Kontakt

Ansökan om stöd

Våra handläggare hjälper dig som har någon form av funktionsnedsättning att hitta rätt form av stöd och hjälp som du behöver för att kunna bo, arbeta, studera eller delta i fritidsaktiviteter.

För att få stöd och hjälp krävs en ansökan från dig och ett beslut från en handläggare. De lagar som styr vilken hjälp du kan få är socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa personer som har funktionsnedsättning (LSS).

Handläggningstid för ärenden inom LSS kan variera stort beroende på ärendets omfattning och art. Dock ska handläggning enligt lag ske skyndsamt.

Vem kan få stöd?

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder.
  • Personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ett omfattande behov av stöd eller service.

Vad kostar stödet och servicen?

Insatserna enligt LSS är i princip avgiftsfria. Mat, hyra, resor och fritidsaktiviteter betalar den enskilde själv.

Hur ansöker jag?

Du som behöver kan ha rätt till särskilda insatser bara du själv begär det. Den som är under 15 år, eller uppenbart inte själv kan ta ställning till frågan, kan få insatser när en vårdnadshavare, god man eller förvaltare ansökt om insatsen.

Ansökan om hjälp kan göras muntligt och/eller skriftligt, genom kommunens biståndshandläggare. Dessa når du genom kommunens växel, tfn 0271- 570 00.
Ansökan kan göras endast av den enskilde eller av behörig företrädare, god man, förvaltare, genom fullmakt.

När ansökan kommit in sker alltid en personlig prövning. Därefter påbörjas en utredning som ska leda fram till ett beslut. Där ska det framgå vilken hjälp du ansökt om och vilken hjälp du fått rätt till. Om du har fått avslag framgår det också samt motivet till avslag.

Du har alltid rätt att överklaga ett beslut

Om du har fått avslag på din ansökan eller är missnöjd på annat sätt med ett beslut så har du alltid rätt att överklaga beslutet. Här kan du läsa mer om överklagan av beslut.

Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas därför enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Information om sekretess och tystnadsplikt.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Biståndshandläggare

Tfn 0271-570 00 vx

Telefontid:
Måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 08:30–09:30.
Tisdag och torsdag kl.15:00-16:00.

Senast uppdaterad