Hanlingsplaner mot kränkande behandling och diskriminering.

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

En likabehandlingsplan tas fram och syftet med det arbetet ska vara att främja elevernas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier/sexuella trakasserier och kränkande behandling.

Senast uppdaterad