Kontakt


Får man betalt för uppdraget?

Innehåll

Den som är förordnad förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter som uppdraget medfört (12 kap 16 § föräldrabalken). Ersättningen varierar och beror på hur stort uppdrag man har men om man tar på sig alla tre uppdragen (Bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person) så är ersättningen 22 % av årets prisbasbelopp. 2023 blir ersättningen 10 626 kr före skatt. Utöver det kan man få ersättning för milersättning och andra utlägg. Arvodet utbetalas en gång per år efter granskad årsräkning. Föräldrar som är förmyndare för sina barn har i normalfall inte rätt till arvode. Det är överförmyndarnämnden som beslutar både om arvodets storlek och vem som ska betala arvodet, om det är huvudmannen själv eller kommunen.

Exempel: Kalle är god man till Erik och hjälper till med att bevaka sina rättigheter gentemot försäkringskassa, kommun och betala räkningar samt eventuella skulder. En gång i månaden besöker Kalle Erik för att se hur han har det, tala om vad god man hjälpt honom med under månaden som gått och planera hur mycket ”fickpengar/matpengar” han behöver följande månad. I juni får Kalle betalt för sina utlägg och sitt uppdrag. Det här året har han haft utlägg för 1000 kr, vilket ger en total ersättning på 8438 kr efter skatt (7438 + 1000). Den extra inkomsten anser Kalle är en bonus förutom att ha hjälpt en annan människa och kommer använda som semesterpengar.

(Observera att detta är endast ett exempel på hur ersättning för ett uppdrag kan se ut. Det är stora variationer på uppdrag och vissa är mer komplicerade än andra så därför går det inte att säga exakt hur stort arvode en person kommer att få.)

Senast uppdaterad