens verksamhet innefattar bland annat rättssäkerhet, bemötande, delaktighet och att socialtjänstens insatser ges i enlighet med de mål och övriga bestämmelser som socialtjänstlagen anger. Kvalitetsarbetet måste därför synliggöras inom förvaltningens olika verksamheter. De processer som pågår och de tjänster som erbjuds måste kunna beskrivas, eftersom det är det som det faktiskt arbetas med ute i verksamheterna. Det måste exempelvis finnas beskrivningar på vad som händer när en individ flyttar till något av kommunens boenden, blir beviljad vardagsstöd eller hemtjänstinsatser. För att kunna få kunskap om, utveckla kvaliteten i verksamheten och kunna bedöma resultaten krävs metoder för uppföljning och utvärdering, samt systematisk dokumentation av arbetet.

Ledningssystemet innehåller en struktur för att styra, utveckla och dokumentera verksamhetens kvalitet. Det innehåller även information om vad, hur och när uppföljning och utvärdering ska göras. Ansvarsfördelningen för kvalitetsarbetet fastställs, samtidigt som personalen görs delaktig.

Kvalitetsarbetets innehåll

Ledningssystemet som ligger till grund för det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet inom socialtjänsten i Ovanåkers kommun beskrivs nedan. Systemet grundar sig i de områden som socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9 lyfter. Kvalitetsledningssystemet fastställer principer för ledning av verksamheten och omfattar verksamhetens alla delar. Med hjälp av systemet bearbetas följande kvalitetsinsatser:

  • Planera
  • Leda
  • Kontrollera
  • Följa upp
  • Utvärdera
  • Förbättra verksamheten

Socialnämnden i Ovanåkers kommuns kvalitetsledningssystem grundar sig i socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9 och omfattar följande områden:

  1. Processer och rutiner
  2. Samverkan
  3. Systematiskt förändringsarbete (riskanalys, egenkontroll och utredning av avvikelser)
  4. Personalens medverkan i kvalitetsarbetet

Mer om kommunalt kvalitetsarbete

Läs mer om systematiskt kvalitetsarbete samt kommunalt kvalitetsarbete i sin helhet hos Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också läsa senaste version av SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Socialt ansvarig samordnare

Christian Olars
Tfn 0271-57019
E-post christian.olars@ovanaker.se

Senast uppdaterad