Handlingsplan för studiero, Knåda och Rotebergs skolor

Inledning

Skolans huvuduppdrag är att ge alla elever en grund för att kunna klara framtida studier och yrkesliv. Det handlar om kunskaper och grundläggande värden. För att klara detta måste studiemiljön präglas av ordning, trygghet och studiero där ett förebyggande arbete är centralt för
att skolan ska vara en trygg och stimulerande plats dit både elever och personal känner lust att gå.

För att nå dit krävs att skolan arbetar på ett systematiskt och aktivt sätt. Personal, elever och
vårdnadshavare ska veta att det finns ett system som bidrar till ökad trivsel och studiero.

Riktlinjer för att uppnå en god studiero

I vår strävan att upprätthålla en god studiero har vi enats om att nedanstående riktlinjer ska följas:

 • Ledarskap – läraren äger ledarskapet i klassrummet och är den enskilt största faktorn till att en god studiero råder.
 • Tydliga strukturer och rutiner ska finnas på samtliga lektioner.
 • Eleverna ska ges information i början av varje arbetsområde om syfte, mål och arbetsgång.
 • Skolans ordningsregler ska följas.
 • Fasta placeringar i klassrummen samt planerad placering. Även i korridoren, i omklädningsrummen samt i sporthallen ska fasta platser finnas efter behov.
 • Arbete med koncentrationsövningar och gruppstärkande övningar.
 • Extra anpassningar ska ges för de elever som har behov av detta.
 • Viktigt med goda relationer till varje enskild elev och deras vårdnadshavare.
 • Tydlig årskursplacering i matsalen.
 • Eleverna ska vara delaktiga i arbetet kring studiero.
 • Eleverna lyssnar på både lärare och klasskamrater.
 • Arbetsro/studiero ska lyftas vid föräldramöten.
 • Rektor gör utredningar tillsammans med lärare och vårdnadshavare för elever som inte medverkar till en god studiero.

Vad händer om en elev inte medverkar till en god studiero?

 • Samtal mellan elev/elever och pedagog.
 • Vid återkommande överträdelser kontaktas föräldrarna.
 • Om detta inte hjälper blir det ett möte och samtal mellan elev/elever, föräldrar, pedagog och rektor.

Syftet är att förbättra elevens framtida uppförande. De är också till för att skapa en lugn och
trygg miljö för alla elever och personalen.

Krav på utredning

I skollagen står det skrivet att om en elev vid upprepade tillfällen stört ordningen, uppträtt olämpligt eller om eleven gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse, ska rektorn se till att
saken utreds. För att en elev ska ha möjlighet att bättra sig, ska åtgärderna trappas upp undan
för undan. Utredningen ska göras i samråd med vårdnadshavare och elev. Den ska dokumenteras. Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § i skollagen är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas.

Rektor
Chris Sommar
2018-09-03

Senast uppdaterad