Kontakt

IUP och skriftliga omdömen

Här kan du läsa om individuell utvecklingsplan (IUP) och skriftliga omdömen.

Vad är egentligen IUP?

Enligt Grundskoleförordningen ska alla elever fr.o.m. 2006 ha en enskild utvecklingsplan. Det är ett framåtsyftande protokoll från utvecklingssamtalet som blir en viktig del i det samarbete som skolan ska ha med varje elev och med er föräldrar.

Protokollet ska innehålla prioriteringar (ska alltså inte handla om allt) och sikta framåt med mål och planer för elevens utveckling. Protokollet ska innehålla de överenskommelser som man gör om vad skolan ska göra, vad föräldrarna ska göra och vad eleven själv ska göra. Protokollet ska sedan fungera som en ledstång i det dagliga arbetet för eleven tillsammans med både lärarna och föräldrarna.

Hur ofta

Minst en gång per termin ska läraren, eleven och föräldrarna/vårdnadshavarna träffas för att samtala om elevens utveckling. Uppdraget är dock att fortlöpande informera er om hur det går för ert barn.

Syfte

Samtalet ska handla om hur ditt barns kunskapsutveckling samt utveckling socialt bäst kan stödjas. Samtalet ska grunda sig på en utvärdering av ditt barns utveckling gentemot skolans mål. Poängen med ett utvecklingssamtal är ju att ni tillsammans ska ha en bild av hur det går. Dessutom ska ni samtala om och komma fram till vad ni tillsammans kan göra för att ert barn ska utvecklas vidare. För att kunna ha ett samtal om detta måste skolan ge tydlig information om hur ditt barns utveckling är i förhållande till målen i läroplanerna och kursplanerna.

Skolans mål

Skolans uppgift är att göra målen tydliga för er. Eftersom skolans uppdrag och mål är ganska omfattande måste ni redan innan utvecklingssamtalet få bekanta er med målen. Skriftliga omdömena ska ges mot de mål som skolan arbetar mot under innevarande termin.

Skriftliga omdömen

Regeringen har beslutat att skriftliga omdömen ska ges för samtliga elever i grundskolan från och med höstterminen 2008. Dessa omdömen ska ligga till grund för utvecklingssamtalet och IUP.Beslutet innebär att föräldrar och elever från första klass ska få skriftlig information om elevernas kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne eller ämnesblock. Hur omdömena ska utformas bestäms av rektor och de får vara betygsliknande.
Detta innebär att omdömenas utseende kan skifta mellan olika skolor i vår kommun.

Kontakt

Kvalitetsutvecklare

Lars Forsblom
Tfn 0271-571 08

Senast uppdaterad