Kontakt

Avgifter och regler för förskola och fritidshem

Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i familjen, antalet placerade barn samt även schematider när det gäller 3-5 åringar (allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller tre år).

Avgifter och regler:

Allmän förskola

Alla 3-5 åringar erbjuds avgiftsfri plats i förskola 15 timmar/vecka under skolans läsår (uppehåll under skolans samtliga lovdagar). Gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Kommunen är inte skyldig att ordna skjuts till och från förskolan. Tiden ska planeras så att barnet får en kontinuitet i sin vistelse och är anpassad till verksamheten. Förläggning av tiden bestäms av personalen i samråd med förälder. Schemalagd tid som inte används vid t.ex. sjukdom, helgdag under veckan m.m., kan inte bytas mot ny tid.

Ansökan om plats

Ansökan om plats görs till barn- och utbildningsförvaltningen. För att garanteras plats ska anmälan vara gjord senast fyra månader innan den dag barnet ska börja.
Ansökan sker genom e-tjänsten på vår hemsida:

Ansökan om plats - förskola/fritidshem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Mer om ansökan om plats Länk till annan webbplats.

Arbetslöshet

Barn vars förälder är arbetslös har rätt till plats. Förskolebarn (1-5 år) har rätt till 15 timmar/vecka. Skolbarn (6-12 år) har rätt till 5 timmar/vecka under hela året. Tiden ska planeras så att barnet får en kontinuitet i sin vistelse och är anpassad till verksamheten. Vilka tider barnet får vara i verksamheten bestäms av personalen i samråd med förälder. Ej utnyttjad tid vid t.ex. sjukdom, helgdag under veckan m.m., kan inte bytas mot ny tid. Vid tillfälligt behov av mer tid än 15 timmar kan en schemaändring göras för t.ex. 4 veckor där snittiden blir 15 timmar (ex. mer timmar en vecka, mindre de andra tre veckorna).

Avgifter

Avgiften beräknas i procent av hushållets gemensamma skattepliktiga bruttoinkomst (före skatteavdrag) oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller ej. Studielån/bidrag, barnbidrag och annan ej skattepliktig inkomst räknas inte med. Hushållets barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barn. Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet. Barn
fyra och äldre är avgiftsfria. Om hushållets gemensamma inkomst är 56 250:- eller mer per
månad kommer man upp i maximal månadsavgift. Avgift tas ut för 12 månader per år, även för tid barnet inte utnyttjar platsen.

Månadsavgift för barn 1-2 år

Barn 1

3% av inkomsten

(dock högst 1688:-/mån)

Barn 2

2% av inkomsten

(dock högst 1125:-/mån)

Barn 3

1% av inkomsten

(dock högst 563:-/mån)

Fr.o.m. barn 4 -

Ingen avgift


Reducerad taxa vid allmän förskola för barn 3-5 år

Barn 1

2,1% av inkomsten

(dock högst 1181:-/mån)

Barn 2

1,4% av inkomsten

(dock högst 787:-/mån)

Barn 3

0,7% av inkomsten

(dock högst 394:-/mån)

Fr.o.m. barn 4 -

Ingen avgift


Månadsavgift för barn 6-12 år placerad på fritidshem

Barn 1

2% av inkomsten

(dock högst 1125:-/mån)

Barn 2

1% av inkomsten

(dock högst 563:-/mån)

Barn 3

1% av inkomsten

(dock högst 563:-/mån)

Fr.o.m. barn 4 -

Ingen avgift


Avgift för frukost- eller fritidsklubb är 400:-/månad. (Juli avgiftsfri)
Avgift för lovfritidsplats är 1000:-/termin.

Allmän förskola

Allmän förskola innebär att alla barn erbjuds plats i förskolan från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Allmän förskola anordnas inte i särskilda grupper, utan ingår i förskolans ordinarie verksamhet. För dig som redan har din 3-åring placerad i förskolan så blir den enda förändringen en lägre avgift alternativt avgiftsfri plats eftersom platsen ska vara gratis upp till 15 timmar per vecka.

