Nallen

Nallen är våran småbarnsavdelning 1-3 år.

Temaarbete Vt 2019 - Babblarna

Tecknad bild på figurerna Babblarna

Babblarna är ett språkmaterial som utgår från "Karlstadsmodellen". Alla figurerna har olika färg, form och personlighet. Det gör att vi med materialet som grund på ett naturligt och konkret sätt kan arbeta med språk, känslor, kamratskap, empati, matematik, natur, teknik och värdegrund i barngruppen.

Att arbeta tematiskt innebär att barnen får möjlighet att utforska ett ämne på många olika sätt under en längre tid samtidigt som det främjar barnens språk och fantasi.

Anledningen till att vi bestämt oss för Babblarna är att vi sett ett stort intresse hos barnen för de olika fiigurerna.

Ur läroplanen för förskolan:

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens beho, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Kanin och igelkott

Värdegrundsarbete

Vårt värdegrundsarbete är en viktig del i verksamheten, där arbetar vi med ”tio små kompisböcker”, då får vi träffa kanin och igelkott. Information om vårt värdegrundsarbete.

Senast uppdaterad