Sjuksköterskeenheten genomför återhämtningsprojekt

Ovanåkers kommun genomför just nu en omfattande satsning när det gäller sjuksköterskeenhetens arbetsmiljö och att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv.

Genom projektet ”Återhämtningsresan - med fokus på återhämtning och en god hälsa” satsas på återhämtning och att skapa förutsättningar för både återhämtning, god hälsa och att långsiktigt stärka arbetsmiljön för den aktuella arbetsgruppen. Med hjälp av tilldelade Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen), har vi möjlighet att ge sjuksköterskorna ett stöd i återhämtning samt att hantera och må bra trots stress och press. Detta känns mycket viktigt, värdefullt och aktuellt då det under en längre tid har varit och är hög arbetsbelastning på sjuksköterskorna.

Genom projektet kommer vi att testa hur olika hälsofrämjande friskfaktorer kan skapa goda förutsättningar för återhämtning, generera hälsosamma beteenden samt bidra till ett hållbart, hälsosamt och tryggt arbetsliv.

Inom projektet får sjuksköterskorna i Ovanåkers kommun råd, stöd och handledning av Niclas Almén (Leg. psykolog, specialist klinisk psykologi, leg. Psykoterapeut med inriktning mot kognitiv beteendeterapi) som har disputerat inom det aktuella ämnesområdet. Niclas är specialiserad inom två områden: Stress och beteendeförändring. Inom området stress är han dessutom speciellt inriktad mot något som egentligen är dess motsats: återhämtning. Niclas kommer att stötta oss under hela projekttiden och han kommer även vara behjälplig med att utvärdera resultatet samt i att koppla resultatet mot evidens och forskningsbaserad kunskap och utifrån det göra praktik av resultatet.

Niclas Almén är Leg. psykolog, specialist klinisk psykologi och leg. Psykoterapeut med inriktning mot kognitiv beteendeterapi

En första upptaktsträff genomfördes nyligen under två halvdagar på det vackra Orbaden, där Niclas Almén höll en workshop blandat med uppgifter att utföra och även inslag av föreläsning. Detta blev mycket uppskattat av alla som närvarande.

Niclas var en otroligt duktig föreläsare som kom med många bra och konkreta förslag och inte bara massor av information och ”tomma ord”. I stort sett alla i vår arbetsgrupp ställer sig positiva till detta projekt och det är bra att det kommer att pågå under en längre tid med flera regelbundna uppföljningar tillsammans med Niclas. Annars är det lätt att man glömmer allt, faller in i gamla hjulspår och kör på som vanligt, säger Emma Bjurs som är sjuksköterska inom sjuksköterskeenheten och facklig företrädare för Vårdförbundet i Ovanåker.

Efter projektstarten har arbete fortgått i sjuksköterskegruppen med att ta vara på, praktisera och öva på det som Niclas lärt ut. Bland annat genom att öva på att hitta mikropauser i det dagliga arbetet för att på så sätt minska stress, finna ny energi och glädje. På sikt är vår förhoppning att detta kan detta leda till många andra hälsovinster som till exempel bättre sömn.

Niclas gav oss många bra exempel på hur arbetet kan göras från en börda till mer avkopplande. Han berättade att sjuksköterskor som delat läkemedel i korridoren ständigt blivit avbrutna med frågor och på så sätt känt sig mycket stressade. Att dela läkemedel kräver koncentration och en rofylld miljö vilket det inte var i detta fall. En dag tog en sjuksköterska och rullade in vagnen i ett linneförråd. Plötsligt upplevde sjuksköterskorna att de kunde dela läkemedel och arbeta i tystnad vilket ledde till en bättre arbetsmiljö, ökad säkerhet med läkemedelsutdelningen men framför allt fyllde upp lugnet, energi, och orken. Så den stressamma uppgiften blev en bra återhämtningsuppgift i stället. Att se saker ur nya vinklar och perspektiv kan öppna nya möjligheter, säger Erika Ekenberg som är enhetschef för sjuksköterskeenheten.

Det är spännande att följa detta projekt och se vad denna återhämtningsresa ska resultera i. Förhoppningen är att tillsammans hitta verktyg och arbetssätt för återhämtning, god hälsa och att långsiktigt stärka arbetsmiljön inom sjuksköterskeenheten.

Det ska bli oerhört intressant att se vad denna återhämtningsresa kommer att medföra för sjuksköterskeenheten som redan nu i december ska ha en ny workshop med Niclas Almén och därifrån fortsätta arbeta aktivt för en bra arbetsmiljö med återhämtningsmöjligheter, säger Erika Ekenberg.

Även Niclas Almén tror att det arbete som nu har inletts kan vara starten på en viktig och spännande resa, starten på någonting betydande och stort.

Det känns fantastiskt kul att få vara med på den här resan tillsammans med sjuksköterskegruppen och deras chefer. Jag är övertygad om att den framtida attraktiva arbetsplatsen där man kan må bra och prestera på riktigt bra nivå karakteriseras av att återhämtning stötas upp på flera sätt. Återhämtning är en nyckel för både hälsa och prestation. Och det projekt som vi nu precis har startat och kommer jobba vidare med, närmast fram till sommaren 2024, kan vara starten på något stort. Ovanåkers kommun kan vara på väg att visa vägen för både sig själva och andra hur man kan må bra och samtidigt prestera högt på jobbet. Jag är mycket glad för att få bidra med mina forsknings- och praktiska kunskaper för att få en massa positiva saker att hända, säger Niclas Almén.

Projektet kommer att fortgå fram till hösten 2024 för att sedan noggrant följas upp och utvärderas.

Kontakt för media:

Ingrid Andersson
Verksamhetschef för vård och omsorg
Tel 0271-574 06
E-post ingrid.andersson@ovanaker.se

Senast uppdaterad