Kvalitetsarbete fritidshem 2018/2019 Roteberg

Beskrivning av nuläget

Det var 68 elever inskrivna när höstterminen startade.
Vi har 3,75% tjänster, fördelat på sju personer - varav 20% är på kost.
Två personal varje morgon och tre varje eftermiddag. En dag i veckan är vi fyra personal på eftermiddagen, för att täcka upp så att vi kan gå på konferens. Under vårterminen har vi haft resurs en dag i veckan (ca. 2 tim.) för ett barn med behov. Personalbyte har skett två gånger under detta läsår, en gång p.g.a. sjukskrivning.
Vi har varit en fritidspedagog, två förskollärare och två med ingen utbildning under läsåret.

Det som har fungerat bra

Vi startade upp höstterminen med att ha kurs. På mellanmålet presenterar vi två olika kurser, som pågår under två veckor. Det brukar oftast bli ungefär fem tillfällen per kurs. Vi har haft ca. 27 kurser under läsåret. Vi upplever att det blir mindre “protester” bland barnen, eftersom kurserna är valfria. Vi tycker även att vi bättre når upp till målet om vila och rekreation, när eleverna får välja mer fritt: kurs, inomhus eller utomhus.

När vi startade upp kurserna, började vi även med att alla elever sätter upp sitt foto på den aktivitet de väljer. Det blir då lättare för alla, att se var eleven är. En aktivitetstavla.

Att gymnastiksalen varit upptagen en gång i veckan med Kulturskolans danskurser, upplevs inte som något problem hos oss. Eftersom vi haft våra kurser och kan styra dem mera. Flera av fritids-eleverna gick på Kulturskolans kurser. De övriga som ville, fick prova på en gång.

Vi har haft storsamling en gång i månaden. Vi har en önskelåda och ett papper på anslagstavlan, där eleverna kan se vad som ska tas upp på nästa möte. Dessutom kan barnen skriva på tavlan, om de har något som de vill ta upp på den gemensamma storsamlingen.

Vi har även en informationstavla på dörren in till fritids, med information till föräldrar.

Det som fungerat - mindre bra

Att nivåanpassa kurserna har blivit svårare, då vi ej vet vilka barn som väljer att delta.

Mellanmålet fungerar bättre, då alla brer på smörgåsarna vid bordet. Personalen önskar att det kunde flyta på bättre, vid själva smörgås- och påläggs-disken vid frukost och mellanmål. För att inte skapa så långa köer.

Planeringstid - då vi inte alltid har tillgång till fritidslokalen (p.g.a. Förskoleklassen). Det är ofta många pärmar och pappersark att bära med sig, samt svårt att ställa iordning för kurser i förväg.

“Dåliga” utrymmen - då det bara är ett rum på fritidshemmet som inte är genomgångsrum.

Vi har kompetensutvecklat oss under vårterminen via webbkursen “Fritidshemmets uppdrag”. Vi har tyckt att kursen har varit ganska rörig, med mycket att läsa. Vi genomförde kursen under en alltför kort tid, så vi kände att vi inte hann göra de uppgifter som egentligen förväntades. Dock, har vi haft många bra diskussioner.

Analys

Vi har detta läsår haft fler elever på morgonfritids. Vi började med ett nytt arbetssätt;
Kurser - som vi tycker har fungerat bra, trots personalbyten. Under våra kurser är det två elever, som aldrig deltagit i någon kurs.
Vi har haft tre stora teman - från förra sommaren, till denna sommar. Fotbolls VM, melodifestivalen och den första månlandningen (50 år sedan). Det känns tillfredsställande att de flesta elever har deltagit, på olika sätt.
Vi saknar fortfarande naturliga “avgränsade platser”, där eleverna kan vila och läsa o.s.v. - i lugn och ro. Men vi upplever ändå, att vårt nya arbetssätt ger möjlighet till viss lugn och ro, då aktiviteterna är mera valbara.
Vi har en fin utemiljö med närhet till skogen, och vi har haft tillgång till gymnastiksalen fyra dagar i veckan.

