Kontakt

Fastställande av avgift

När barnet fått en plats är föräldern skyldig att lämna inkomstuppgift. Om inte inkomstuppgift lämnas sker fakturering enligt maxbeloppet. När inkomstuppgift sen lämnas justeras avgiften bakåt vid nästföljande månadsskifte.

Avgift betalas fr.o.m. det datum inskolning påbörjas. Räkning skickas ut omkring den 10:e varje månad med förfallodag den sista i samma månad och gäller för innevarande månad, d.v.s. den månad räkningen skickas ut. Avgift tas ut för 12 månader per år.

Eftersom barnet abonnerar på en plats betalas avgift även om barnet inte varit närvarande p.g.a. ledighet, sjukdom eller annan frånvaro.

Senast uppdaterad