Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen

Grundskola

Ansvariga för planen

Ansvarig för planen är Celsiusskolans rektor och biträdande rektor.

Vår vision

Vår vision är att samtliga elever och personal på skolan ska känna sig trygga. Detta är den övergripandemålsättningen i vårt likabehandlingsarbete. Vi accepterar därför inte någon form av våld, hot, trakasserier, rasism eller annan kränkande behandling på skolan. Planen gäller från 2016-08-17 till 2017-08-17

Planen gäller från

2017-08-18

Planen gäller till

2018-08-18

Läsår

2017/2018

Elevernas delaktighet

Eleverna svarar under våren på en trygghetsenkät där svaren används till att utforma skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Eleverna kan, förutomi det dagliga mötet med skolans personal, genomelevrådet påverka utformningen av planen. Med tanke på att vi detta läsår, på grund av ombyggnationer, kommer att evakuera delar av verksamheten till en annan skola har vi valt att göra trygghetsenkäten i början av Vt18.

Vårdnadshavarnas delaktighet

I samband med föräldraråd, föräldramöten och utvecklingssamtal får vårdnadshavaremöjlighet att påverka planens innehåll.

Personalens delaktighet

Vid uppstarten av höstterminen deltar delar av personalen vid utvärdering, revidering och planering av planen.

Förankring av planen

Planen förankras vid klassråd (A-ting), elevråd, föräldraråd, olika mötesforum för personalen samt att den publiceras på hemsidan.

Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

Fjolårets plan har utvärderats inom elevhälsoteamet och i elevrådet, främst utifrån resultaten från vårens stora trygghetsenkät.

Även synpunkter från elevråd och föräldraråd ligger till grund för utvärderingen.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

Elever, personal och föräldrar.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Det är med glädje utifrån min roll som skolkurator att se att våra elever verkar känna en ökad trygghet på vår skola. Jämfört med resultatet från trygghetsenkäten läsåret 14/15 så visar årets enkät ett klart bättre resultat vad gäller tryggheten kring framförallt omklädningsrummen vid sporthallen men även skolans toaletter. Vad detta kan bero på är svårt att analysera men förhoppningsvis är det ett kvitto på att eleverna känner sig tryggare med varandra. Sedan finns det naturligtvis fortfarande utrymme för förbättringar. Fortfarande finns det elever som känner sig otrygga i och med att det saknas duschdraperier, att det kan komma in obehöriga personer
eller risken att bli fotograferad.

I övrigt så ser resultaten väldigt bra ut och merparten av eleverna känner sig uppenbarligen trygga i skolmiljön. I trygghetsenkäten 14/15 fanns det en tendens i årskurs 7 att tryggheten var sämre i allmänna utrymmen som kapprum och matsal. I årets enkät syns inte all någon sådan tendens då endast 3,9 % känner sig otrygga i matsalen och 5 % i kapprummet. Kanske börjar bland annat undertecknads arbete med att socialt förbereda våra nya sjuor hur det är att komma upp på Celsius 7-9, att betala sig. Det speglar sig också i elevernas genomgående positiva respons på frågan om hur det varit att ha tjej- och killgrupp. Eleverna vet i större utsträckning vad som väntar och detta kan tänkas inge trygghet. Jag tror på det fortsatta systematiskt förebyggande arbetet med eleverna redan i åk 6 för att vi ska bibehålla och även fortsätta ha en trygg skolmiljö på Celsius.

Mycket av kritik som kommer fram i enkäten om otrygghet är kopplad till skolans lokaler, att de är slitna och att det finns trånga utrymmen. Detta är ju något som förhoppningsvis blir bättre i och med konstruerandet av den nya skolan.

Andelen elever som känner att de har en vuxen på skolan att vända sig till har också ökat i årets trygghetsenkät. Under läsåret 14/15 var siffran närmare 90 % men har fortsatt att öka till närmare 92 %. Detta är oerhört glädjande och rent utav grunden för elevernas trygghet. Forskning visar att om elever känner att de har åtminstone en vuxen i skolmiljön som de kan vända sig till, då ökar sannolikheten att du känner dig trygg i skolmiljön.

Förslag på åtgärder?

De största utmaningarna nu är att fortsätta arbeta systematiskt för att få våra elever att känna sig trygga. Mentorerna gör ett ovärderligt arbete i att få eleverna att känna sig trygga med varandra och ett framgångsrecept är att redan i årskurs 7 vara tydlig i vad som gäller på vår skola och att alla eventuella kränkningsärenden som uppstår genomarbetas noggrant steg för steg. Detta kommer göra att eleverna blir allt tryggare och även om det kan upplevas att det blir mycket merarbete i årskurs 7 så kommer det med största säkerhet att klinga av i de senare årskurserna. Detta då eleverna dels har socialt stabiliserat sig samt att de även har fått med sig konsekventa,
tydliga förväntningar om vad det innebär att gå på Celsius 7-9.

Något som också framkommer som ett förbättringsområde är att eleverna efterfrågar mer vuxna i och omkring kapprummet. Ett alternativ är att i större utsträckning besöka eleverna och samtidigt ta lärarfika kiosken. Detta är väldigt uppskattat bland eleverna. Även om resultatet på enkäten är god så är det viktigt att vi fortsätter och inte släpper vårt arbete. Lyckas vi i fortsättningen ha en skola med en hög trygghet bland eleverna, då kommer också möjligheterna att öka för eleverna att nå en högre måluppfyllelse!
— Lucas Vängborg Skolkurator, Ovanåkers kommun

Årets plan ska utvärderas senast

2018-08-18

Beskriv hur årets plan ska utvärderas

Inom elevhälsan, personalgruppen och elevrådet i uppstarten av höstterminen 2018.

Ansvarig för att årets plan utvärderas

Rektor

Främjande instatser

Namn

Främjande insatser

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning

Alla på skolan ska behandlas lika oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Insats

Vi pratar kontinuerligt med eleverna om vikten av allas lika värde. I den mån vi kan stöttar vi de elever som har behov av det. På skolan har vi trygghetsvuxna som arbetar aktivt med att förebygga och hantera alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för en god kontakt med hemmen och har idag olika forumdär föräldrarna ges möjlighet att delta. Värdegrundsarbetet finns ständigt närvarande i undervisningen och vi anpassar undervisningen efter elevernas olika
behov. Vid utvecklingssamtalen läggs stor vikt vid att samtala kring hur eleven trivs i skolan. Vi har upprättat en värdegrundsgrupp med representanter från alla arbetslag, fritidsledare och kurator. Gruppens uppgift är att arbeta för ett värdegrundsarbete som genomsyrar hela verksamheten.

På Celsiusskolan arbetar vi även för att i största möjliga utsträckning motverka könsuppdelning.

Ansvarig

Rektor

Datum när det ska vara klart

Arbetet pågår under hela läsåret

Kartläggning

Kartläggningsmetoder

Kartläggningsmetoder vi använder är den trygghetsenkät som besvaras av eleverna i slutet av vårterminen. Även uppkomna situationer vid elevrådsmöten, A-ting, föräldraråd, enskilda samtal mellan elev/vårdnadshavare/personal. Områden som berörs i kartläggningen är kränkande behandling på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Eleverna involveras i kartläggningen genom trygghetsenkät, elevråd, kamratstöd och i det dagliga mötet med personalen. Personalen involveras i arbetet genomdet dagliga mötet med eleverna.

Områden somberörs i kartläggningen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Hur eleverna har involverats i kartläggningen

Se kartläggningsmetoder

Hur personalen har involverats i kartläggningen

Se kartläggningsmetoder

Resultat och analys

Som tidigare redovisats under utvärdering avfjolårets plan känner sig eleverna mycket trygga överlag. Under året har vi haft få incidenter av kränkande behandling och vi upplever att den psykosociala arbetsmiljön är god både för elever och personal.

Förebyggande åtgärder

Namn

Att motverka förekomsten av kränkande behandling

Områden som berörs av åtgärden

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning

Vårt mål är att ytterligare revidera, tydliggöra och systematisera arbetet mot kränkande behandling på skolan. Uppföljning sker kontinuerligt i ledningsgruppen och i elevhälsoteamet under läsåret. Konkreta mål är att göra eleverna medvetna om var de ska vända sig om de känner sig otrygga samt få ordning på toalettproblematiken.

