Kontakt

Klagomål på förskola och skola

Är det något du är missnöjd med eller som inte motsvarar dina förväntningar inom förskola och skola? Här kan du läsa om vart du vänder dig och hur du går till väga för att lämna in ett klagomål.

Om det är något du är missnöjd med eller som inte motsvarar dina förväntningar inom förskola och skola ska du i första hand vända dig till den förskola/skola som berörs. Lämpligen sker detta genom ett samtal mellan berörda i nära anslutning till händelsen som lett till att klagomål framförts. Ansvarig rektor har därmed möjlighet att åtgärda dina problem.

Hantering av klagomål

Är du efter kontakten med rektor inte nöjd med det svar du fått har du möjlighet att skicka ett skriftligt klagomål till barn- och utbildningsförvaltningen genom att fylla i formuläret här på webben.

Ärenden som skickas till barn- och utbildningsförvaltningen registreras. Ärendet blir därmed en allmän handling och offentlig. I undantagsfall kan ärendet sekretessbeläggas om innehållet till exempel är kränkande för en enskild.

Inom tre dagar får du en bekräftelse från oss på att vi tagit emot ditt klagomål samt information om vem som ansvarar för ärendet. Skriftligt svar från ansvarig person ska inom tre veckor lämnas till anmälaren.


Information till den registrerade
Ovanåkers kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, behandlar/behöver behandla dina personuppgifter i syfte att förvaltningen ska kunna planera och administrera barn- och utbildningsförvaltningens åtaganden.Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av allmänt intresse. Om du inte lämnar personuppgifter kommer ditt klagomål inte att kunna behandlas.

De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, telefonnummer och adress/e-postadress.

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land (någon i ett land utanför EU/EES).

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Ovanåkers kommun anlitar ett personuppgiftsbiträde Ciceron som har tillgång till dina personuppgifter för att kunna utgöra våra tjänster eller fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad Ovanåkers kommun har bestämt.

Anmälan till Skolinspektionen

Alla har rätt att anmäla till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Information hittar du på Skolinspektionens hemsida Länk till annan webbplats..
Om Skolinspektionen/Barn- och elevombudet efter utredning kommer fram till att skolan inte följt de bestämmelser som gäller, får skolan kritik och ska då ändra sitt sätt att arbeta.

Kontakt

Kvalitetsutvecklare

Lars Forsblom
Tfn 0271-571 08
E-post lars.forsblom@ovanaker.se

Senast uppdaterad