Vi har lek och rörelse, samt skapande och experimenterande verksamhet.
Värdegrundsfrågorna finns med i arbetet hela tiden.
Vi har fortfarande svårt att hitta samverkansformer med förskoleklass och skolan.
Det brister i tid för gemensam planering. Med förskoleklassen samverkar vi dock, omkring de gemensamma eleverna och lokalerna.
Vi har gemensam tid för planering på fritids. Angående att ha gem. planering på måndagar, vi upplever att det inte har varit någon bra dag att ha gemensam planering på, utan önskar en annan veckodag till hösten, och en tid då vi mer kan använda fritids-lokalerna. Vi har försökt att ta oss “ställtider” mellan skoldagen och fritids, för att kvickt kunna gå igenom den kommande dagen, och för att få en andningspaus. Det är något som kan bli bättre.

Vi har haft en (rullande) representant på skolans eftermiddagskonferens, och ibland på måndagens morgonmöte. Vi skulle vilja att det alltid var en personal från fritids, under morgonmötet.Vi har även några egna kvällskonferenser, tillsammans med förskoleklassens personal.

Nytt under vårterminen var att vi fick ett nytt närvarosystem; Tieto. Nu har föräldrar och vi kommit in i det, men systemet kan ibland kännas lite omständigt. Vi har önskemål om att föra in vissa förändringar i Tieto. Vi har fortsatt med att “skola ut” våra elever från fritids, genom att skriva kontrakt med föräldrarna om att de får gå hem själva eller vara kvar på fritids. Hos oss kallar vi det att barnen blir “gröna”.

Vi har inget samarbete med föreningslivet, då vi har för många elever för att kunna frakta oss in till Edsbyn. Vi försöker att åka in till badhuset under lov.

Elevinflytande har vi genom storsamlingar och förslagslådan. Vi sätter även upp lappar, där barnen kan få önska vad de vill göra under t.ex. lov. Vi har kontakt med föräldrarna vid lämning/hämtning, samt föräldrafika två gånger per läsår. Vi skriver även brev hem inför varje lov. Nytt är vår info-dörr, där det står vem som öppnar och stänger på fritids den dagen, samt information om kommande händelser.

Årets mål har varit att ha ett utforskande arbetssätt. Det kändes som om; att det nästan “försvann”, i och med att vi bytte arbetssätt och personal. Några av kurserna var experiment direkt på hösten, men de “tunnades ut”.

IKT. Att använda digitala verktyg i lek och skapande. Vi fick gå IT-klubbens kurs och köpte hem lådan. Vi har börjat med några av övningarna. Vi känner att vi inte har tillräckligt med kunskap och utrustning, för att ha möjlighet till bra IKT-undervisning. Vi vill gärna ha mera fortbildning i ämnet. Vi upplever att det är svårt att “sätta gränser”, och vad vi ska göra med den iPad som vi har på fritids.

Att utgå mera från elevernas behov, intressen och erfarenhet. Vi tycker att vi, till en del, har börjat med detta på kurser, och då vi har tema. Vi känner, att vi kan ha det som mål - att göra det ännu mera...

Vad vi behöver utveckla mer?
Sammanfattande tankar från Fritidshemmets arbetslag, den 12/6 2019:

 • Utgå mera från elevernas behov, intressen och erfarenheter.
 • Öka elevernas delaktighet och inflytande. Ha storsamling på olika dagar?
 • Ha en tydligare grovplanering för terminen. Årshjul.
 • Ha en tydlig planering för varje kurs/tema, samt utvärdering.
 • Ha mer struktur i vår gemensamma planeringstid. Gå igenom föregående protokoll.
 • Månadskalas och avslutningsfest. Hur ska vi göra fortsättningsvis?
 • Bussvakt. Svårt på måndagar, då det är konferens. Vi vill starta upp kurser, direkt efter mellanmålet.
 • Hur gör vi för att få det lugnare vid mellanmål? Sittplatser, “knappsystem”,
  bestämda bord? kö? frukt-puréerna? De bussbarn som ska äta mellanmål
  - gå direkt till matsalen?
 • Aktivitetstavlan; bör uppdateras bättre. För att kunna se, vad som händer
  - hela veckan.
 • Ställtider. Att komma ihåg att gå från skolan.
 • Aktivitetstavlan. Utveckla den mer, med fler rutor (för aktiviteter).

Mål för läsåret 2019/2020

 • IKT. Att använda vår IT-låda, som köpts in till lek och skapande.
 • Motorik - i alla möjliga former.
 • Utgå mera från elevernas behov, intressen och erfarenheter

Senast uppdaterad