Kanin och Igelkott

Vi på Tuvans förskola arbetar med kompisböckerna Kanin och Igelkott i vårt värdegrundsarbete. Arbetet med värdegrunden är oerhört viktigt, är barnen trygga med varandra och med oss pedagoger så går allt annat arbete på förskolan mycket lättare. Viktigt att barnen ges förutsättningar att utveckla det sociala samspelet på vår förskola. Kamratskap och socialt samspel går hand i hand.

I vår läroplan står det:

  • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet.
  • stumulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.
  • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor.
  • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.

Genom Kanin och Igelkotts olika dilemman kommer vi att kunna arbeta med många av de uppsatta målen i Förskolans läroplan. Vi har lagt fokus på att förskolan ska sträva efter att varje barn ska:

  • utveckla sin identitet och känna sig trygg i den
  • utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
  • utvecklar självständighet och tillit till sin förmåga

Kompisböckerna med Kanin och Igelkott är 10 små sagoböcker som tar upp olika dilemman som barn kan hamna i tillsammans med sina kompisar. Det kommer även innefatta dramalek, samtal, skapande, skapande, sång och musik, rim och ramsor utifrån de olika teman i böckerna. Värdegrundsarbetet genomförs i helgrupp, i smågrupper och enskilt. Vårt arbetssätt, lärandemiljö och förhållningssätt ska inkludera alla barnen på avdelningen utifrån ett individ- och grupp perspektiv.

Senast uppdaterad