Kontakt

Vilket stöd kan jag få?

För att få stöd och hjälp krävs en ansökan från dig och ett beslut från en handläggare. De lagar som styr vilken hjälp du kan få är socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Här kan du läsa mer om vilka stöd du kan ansöka om. (biståndsbedömning Länk till annan webbplats.).

För dig som omfattas av någon av personkretsarna i LSS-lagstiftningen finns ett antal LSS-insatser som du kan ansöka om. Rätten till insatserna beror på vilket behov du som individ har och vid en ansökan från dig kommer en utredning att göras som visar på om du har rätt till den insats du ansöker om.

I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen. De delas in i tre grupper utifrån olika bedömningsgrunder, så kallade personkretsar. Du kan ansöka om stöd enligt LSS om du har något av följande:

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

Om du inte omfattas av LSS personkrets kan du ändå få stöd och hjälp men då via socialtjänstlagen (SoL)

De LSS-insatser som kommunen ansvarar för

Personlig assistans eller ekonomiskt stöd för personlig assistans 9 § 2 LSS

Du som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och inte fyllt 65 år kan ansöka om personlig assistans från kommunen eller assistansersättning från Försäkringskassan (SFB). Assistansens omfattning utgår från vilket hjälpbehov du har med de grundläggande behoven personlig hygien, andning, måltider, av- och påklädning, kommunicering.

Om du blir beviljad personlig assistans kan du antingen få assistansen utförd av kommunen, själv vara arbetsgivare till assistenten/assistenterna eller ha andra fristående organ som arbetsgivare.

Ledsagarservice 9 § 3 LSS

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt för att själv ta dig ut i samhället och som inte är beviljad personlig assistans kan ha rätt till ledsagarservice. Stödet ska vara en personlig service och anpassas efter dina behov.

Biträde av kontaktperson 9 § 4 LSS

Du som saknar socialt umgänge med andra människor kan ansöka om att få biträde av en kontaktperson som kan bidra till att minska social isolering och hjälpa dig till att delta i fritidsaktiviteter.

Avlösarservice i hemmet 9 § 5 LSS

Om du har en sådan funktionsnedsättning som gör att du inte kan lämnas ensam i hemmet trots uppnådd ålder och mognad kan du ansöka om avlösarservice i hemmet. Denna insats kan beviljas om de andra i hushållet som i vanliga fall har omvårdnaden om dig behöver åka hemifrån. Avlösarservice kan ges dels som en regelbunden planerad insats och i situationer som inte kan förutses. Servicen ska vara tillgänglig alla dagar, dygnet runt.

Korttidsvistelse utanför hemmet 9 § 6 LSS

Korttidsvistelse kan beviljas till dig som tillfälligt behöver vistas på annat ställe än i ditt vanliga hem. Det kan vara för att du ska kunna få miljöombyte samtidigt som din anhörige kan få avlösning i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelsen kan anordnas i ett korttidshem eller i en stödfamilj. Du kan få korttidsvistelse både regelbundet/planerat och i akuta situationer och insatsen är tillgänglig alla dagar, dygnet runt.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 9 § 7 LSS

Om du som är skolungdom och har fyllt 12 år har ett sådant omfattande funktionshinder att du inte kan vara ensam hemma i bostaden när dina föräldrar arbetar kan du få korttidstillsyn. Tillsynen gäller före och efter skoldagen, samt under skolloven.

Korttidstillsyn och korttidsvistelse bedrivs i gemensamma lokaler i centrala Edsbyn.

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar 9 § 8 LSS

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service. Detta ersätter inte föräldrahemmet utan skall ses som ett komplement både för barn som inte kan bo hos sina föräldrar en del av tiden och för dem som inte kan bo hemma alls.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 9 § 9 LSS

Om du som är vuxen har ett omfattande behov av stöd i boendet kan du ha rätt till en bostad med särskild service. Bostaden kan vara utformad på olika sätt, de vanligaste formerna är gruppbostad eller servicebostad och i båda dessa boendeformer ingår ett individuellt anpassat stöd med omvårdnad, kultur och fritid. I annan särskild anpassad bostad som också är en bostadsform utifrån LSS ingår endast bostad.

Daglig verksamhet 9 § 10 LSS

Du som omfattas av någon av personkretsarna 1 och 2 och som saknar förvärvsarbete och inte utbildar dig kan ha rätt till daglig verksamhet. Insatsens syfte är att erbjuda dig en meningsfull sysselsättning som kan utöka dina möjligheter till utveckling och gemenskap med andra. Daglig verksamhet är en insats via LSS som så långt som möjligt ska likna ett arbete. Den som har beslut om daglig verksamhet ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Målet ska vara att så långt som möjligt närma sig eller komma ut på öppna arbetsmarknaden.

Kontakt

Biståndshandläggarna

Tfn 0271-570 00 vx

Telefontid
Måndag, Onsdag, Fredag kl. 08:30–09:30.
Onsdag kl.15:00-16:00.

E-post: bistandsenheten@ovanaker.se

Senast uppdaterad