Vad betalar du för avgift?
Fr.o.m. starten av skolans hösttermin det år ditt barn fyller 3 år kan
du sen välja mellan två olika alternativ för ditt barn:

1. Ditt barn är på förskolan högst 15 timmar/vecka och har då en avgiftsfri plats under skolans läsår. Närvaro på lov tillåts men ni debiteras avgift för lovet. Om behov finns för närvaro på skolans lov debiteras avgift för hela lovet oavsett hur många dagar barnet lämnas.

2. Ditt barn är på förskolan mer än 15 timmar/vecka och du betalar avgift enligt ovan angiven taxa.

Avgiftspliktiga personer

Taxan gäller för såväl ensamstående som makar samt familjehemsföräldrar. Med makar jämställs personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och
• har gemensamt barn.
• ej har gemensamt barn men är folkbokförda på samma adress.

Om en förälder arbetar utomlands men är folkbokförd på samma adress som den andre föräldern, ska bådas inkomster räknas med i hushållets sammanlagda inkomst (oavsett i vilket land inkomsten beskattas).

!

Barn i behov av särskilt stöd

Om ett barn behöver särskilt stöd i sin utveckling kan plats erbjudas enligt Skollagen 8 kap 9 § eller 14 kap 6 §. Detta kan bero på sen utveckling, funktionshinder, social situation eller annat skäl. Efter utredning beslutar rektorn om plats ska erbjudas alternativt utökad närvarotid för barn som redan har en plats.

Ej sammanboende förälder

I de fall föräldrar har gemensam vårdnad och barnet bort växelvis hos föräldrarna och båda har behov av plats för barnet, ska var och en faktureras utifrån respektive hushåll.

Fakturor skickas till båda föräldrarna, men fakturornas belopp tillsammans överstiger inte maxavgiften.

Föräldern är skyldig att lämna inkomstuppgift för både sig själv och eventuell make/maka/sambo.

Fastställande av avgift

När barnet fått en plats är föräldern skyldig att lämna inkomstuppgift. Om inte inkomstuppgift lämnas sker fakturering enligt maxbeloppet. När inkomstuppgift sen lämnas justeras avgiften bakåt vid nästföljande månadsskifte.

Avgift betalas fr.o.m. det datum inskolning påbörjas. Räkning skickas ut omkring den 10:e varje månad med förfallodag den sista i samma månad och gäller för innevarande månad, d.v.s. den månad räkningen skickas ut. Avgift tas ut för 12 månader per år.

Eftersom barnet abonnerar på en plats betalas avgift även om barnet inte varit närvarande p.g.a. ledighet, sjukdom eller annan frånvaro.

Femåringar i förskoleklass

Om en förälder önskar placera sin femåring i förskoleklass så be-slutar rektor var och om placering ska ske. LovfritidsplatsI samband med uppsägning av plats i fritidshem kan ansökan in-lämnas. Lovfritidsplats innebär att barnet har en plats på fritidshem endast under skolans lovdagar (ej juli månad). Lovfritidsplats får användas under ett läsår. Kostnad 1000:-/termin.

Frukost-, fritids- eller kombiklubb

Gemensamt för frukost-, fritids- och kombiklubb:

Tidigast från och med 1 september det läsår barnet börjar årskurs 3 ges möjlighet till frukost-, fritids- och kombiklubb. Avgiften är 400:-/månad. Avgiften ändras från 1 september det läsår barnet börjar årskurs 3. Vid byte under året så ändras avgiften från och med nästkommande månadsskifte. Under juli månad erbjuds ingen tillsyn och juli månad är därför avgiftsfri.

Anmälan om byte till frukost-, fritids- eller kombiklubb görs till barn- och utbildningsförvaltningen, tfn: 0271-570 20.

Frukostklubb:

Från kl. 06.00 fram till skoldagen startar.
Under skolans lovdagar erbjuds tillsyn mellan kl. 06.00 – 14.00.

Fritidsklubb

Efter skoldagens slut fram till kl. 18.00.
Under skolans lovdagar erbjuds tillsyn mellan kl. 08.00 – 18.00.

Kombiklubb

En kombination av frukost-/fritidsklubb. Om ni har behov av frukostklubbens tider en vecka och fritidsklubbens tider den andra veckan ges möjlighet till kombiklubb.

Förälders sjukdom

Förälder som är pensionär, har förtidspension eller sjukbidrag jämställs med arbetslösa, se ovan. Om en förälder är sjukskriven längre tid än en månad begränsas vistelsetiden till 15 timmar/vecka för förskolebarn (1-5 år) samt 5 timmar/vecka för skolbarn (6-12 år). Utökning av tiden kan ske efter individuell bedömning av verksamhetens rektorn.

Föräldraledighet

Barn mellan 1-5 år vars förälder blir föräldraledig med yngre syskon, får behålla platsen med 15 timmar/vecka. Den begränsade tiden träder ikraft senast en månad efter syskonets födelse. Vilka tider barnet får vara i verksamheten gäller på samma sätt som när en förälder är arbetslös, se ovan. Fritidshemsplacerade barn (6-12 år) som får ett yngre syskon får behålla sin plats en månad efter syskonets födelse. Barnet får därefter inte behålla sin plats under föräldraledigheten.

Inskolning

Inskolning sker alltid vid ny- eller omplacering. Föräldern deltar i verksamheten tillsammans med sitt barn enligt uppgjort schema. Hur tiden förläggs kan variera. Målet med inskolningen är att pedagogerna har skapat en positiv relation till barnet och fått barnets förtroende samt att du som förälder ska känna dig väl mottagen och trivas.

Klagomål

Om det är något du är missnöjd med eller som inte motsvarar dina förväntningar ska du i första hand vända dig till den verksamhet som berörs. Lämpligen sker det genom ett samtal mellan berörda i nära anslutning till händelsen som lett till att klagomål framförts. Ansvarig rektor har därmed möjlighet att åtgärda dina problem. Är du efter kontakten med rektorn inte nöjd med det svar du fått har du möjlighet att skicka ett skriftligt klagomål till barn- och utbildningsförvaltningen. Ytterligare information samt blankett för skriftligt klagomål finns här:

Klagomål på förskola och skola Länk till annan webbplats.

Närvarotid

Plats erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (se ”Barn i behov av särskilt stöd” längre ner på sidan).

Olycksfallsförsäkring

Alla barn och ungdomar är olycksfallsförsäkrade både på skoltid samt fritid genom kommunens olycksfallsförsäkring. Mer om försäkringen hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Placering

Vid placering tas hänsyn till ködatum, barnets ålder samt önskemål om plats. En jämn åldersfördelning eftersträvas i barngrupperna därför kanske inte önskemål alltid kan tillgodoses. Syskon har förtur till ledig plats där det äldre syskonet finns placerat.

Planeringsdagar

För att verksamheten ska kunna fungera enligt de mål och riktlinjer som finns krävs en noggrann planering och uppföljning.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om möjligheten att stänga förskola fyra dagar per år samt fritidshem två dagar per år för planering och utbildning av personalen. Undantagsvis kan tillsyn ordnas på annan enhet.

Avgiften reduceras inte.

Reglernas giltighet

Reglerna är antagna av barn- och utbildningsnämnden 2005-06-08, §45, och gäller from 2005-08-01.
Fr.o.m. 2006-08-01 ändring av antalet planeringsdagarna för förskoleverksamheten beslutat av barn- och utbildningsnämnden 2006-03-15, § 13 .

Fr.o.m. 2008-03-19 komplettering ang. femåringar i förskoleklass beslutat av barn- och utbildningsnämnden 2008-03-19, § 20 .

Fr.o.m. 2009-08-20 ändring av uppehåll för allmän förskolebarn beslutat av barn- och utbildningsnämnden 2008-12-11, § 93 .

Enligt Riksdagsbeslut utvidgas skyldigheten att anordna allmän förskola till att gälla fr.o.m. höstterminen det år då barnet fyller tre år, fr.o.m. 2010-07-01 .

Fr.o.m. 2012-01-01 förtydligande av grunderna för barns närvarotid enligt Skollagen, barn- och skolnämnden § 45 2011-08-25 samt kommunfullmäktige § 94 2011-11-28.

Införande av frukostklubb inom kommunens fritidshem beslutat av barn- och skolnämnden 2012-12-19, § 75

Beslut om kombiklubb (barn- och utbildningsnämnden 2016-10-05, §81

Maxbeloppet för hushållets gemensamma inkomst indexhöjs 1 januari varje år .

Sammanslagning

Under sommarperioden och dagar då få barn är närvarande kan verksamheter slås ihop.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar i verksamheten har tystnadsplikt. Vid all kontakt med andra myndigheter ska föräldrarna antingen delta eller lämna sitt samtycke kring de frågor som diskuteras.

