Kontakt

Fiskodling

För fiskodling på mer än 20 ton fisk per år eller ändring av en sådan verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken. Tillståndet söks hos länsstyrelsen.

För fiskodlingar med en årlig produktion på mer än 500 kg men högst 20 ton gäller en anmälningsplikt till miljö- och byggnämnden i den kommun odlingen ligger. Anmälningsplikten gäller också för övervintring av mer än 1 ton fisk och för ändring av odlingsverksamheten. Även fiskodlingar som är mindre än dessa produktionstal samt kräftodlingar omfattas dock av miljöbalken och kan bli föremål för inspektioner och krav från tillsynsmyndigheten.

Dessutom krävs också ett tillstånd från länsstyrelsen enligt förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Detta gäller för all fisk- och kräftodling och syftar till att förhindra spridning av fisksjukdomar och oönskade arter och stammar av fisk. Avser man enbart hysa en mindre mängd fisk i en damm utan någon direkt utfodring så är det normalt sett tillräckligt att söka ett utplanteringstillstånd hos länsstyrelsen.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad