Kontakt

Barn som far illa

Socialtjänsten ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. Här hittar du information om vad du kan göra om du misstänker att ett barn far illa.

Anmälan till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att barn far illa

För att socialtjänsten ska få information om barn som de kan behöva hjälpa rekommenderas alla som misstänker att ett barn far illa att anmäla det till socialtjänsten. Du behöver inte ha tydliga belägg för din oro utan det räcker med en misstanke om att ett barn kan fara illa.

Myndigheter som bedriver verksamhet som berör barn, hälso-och sjukvård samt personal som jobbar inom dessa myndigheter är skyldiga att lämna en orosanmälan till socialtjänsten om de misstänker att barn far illa.

Gör en orosanmälan via vår e-tjänst

Via nedanstående länk kan du göra en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för barnet.

Du kan alltid använda denna e-tjänst men de orosanmälningar som inkommer via e-tjänsten hanteras enbart under kontorstid (helgfria vardagar 8.00-16.30).

OBS! Ovanstående e-tjänst är alltid öppen men kontrolleras endast under socialtjänstens ordinarie öppettider (helgfria vardagar 8.00-16.30).

Om din anmälan gäller oro utanför öppettiderna och som inte kan vänta till nästa vardag kan du kontakta Socialjouren Länk till annan webbplats..

Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet ska du ringa telefonnummer 112.

Gör en orosanmälan via telefon

Om du är tveksam till att göra en anmälan kan du även ringa och rådgöra med en socialsekreterare. Ring kommunens växel och be att få prata med en socialsekreterare. Du kan vara anonym, och du behöver inte berätta vem barnet är (det viktigt att du inte uppger ditt namn om du vill vara anynom).

Telefontid

kl 10:00-12:00 och kl 13:00-14:30.

Gör en orosanmälan till Socialjouren utanför kontorstid

Om din anmälan gäller oro som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider (helgfria vardagar 8.00-16.30) kan du kontakta socialjouren.

Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet ska du ringa telefonnummer 112.

Tänk på detta när du gör en anmälan

Du kan vara anonym när du gör en anmälan. I sådana fall är det viktigt att du inte lämnar namn och telefonnummer. Ofta är det lättare för socialtjänsten att hjälpa barnet och dess familj om vi kan uppge vem uppgifterna kommit ifrån och det är möjligt för socialtjänsten att kunna återkomma med frågor. Detta är önskvärt, men inte nödvändigt. Det viktiga är att vi får vetskap om att ett barn behöver hjälp oavsett om du vill vara anonym eller inte.

Det här brukar vi fråga om när vi tar emot en anmälan om att det finns risk för att ett barn/ungdom far illa:

 • Namn på barnet/ungdomen samt barnets/ungdomens adress och telefonnummer.
 • Varför är du orolig för barnet/ungdomen? Beskriv gärna med exempel.
 • Hur länge har du varit orolig för barnet/ungdomen?
 • Var befinner sig barnet/ungdomen just nu?
 • Tror du att det är en akut fara för barnet/ungdomen? (Om ja, i så fall vilken?)
 • Finns det andra barn/ungdomar i familjen som du tror kan fara illa? (Om ja, i så fall vilka och ålder?)
 • Är det något särskilt vi bör tänka på när vi kontaktar barnet/ungdomen och/eller vårdnadshavarna?
 • Känner vårdnadshavarna till att du kontaktar socialtjänsten och gör en anmälan?
 • Känner barnet/ungdomen till att du kontaktar socialtjänsten och gör en anmälan?

Vad händer efter en anmälan?

När en anmälan mottagits avgör socialtjänsten hur vi ska agera och om ärendet skall utredas vidare.

Vi informerar alltid vårdnadshavarna om anmälan. Oftast kallas sedan vårdnadshavarna samt eventuellt barnet/den unge till samtal på socialkontoret för en s.k. ”förhandsbedömning”. Syftet med förhandsbedömningen är att ta ställning till hur allvarlig informationen/anmälan är och vilken risk den innebär för barnet/ungdomen.

Om det framkommer att barnet/ungdomen och/eller dess vårdnadshavare är i behov av hjälp startas en utredning. För en sådan utredning används Socialstyrelsens handläggnings- och dokumentationssystem BBIC (Barns Behov I Centrum). Utredningen skall göras så snabbt som möjligt och vara färdig senast inom fyra månader.

Vilken slags hjälp kan man få?

Exempel på insatser som kan komma i fråga är:

 • Råd och stöd av socialsekreterare.
 • Kontaktperson/kontaktfamilj.
 • Familjebehandling via socialtjänstens öppenvård
 • Placering i familjehem eller på behandlingshem

Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas därför enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Information om sekretess och tystnadsplikt.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Maria Petersson

Enhetschef
Individ- och familjeomsorgen
Tfn 0271-570 00 vx

Socialsekreterarna

Tfn 0271-570 00 vx
E-post socialtjansten@ovanaker.se

Telefontid

kl 10:00-12:00 och kl 13:00-14:30.

Senast uppdaterad