Kontakt

Avfall & upplag

Hos många företag och verksamheter uppstår farligt avfall. Vid hantering av farligt avfall gäller särskilda försiktighetsmått och speciella krav gäller för borttransport av sådant avfall.

Det finns olika skäl till att ett visst avfall klassas som farligt: att avfallet är explosivt, brandfarligt, frätande, hälsoskadligt, smittförande eller giftigt för miljön. Exempel på farligt avfall är spilloljor, oljefilter, lösningsmedelsrester, kylarvätskor, batterier och lysrör.

Användning av avfall i anläggningsändamål - Uppläggning av massor

Använda jord- och schaktmassor, sten och grus räknas i de flesta fall som avfall om det "blir över" vid ett vägbygge, ledningsgrävning och så vidare. Om du vill använda sådana massor måste du i många fall anmäla detta till miljö- och byggförvaltningen.

Anmälningsblanketten hittar du här Pdf, 609.9 kB, öppnas i nytt fönster..

När ska man anmäla?

Det kan vara svårt att avgöra när anmälan krävs då det är risken för förorening som avgör. Hör gärna av dig i god tid så kan du få hjälp och råd.
 
Regler:

  • Om föroreningsrisken bedöms som ringa ska en anmälan lämnas till miljö- och byggförvaltningen.
  • Om föroreningsrisken bedöms som mer än ringa ska man söka tillstånd hos Länsstyrelsen.
  • Om du vill fylla igen myrhål eller områden som är vattenfyllda ska det anmälas till Länsstyrelsen.
  • Om det inte finns någon föroreningsrisk krävs ingen anmälan men det kan ändå behövas marklov, samråd med Länsstyrelsen (om förändring av naturmiljön) och/eller strandskyddsdispens.

Kontakt

Miljö - och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad