Ordningsregler för Celsiusskolan 7-9

  • Fasta platser i klassrummet - Undervisande lärare bestämmer var i klassrummet eleverna ska sitta, detta ändras under läsåret. Det är viktigt för att eleverna inte ska behöva tänka på var och med vem de ska sitta och för att få en bra arbetsmiljö i klassrummet. Det är även mycket viktigt att lära sig att samarbeta med olika personer.
  • Material med på lektionerna - Material såsom penna, sudd, böcker, dator etc. ska alltid vara med till lektionerna. Om eleven inte har material med sig behöver hen hämta det och det stör undervisningen, samt att viktig undervisningstid försvinner för den som hämtar. Om eleven inte har material med sig skrivs det upp och om det upprepas kontaktar mentor hemmet och informerar.
  • Mobiltelefoner - Mobiltelefonerna samlas in i början av alla lektioner. Mobilerna förvaras tryggt och säkert i mobillådor. Om man inte vill lämna ifrån sig mobilen låser man in den i skåpet innan lektionstid eller lämnar den hemma. Mobilen får inte tas med till idrotten och ska då vara inlåst i skåpet. Om en elev inte följer reglerna kontaktar mentor hemmet. Skolan ansvarar inte för mobiltelefonerna.
  • Diskriminering och kränkningar - Vi har nolltolerans mot alla former av kränkande behandling. Om kränkande behandling sker följer vi våra rutiner som står att läsa i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.
  • Frånvaro - All ogiltig frånvaro skrivs upp och meddelas hemmet. Mentorer går igenom frånvaron med eleverna vid varje A-ting. (Vi undersöker om det är möjligt att ha resttid för elever med ogiltig frånvaro).
  • Ledighet - Ansökning om ledighet görs med avsedd blankett som finns att hämta på hemsidan. Vi beviljar inte ledigt för elever som riskerar att inte nå målen i något ämne.
  • Datorer - Under sin tid på högstadiet får eleverna låna var sin dator. Datorerna ska enbart användas i undervisningssyfte under lektionstid. Om eleven missbrukar sin dator kontaktas hemmet. Det finns även ett särskilt avtal att följa gällande användandet av datorn.
  • Elevskåp - Särskild policy för elevskåpen finns på hemsidan.

Senast uppdaterad