Åtgärd

Personalen ska vara väl förtrognamed de olika diskrimineringsgrunderna och fortsätta arbeta aktivt för att motverka kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Mentorer går på A-tingen igenom vilka trygghetsvuxna som är kopplade till vilka klasser och vi informerar även om detta vid föräldramöten och vid utvecklingssamtal. Rektor för samtal med kommunledningen om att göra skolan säkrare, vad gäller tillgänglighet och passager.

Motivera åtgärd

Vi är överens om att vår skola skulle kunna bli mycket säkrare. Föreslagna åtgärder är passerkort, andra matkörutiner och bättre låsanordningar på ytterdörrar.

Ansvarig

Rektor

Datum när det ska vara klart

Under uppstarten av Ht17

Rutiner för akuta situationer

Policy

Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på vår skola.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

För att tydliggöra och öka uppmärksamheten vid kränkande behandlingar använder vi en modell med trygghetsvuxna. Våra trygghetsvuxna (TV) arbetar i par och är kopplade till de olika klasserna på skolan.

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till

Elever och föräldrar bör i första hand vända sig till de TV. I andra hand till rektor, skolsköterska, kurator eller annan vuxen som eleven har förtroende för.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever

 1. En elev på skolan blir utsatt för kränkande behandling.
 2. Den som uppmärksammar kränkningen kontaktar rektor och de TV som är kopplade till den utsatte elevens klass. Om läget är akut ansvarar den som uppmärksammar akutläget för att hela rutinen fullföljs och då helst med stöd av en TV. Ickepedagogisk personal dokumenterar första delen av blanketten ”kränkande behandling” och lämnar till TV.
 3. TV (ev. tillsammans med annan pedagogisk personal) utreder händelsen tillsammans med den utsatte eleven och upplyser om gången.
 4. De TV pratar med den eller de som utsatt personen för kränkningen.
 5. Hemmen informeras.
 6. TV dokumenterar ärendet (blankett finns på teamdrive). Dokumentet lämnas till rektor.
 7. Rektor vidarebefordrar informationen till huvudman.
 8. Rektor informerar vid behov övrig personal om händelsen.
 9. De TV har uppföljande samtal med den utsatte och ”utsättaren”. Hemmen informeras eventuellt.
 10. Om kränkningarna inte upphört kallar rektor till möte med ”utsättaren” och föräldrar. Skolan vidtar åtgärder för att stoppa kränkningarna.
 11. Ärendet avslutas när den utsatte anser att situationen känns bra.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal

Elever som upplever sig trakasserade eller på annat sätt kränkta av personal är i en särskilt utsatt situation eftersom de befinner sig i beroendeställning. Rektor eller någon med motsvarande ledningsfunktion bör därför ansvara för en sådan utredning. Ärendet anmäls till rektor och/eller elevhälsoteamet.

Rutiner för uppföljning

Rektor har ansvar för att se till att de åtgärder som sätts in också utvärderas.

Rutiner för dokumentation

TV ansvarar för dokumentation på avsedd blankett som finns på edwise.

Ansvarsförhållande

Det är rektors ansvar att:

 • Se till att personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan.
 • Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja elevernas lika rättigheter, samt att motverka kränkande behandling, trakasserier och diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck.
 • Årligen upprätta och utvärdera en plan mot diskriminering och kränkande behandling.
 • Om skolan får kännedomom att kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering förekommer, se till att det finns rutiner för att utredning görs och att åtgärder vidtas.
 • Se till att skolans personal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering och de åtgärder som vidtagits. - Kontakta andramyndigheter vid behov.

Det är lärares och annan skolpersonals ansvar att:

 • Följa skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.
 • Ifrågasätta och reflektera över de normer och värden som hen förmedlar genomsin undervisning och sträva efter likabehandling.
 • Se till att åtgärder vidtas då kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering misstänks, anmäls eller upptäcks.
 • Dokumentera de åtgärder som vidtas vid kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering enligt de rutiner som finns.
 • Följa upp ärenden av kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering.
 • Bemöta elever, kollegor och vårdnadshavare på ett respektfullt sätt.

Det är alla elevers gemensamma ansvar att:

 • Påtala om de märker att kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering förekommer på skolan.
 • Bemöta elever, lärare och övrig personal på ett respektfullt sätt.

Senast uppdaterad