Policy för elevskåp

  • I skåpet får inte förvaras alkohol, droger, vapen eller andra farliga tillhyggen/ämnen eller andra föremål som inte tillhör eleven (om inte den andre personen ger sitt samtycke).
  • Av säkerhetsskäl får skolan öppna elevskåp även om eleven ej är närvarande. Detta gäller vid läckage ur skåpet, rök, dålig lukt etc. eller vid misstanke om att eleven förvarar något av föremålen i ovanstående punkt. Två av skolans personal skall vara närvarande vid öppnandet och innehållet i skåpet tas om hand av vaktmästare. Om ett skåp öppnas meddelas alltid eleven. ¹
  • Skador på skåpet skall omedelbart rapporteras till vaktmästare.
  • Vid händelse av borttappad/glömd nyckel öppnas skåpet av vaktmästare eller fritidsledare. Ny nyckel kan köpas av vaktmästarna för 200 kronor.
  • Skåp som vid läsårets slut inte är tömda öppnas och töms av skolan. Innehållet omhändertas av vaktmästare för förvaring högst 1 år.

¹ Skolverket hänvisar till proposition 2006/07:69 elevskåp bör kunna genomsökas om det finns anledning att tro att ett föremål som används störande eller utgör en fara för säkerheten på skolan har placerats där. Dessa utrymmen anses inte som privata utan har vanligtvis ställts till elevernas förfogande för förvaring av böcker och andra för skolarbetet nödvändiga hjälpmedel. För att kunna genomsöka denna typ av förvaringsutrymmen måste dock eleverna på ett tydligt sätt få klart för sig vilka regler som gäller för användningen av skåpen och att skolledningen förfogar över dubblettnycklar.

Senast uppdaterad