Kontakt

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan för Alftaskolan år F-9 och Viksjöfors skola.
Reviderad 2018-08-16

Värdegrund:

På Alftaskolan tar vi avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling. Alla ska behandlas lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Skolan ska också ha tillgänglighet för alla.

Alla* som arbetar i skolan, skall uppmärksamma och aktivt motverka alla slags trakasserier och förtryck av individer eller grupper och visa respekt för den enskilde.ck och kränkande behandling. Alla ska behandlas lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Skolan
Alla* som arbetar i skolan, skall uppmärksamma och aktivt motverka alla slags trakasserier och förtryck av individer eller grupper och visa respekt fen enskilde.

* bibliotekspersonal, fritidspersonal, skolmåltidspersonal, chaufförer, kanslist,
rektor, elever, lokalvårdare, skolhälsovården, elevvårdspersonal,
lärare, vikarier, vaktmästare och andra vuxna i skolan

Förebyggande åtgärder för fritidshem och skola:

 • Skolans personal har diskussioner varje år för att hålla värdegrundsfrågorna aktuella – vid
  personalmöten
 • Utvärdering och revidering av likabehandlingsplanen görs varje år i samråd med elever, föräldrar och personal
 • Likabehandlingsteam (Lbt)
 • Information till föräldrar och barn om skolans handlingsplan – föräldraråd/klassråd och i samband med inskolning på fritids
 • Informationsblankett som skickas hem vid skolstart/efter juluppehållet
 • Etiska samtal enskilt och i grupp
 • Värderingsövningar i klass
 • Kill-/tjejgrupp
 • Kioskverksamhet (År 7-9)
 • Aktiviteter som stärker gruppen
 • Schemalagd rastvakt år F-6
 • Tydliga ordningsregler. Elevers rättigheter/skyldigheter
 • Faddersystem år F-6 samt kamratstödjare och respektgrupp år 7-9
 • Kartläggning av riskområden med elever och vuxna i skola och fritidshem en gång/läsår
 • Varje Ht har personalen i F-6 har forumspel för eleverna följt av klassrumsdiskussioner

Rutiner för att upptäcka:

 • Information från klasslärare/fritidspersonal eller andra vuxna i skolan och fritidshem
 • Information från elever
 • Information från föräldrar
 • "Tipslådan" vid personalrummet år F-6 samt vid skolsköterskans rum år 7-9
 • Skolhälsovården
 • Elevenkät och riskområdesanalys vid varje termins slut - rektor
 • Trivselfrågor vid utvecklingssamtal

Rutiner för att utreda och åtgärda:

 • En muntlig eller skriftlig anmälan lämnas till Likabehandlingsteamet (Lbt. på F-6 är Anette
  Eriksson, Karin Leanders, Lena Isaksson och Yvonne Woxberg. Lbt på år 7-9 är Susanne Canebro, Britt-Mari Vigersand och Benny Backeby)
 • Lbt samlar in information om kränkningen. Vad har hänt? Hur ofta? Vilka är inblandade? En handlingsplan upprättas av Lbt
 • Undervisande lärare informeras om när samtalen kommer att ske
 • Inledande samtal med berörda parter. Vid behov tas kontakt med hemmen till de inblandade, i första hand av Lbt/klassläraren
 • Uppföljningssamtal med berörda parter för att förvissa oss om att kränkningen har upphört och förhindra att den fortsätter
 • Vid behov kan det också bli aktuellt att likabehandlingsteamet träffar berörda parter tillsammans med förälder/vårdnadshavare
 • Vid kränkning vuxen-elev/elev-vuxen följs samma rutiner samt att rektor deltar

Att få kränkning att upphöra har alltid högsta prioritet.

Rutiner för utvärdering:

 • Uppföljningssamtal med berörda parter efter insats enligt ovan
 • Allmän utvärdering av skolans arbete sker inom klassens ram genom loggböcker eller vid
  utvecklingssamtal och genom rektors enkät i slutet av varje termin

Anders Liljemark (Rektor 7-9, Viksjöfors skola) och Jörgen Edström (Rektor Alfta F-6) är ytterst ansvariga för att personalen följer de riktlinjer som finns inom ramen för skolans uppdrag.

Kontakt

Sjukanmälan elever

Appen Admentum

Rektor

Anders Liljemark
Tfn 0271-572 73

Expedition

Victoria Olsson
Tfn 0271-572 82
E-post victoria.olsson@ovanaker.se

Studie- och yrkesvägledare

Erik Englund
Alftaskolan mån och tor
Celsiusskolan i Edsbyn tis-ons och fre

Skolsköterska

Karin Backa
Tfn 0271-570 59, 070-281 45 01

Kurator

Nina Backa
Tfn 0271-570 79, 070-682 15 50
Senast uppdaterad