Riktlinje för nationella minoriteter och minoritetsspråk

De nationella minoriteternas rättigheter är en del i Ovanåkers kommuns arbete med att värna de mänskliga rättigheterna. Allas lika värde är en grundläggande värdering som ska genomsyra vårt arbete.

Antagen av kommunfullmäktige den 2022-11-21.

Bakgrund

Det finns fem nationella minoriteter i Sverige: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska, meänkieli.

Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige under en lång tid och har långa historiska band till landet. De har en uttalad samhörighet och identitet och en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet samt en vilja att behålla sin minoritetsidentitet. Samerna har förutom status som nationell minoritet även status som urfolk. Historien är ett viktigt skäl till att det finns ett särskilt juridiskt skydd för nationella minoriteter.

Den svenska minoritetslagstiftningen syftar till att skydda de nationella minoriteterna, att stödja och skydda deras språk och kultur samt stärka minoriteternas möjlighet till inflytande. De nationella minoritetsspråken, som är en del av det svenska kulturarvet, ska kunna bevaras och utvecklas som levande språk.

År 1999 anslöt sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella
minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. I samband med det beslutade riksdagen om vilka grupper som skulle erkännas som nationella minoriteter. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som kom 2010 har stärkts genom nya bestämmelser från den 1 januari 2019. Mindre uppdateringar i lagen trädde i kraft 1 mars 2022.

Lagkrav

Minoritetslagen är en rättighetslag som reglerar förhållandet mellan de nationella minoriteterna och det allmänna. Den innehåller både ett grundskydd, som gäller hela landet, och särskilda bestämmelser för finska, meänkieli och samiska inom de kommuner och regioner som utsetts till förvaltningsområden. Ovanåkers kommun ingår inte i något förvaltningsområde.

Mål

Målsättningen för Ovanåkers kommuns arbete är, i likhet med den nationella minoritetspolitiken, att skydda de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, samt att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Ovanåkers kommuns arbete för att nå målet

Som kommun har vi ett särskilt ansvar för att skydda och främja minoritetsspråken och de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Det gör Ovanåkers kommun bland annat genom att:

 • Informera om de nationella minoriteternas rättigheter och det allmännas ansvar på kommunens webbplats.

 • Aktivt köpa in litteratur på minoritetsspråken till vår bibliotekssamling.
  Biblioteket uppmanar också låntagare att själva lämna inköpsförslag på litteratur som behöver kompletteras till samlingen.

 • Enskilda har rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid muntliga och skriftliga kontakter i förvaltningsmyndigheters ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part, om ärendet kan handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket.

 • Inom äldreomsorgen jobba mot målet att den som begär det ska få service och omvårdnad av någon som talar minoritetsspråk, om vi har tillgång till personal med sådana språkkunskaper.

 • Samtliga nämnder ska när behov uppstår inventera vilka språkkompetenser medarbetarna har för att veta var kompetensen finns och om de önskar använda den i tjänsten.

 • Ha extra fokus på att barn som tillhör nationella minoriteter får möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och sitt språk. Det behöver vi ta extra hänsyn till när vi fattar beslut som kan komma att påverka barn.

 • Enligt Skollagen ska en elev som tillhör någon av de nationella minoritetsgrupperna kunna få modersmålsundervisning i sitt nationella minoritetsspråk.

 • Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. Särskilda bestämmelser finns gällande frågor som rör det samiska folket.

 • Varje verksamhetsområde ska bedöma vilka lagkrav som är relevanta för sitt område och identifiera vilka utvecklingsbehov som finns och arbeta med dessa frågor inom sin ordinarie verksamhet.

Hittade du inte det du sökte? Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad