Plan mot kränkande behandling

Alla barn har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och att bemötas med respekt. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande mot kränkande behandling. Varje förskola ska därför genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling och upprätta en årlig plan mot kränkande behandling.

Läs här om våra riktlinjer för plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och trakasserier i förskolan.

Kanin och igelkott

Värdegrundsarbete

Vi på Tuvans förskola kommer att arbeta med kompisarböckerna Kanin och Igelkott i vårt värdegrundsarbete.

Varför

Anledningen till att vi valde Kanin och Igelkott är att vi anser att arbetet med värdegrunden är oerhört viktig. Är barnen trygga med varandra och med oss pedagoger så går allt annat arbete på förskolan mycket lättare.

Vi är flera pedagoger som känner igen materialet och tycker att det är bra. Viktigt att barnen ges förutsättningar att utveckla det sociala samspelet på vår förskola. Kamratskap och socialt samspel går hand i hand.

I vår läroplan står det:

  • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet.
  • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.
  • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor.
  • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.

Vad

Eftersom vi har skolat in 8 nya barn och även skolat över 10 barn till den stora avdelningen under hösten, väljer vi att först och främst fokusera på barnens trygghet och trivsel på förskolan.

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn
  • Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
  • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
  • Utvecklar självständighet och tillit till sin förmåga

Genom Kanin och Igelkotts olika dilemman kommer vi att kunna arbeta med många av de uppsatta målen i Förskolans läroplan.

Hur

Till vår hjälp i arbetet med värdegrunden kommer vi att använda oss av ”Tio små kompisböcker”. Det är små sagoböcker som tar upp olika dilemman som barn kan hamna i tillsammans med sina kompisar. Det kommer även att innefatta dramalek, samtal, skapande, sång och musik, rim och ramsor utifrån de olika teman i böckerna.

Vem

Vi arbetar utifrån ett 1-5 års perspektiv. Vårt värdegrundsarbete genomförs i helgrupp, i smågrupper och enskilt. Vårt arbetssätt, lärandemiljö och förhållningssätt ska inkludera alla barnen på avdelningen utifrån ett individ- och grupp perspektiv. Viktigt att vi i hela huset arbetar med dessa värdegrundsfrågor för att få en gemensam plattform.

Senast uppdaterad