Upplysningar och blanketter

Ansökan om plats samt frågor om avgiften, blanketter m.m. görs till barn- och utbildningsförvaltningen, tfn: 0271-570 20.

Mycket kan nu göras digitalt via våra e-tjänster:

E-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Alla blanketter för fritidshem och förskola finns även att ladda ner på vår hemsida:

Blanketter för utskrift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

De uppgifter du lämnar (schema, inkomst m.m.) registreras i databas och hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Uppgifterna kommer bara att användas för de ändamål som du lämnat dem för.

Mer information om våra verksamheter hittar här:

Förskolor och fritidshem Länk till annan webbplats.

Uppsägning av plats

Från förälder:

Uppsägning görs till barn- och utbildningsförvaltningen minst en månad i förväg. Avgift tas ut under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte. Skolbarn får behålla platsen på fritidshem t.o.m. vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Om föräldern säger upp barnets plats under sommaren (maj – augusti) och barnet återkommer till samma plats före den 15 september samma år, debiteras avgift för hela sommaren i efterhand (gäller även vid byte till fritidsklubb).

Om barnet däremot slutar på förskolan och börjar på fritidshem kan platsen sägas upp och avgift behöver inte betalas under sommaruppehållet eftersom barnet inte återkommer till samma plats (läs mer under "Övergång från förskola till fritidshem").

Från Ovanåkers kommun:

Kommunen har rätt att avstänga barn från plats om avgift, trots påminnelser, inte betalas. Ny plats kommer inte att erbjudas så länge skulden finns kvar.

Vem kan få plats?

Barnet ska vara folkbokförd i Ovanåkers kommun samt vara minst 12 månader. Barn under 12 månader kan få plats om det finns särskilda skäl.

Verksamhetsformer

Förskola

Förskolor bedrivs i både kommunal och enskild regi och omfattar
barn i åldern 1 – 5 år.

Allmän förskola (avgiftsfri)

Fr.o.m. höstterminen det år barnet fyller 3 år och t.o.m. vårterminen det år barnet fyller 6 år har barnet rätt till allmän förskola 15 timmar/vecka.

Fritidshem

För barn fr.o.m. augusti månad det år de fyller 6 år och t.o.m. vårterminen det år barnet fyller 13 år. Barnen vistas i fritidshem under den skolfria tiden samt under lovdagar.

Frukost- eller fritidsklubb

Erbjuds barn från årskurs 3.

Lovfritidsplats

Erbjuds barn 6 – 12 år som varit inskrivna på fritidshem

Ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållanden

Föräldrar är skyldiga att utan dröjsmål anmäla ändrad inkomst, adress och familjeförhållanden till barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunen begär oavsett detta in ny inkomstuppgift en gång per år. Kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivaren eller skattemyndigheten.

Om oriktiga uppgifter lämnas och det leder till att felaktig avgift debiterats, kan kommunen kräva resterande avgifter i efterskott (3 år tillbaka i tiden).

Öppethållande

All verksamhet har vid behov öppet vardagar mellan kl. 06.00 – 18.00. Förlängda öppettider erbjuds för barn i ålder 1-5 år på Öjestugans förskola i Edsbyn om föräldrarna har arbetstider som innebär att behov finns av barnomsorg tidig morgon och/eller sen kväll. Öjestugan har vid behov öppet mellan kl. 05.00 – 22.00 (helgfri vardag).

Övergång från förskola till fritidshem det året barnet börjar förskoleklass

I början av det år barnet fyller sex år får vårdnadshavare ett brev med information om förskoleklass. Önskas fritidshemsplats för barnet görs ansökan via e-tjänst/blankett här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Fritidshemsplats erbjuds fr o m vecka 32.

Möjlighet finns att säga upp förskoleplats tex till semester och påbörja ny placering på fritidshem efter semester. Därmed utgår igen avgift under den perioden. Uppsägningstiden är en månad.

Har vårdnadshavare däremot behov av platsen under hela sommaren så övergår taxan till fritidshemsavgift fr o m 1 augusti.

Kontakt

Barnomsorgshandläggare

Tfn 0271-570 20
E-post: barnomsorg@ovanaker.se

Senast uppdaterad