Kvalitetsarbete förskoleklass 2016/2017

Samlad beskrivning av nuläget

Från höstterminens början, kommer de enskilda barnen till klassen – från flera olika förskolor
i Edsby-området. Vissa av barnen har aldrig träffats förut. Ganska mycket arbete består till en
början, av att ”bygga samman” individerna till en homogen och fungerande grupp. Att jobba
med barnen i gruppen, så att de blir trygga tillsammans med sina nya kamrater i klassen.

Vi arbetar medvetet emot att väcka barnens nyfikenhet, och intresse för omvärlden. Och att
förmedla kunskaper om densamma. Många av våra aktiviteter och skol-ämnen, flätas naturligt in i varandra. T.ex. samhällskunskap, etik/moral, bild och svenska.

Språk och kommunikation. Vi uppmuntrar och ger barnen rikliga tillfällen, att uttrycka sig.
Det kan t.ex. ske genom berättelser och redovisningar; verbalt och/eller med bild och form.
Det kan bl.a. handla om, att något barn ”redovisar” sina upplevelser från en resa de gjort.

Kunskaper och erfarenheter av omvärlden. Vi lyfter och pratar om olika händelser i samhället och i naturen. T.ex. jobbar barnen regelbundet med en varsin Naturbok.

Allsidig rörelseförmåga. Barnen får rikligt med rörelse, på ett naturligt sett i vår verksamhet.
Bl.a. under raster och fri lek, på skolgården och i ”Skolskogen”. Dessutom har vi lek, idrott och rörelse på schemat, varje vecka. I gympasalen, utomhus eller på skridskoplanen. Klassen får simundervisning i Edsbyn, varje vecka under bad-säsongen.

Under det gångna läsåret har vi haft en medveten satsning på svenska och matematik. Vi har lagt lite ”extra krut” på dessa kärnämnen.

Svenska. Varje bokstav i alfabetet gås igenom. Bl.a. får varje barn i klassen, öva på att skriva och färglägga varje bokstav – såväl små som stora bokstäver. Bornholms-modellen använder vi oss också av, regelbundet. T.ex. ”Vilket ord är längst? Tåg eller penna”? Vi har haft flera ”läsare” i vår Förskoleklass. Drygt halva gruppen kan läsa enklare meningar och böcker.

Matematik. Vi jobbar med både teoretisk och praktisk matematik under läsåret. Varje barn i klassen har en egen matte-bok, som de jobbar med regelbundet. Emellanåt är vi ute på skolgården eller i skogen, och funderar och resonerar omkring matematiska begrepp. Under slutet av läsåret, gör varje barn ett (nationellt) ”Diamant-test” i matematik.

Skapande. Vi har bild- och form-tillfällen varje vecka. Då tecknar, målar och skapar barnen, med olika tekniker. Drama sysslar vi också med, då och då. T.ex. yrkes-charader.

Musik. Vi sjunger och spelar rytminstrument, flera gånger i veckan.

Digitala verktyg och hjälpmedel. Vi har använt oss av en iPad. Framförallt till att lyssna på
arabiska (nysvensk elev).

Vi upplever att vi har ”alla nödvändiga komponenter” i vår verksamhet. Vi ser ett bra resultat,
utifrån vårt arbetssätt. På Bornholms-testet i svenska, blev alla barn godkända. Fler än hälften,
hade alla rätt. På Diamant-testet i matematik, hade i stort sett alla barn, ”full pott”.

Vi känner oss nöjda med vårt arbete under det gångna läsåret. Och vi kommer att fortsätta - på
ungefär samma sätt, under det kommande läsåret. Med viss revidering och utveckling naturligtvis. I höst drar vi återigen igång, med en helt ny Förskoleklass.

— Gun Abrahamsson och Thomas Gradin, förskollärare.

Resultat från grundskoleenkäten oktober 2016

Vi får bra resultat på förskoleklassens enkät som gjordes i oktober.
Ex.
Jag trivs i min förskoleklass: 100 %
Jag känner mig trygg i min förskoleklass: 100 %
I minförskoleklass bryr sig elever och lärare om varandra: 100 %
Jag får lära mig nya saker i min förskoleklass: 100 %
Jag får lära mig göra saker tillsammans med andra i min förskoleklass: 100 %

Det som får lägsta värdet är frågan om arbetsro: 61 %.

Analys och bedömning av verksamheten i förhållande till Nationella mål

Min bedömning är att förskoleklassens verksamhet svarar upp till de nationella målen på ett
mycket bra sätt. De arbetar efter de nya riktlinjerna i Lgr 11 och med områden i det centrala
innehållet. Förskoleklassen har satsat extra på svenska och matematik för att förbereda eleverna inför skolstarten och når fina resultat som visar sig på Bornholmstestet och i Diamantdiagnoserna.

Det är viktigt att förskoleklassens lärare tar del av de nya bedömningstöden för årskurs 1 och
kunskapskraven för åk 1-3 vilket de har gjort.

Vart ska vi?

Fortsätta arbetet som beskrivits tidigare.

Utvecklingsområde/förbättringsområde

Att eleverna känner och tycker att de har arbetsro på arbetspassen.

Handlingsplan

Skolan kommer att utarbeta en gemensam handlingsplan för studiero.

Hur blev det?

Rektor
Chris Sommar

Senast uppdaterad