Riksfärdtjänst

Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning som kräver att du måste åka på ett dyrare sätt än andra, kan ansöka om riksfärdtjänst. Det kan vara att du behöver ha med dig en person som hjälper dig under resans gång för att du ska klara av att genomföra din resa.

Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller enskild angelägenhet.

Det här gäller för riksfärdtjänst

Det är Lag (1997:735) om Riksfärdtjänst som reglerar vem som har rätt till riksfärdtjänst.

Grunden för riksfärdtjänst är din funktionsnedsättning och dess konsekvenser som gör att du får merkostnader för din resa. Det gäller alltså svårigheterna i samband med resandet och inte svårigheter vid resans mål.

Riksfärdtjänst är behovsprövat och kan beviljas till den som är folkbokförd i Ovanåkers kommun.

Du kan ansöka om riksfärdtjänst om du på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala resekostnader eller att resan inte kan göras utan ledsagare.

Resor med riksfärdtjänst

När du vill resa från en kommun till en annan inom Sverige kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Du som är beviljad färdtjänst i Ovanåkers kommun, kan resa mellan kommuner inom Gävleborg län med färdtjänst. Önskar du resa till en kommun utanför färdtjänstområdet ansöker du om riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst gäller för resor till och från rekreation och fritidsverksamhet, eller för annan enskild angelägenhet, som till exempel att besöka släkt och vänner, konsert eller annat som kan kopplas till din fritid.

Resor du inte kan göra med riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst används inte för resor som av någon annan anledning bekostas av staten, en kommun eller regionen.

Du kan alltså inte använda riksfärdtjänst för sjuk- och behandlingsresor, skolresor eller andra resor som du får bidrag för av någon annan, som till exempel försäkringskassa eller arbetsförmedling.

Resor till och från utbildningar och kurser som har med arbete att göra, kan du inte göra med riksfärdtjänst.

Möjliga sätt att resa

Resor med riksfärdtjänst ska göras med billigaste genomförbara färdmedel som den riksfärdtjänstberättigade klarar av.

Utgångspunkten för bedömning är alltid allmänna kommunikationsmedel, det som medför lägst kostnad, utifrån vad sökanden klarar av med hänsyn taget till funktionsnedsättning och dess konsekvenser.

De flesta klarar att resa med allmänna kommunikationer om de har någon med sig som hjälper. Det är funktionsnedsättningens grad som avgör vilket färdmedel som kan beviljas.

  • I första hand gäller resa med allmänna kommunikationer som till exempel buss och tåg, tillsammans med ledsagare.
  • I andra hand används allmänna kommunikationer i kombination med bil eller specialfordon.
  • Resa med personbil eller specialfordon beviljas endast när funktionsnedsättningen gör att du inte kan resa med allmänna kommunikationer med hjälp av ledsagare.

För dig som har svårt att gå i trappor finns det många tåg utan trappsteg. För dig som sitter i rullstol finns rullstolslift på många tåg. Är du beviljad färdtjänst i Ovanåkers kommun kan du resa med färdtjänstfordon till och från närmaste tågstation.

Avsaknad av allmänna kommunikationer på aktuell sträcka, avgångstider som inte passar eller brist på ledsagare, är inte skäl till att bli beviljad resa med personbil eller specialfordon.

Hjälp du kan få under din resa

Det finns stationsledsagning på tågstationerna som du kan boka. Stationsledsagning är kostnadsfritt. Stationsledsagaren hjälper dig att komma till eller från samt av och på tåget. Är behjälplig vid tågbyten, bära bagage och med eventuella hjälpmedel. Du beställer stationsledsagning när du bokar din resa.

Mer information och hur du beställer stationsledsagningLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Medresenär

Du har möjlighet att ta med en medresenär som kan hjälpa dig på resan och på resmålet. Medresenären betalar sin egen biljett.

Ledsagare med riksfärdtjänst

Har du ett särskilt hjälpbehov under själva resan, kan du ansöka om ledsagare. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen på resmålet.

Ledsagare är en person som inte reser av eget intresse utan måste medfölja för att stödja dig för att du ska kunna genomföra resan. Du ansvarar själv för att utse din ledsagare, det kan till exempel vara en vän, släkting eller en personlig assistent. Riksfärdtjänst ersätter ledsagarens resekostnader.

Avgift för riksfärdtjänst

Vid resa med riksfärdtjänst betalar kommunen en del av resan och resenären betalar en viss avgift som kallas för egenavgift. Resekostnaden för ledsagaren ingår inte i din egenavgift.

Egenavgiftens storlek ska motsvara normala resekostnader med allmänna kollektivtrafiken och beräknas efter vägavstånd i kilometer.

Egenavgiften är ett schablonbelopp som regeringen har beslutat.

Resor med allmänna kommunikationer

Vid resor med allmänna kommunikationer betalar du själv hela resan, sparar kvitton och biljetter för att sedan begära ersättning för den del av kostnaden som överstiger egenavgiften.

En särskild blankett för redovisning av resa och kontouppgifter skickas till dig tillsammans med beviljat beslut. Bifoga dina sparade kvitton och biljetter.

Är du beviljad ledsagare till dina resor, betalas och redovisas ledsagares reskostnader på samma sätt som för din egen resa. Spara kvitton och biljetter för ledsagares reskostnader. Redovisa ledsagares resor på den särskilda blanketten samt bifoga sparade kvitton och biljetter.

Resor med personbil eller specialfordon

Vid resor med personbil eller specialfordon, betalas egenavgiften direkt till chauffören som utfört transporten.

Ansök om riksfärdtjänst

En ansökan om riksfärdtjänst ska ske inför varje enskilt resetillfälle.

Ansökan om resa bör ske så snart du vet att du ska genomföra resan, men senast tre veckor innan planerad avfärd.

Inför storhelger samt under semesterperiod bör du ansöka senast sex veckor innan planerad avresa.

Du kan behöva lämna ett medicinskt utlåtande som styrker din funktionsnedsättning samt dina svårigheter att resa med allmänna kommunikationer med eventuella hjälpmedel. Detta intyg är du själv ansvarig för att ordna.

Ansökan

Du behöver bifoga ett medicinskt utlåtande eller intyg som styrker dina funktionsnedsättningar och svårigheter. Utlåtandet eller intyget ska inte vara äldre än tre månader vid ansökningstillfället.

Ditt intyg behöver skrivas av sakkunnig som har medicinsk kompetens att bedöma din funktionsnedsättning och konsekvenserna av den. I vissa fall kan det krävas intyg från sakkunnig med specialistkompetens, till exempel vid synnedsättning eller psykisk funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad