Kontakt

Likabehandlingsplan /Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020/2021

Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen är; grundskola 1 - 6, förskoleklass, samt fritidshem.

Ansvarig för planen är rektor, som i samarbete med personal, elever, och föräldrar inom skola och fritidshem fastställer planen. Varje läsår ska skolan utvärdera upprättad plan.

Definitioner

Kränkande behandling I skollagen 6 kap 3§ definieras kränkande behandling som:

ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt Diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.”

Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några

 • kränker principen om alla människors lika värde
 • kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck
 • kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera
 • en kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande
 • kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna

Kränkande behandling kan ta sig olika uttryck, vara mer eller mindre uppenbar och förekomma i många olika sammanhang. Kränkningarna kan vara

 • fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar).
 • verbala (t.ex. att bli hotad eller utsatt för taskiga kommentarer).
 • psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning).
 • text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms och mms).

Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

Diskriminering definieras i Diskrimineringslagen 4 § och är ett övergripande begrepp för negativ särbehandling av individer eller grupper som leder till att de missgynnas utifrån olika diskrimineringsgrunder. Diskriminering används också som begrepp i fall där institutioner genom t ex strukturer och arbetssätt missgynnar personer utifrån diskrimineringsgrunderna.

Trakasserier definieras i Diskrimineringslagen 1 kap 4 § som:

”ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna”;

 • kön
 • könsidentitet eller könsuttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det diskriminering.

Vår målsättning med värdegrundsarbetet

Vi arbetar för att ”Alla barn är allas barn”.

Skolan rustar eleverna för framtiden. I detta ingår inte bara kunskaper och färdigheter, utan även förståelse för och ett bestående avståndstagande från diskriminering, trakasserier och kränkningar.

Vi vill skapa en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgängestonen.

Vi vill att alla elever känner sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Områden som kan förekomma; Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Hur vi arbetar för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling:

 • Alla i skolan arbetar med våra kärnvärden "Visa vänlighet" och "Ta ansvar". Dessa begrepp ska genomsyra stämningen på skolan och vårt förhållningssätt gentemot varandra.
 • Vi gör upp ett fåtal ordningsregler tillsammans med eleverna som vi refererar till i samtal med elever och vårdnadshavare. Dessa diskuteras och uppdateras utifrån gemensam diskussion i klassen och fortsatt diskussion i elevråd.
 • Även klassen utformar trivselregler.
 • Varje klasslärare frågar eleverna om de upplever att det finns otrygga platser på skolan, så kallad Trygghetsvandring.
 • Samtal i klasserna om kamratskap och hänsyn utifrån olika områden. ( ex. kränkningar, religion, kön, etnisk tillhörighet, ålder mm.)
 • Pojkar och flickor får lika stort inflytande och utrymme i verksamheten.
 • Vi låter aldrig eleverna själva göra gruppindelningar.
 • Vi hjälper till med konfliktlösningar.
 • Vi har rastvärdar som har uppsikt över platser som eleverna upplever otrygga på skolan.
 • Vi gör regelbundet enkät om trivsel och inflytande.
 • Vi uppmanar föräldrar att uppmärksamma problem, exempelvis på sociala medier.
 • Dialog om trivsel i utvecklingssamtal.
 • Vi för anteckningar om händelser för att dokumentera och se eventuella mönster och för att uppmärksamma tidiga signaler. STELLA
 • Information om vår plan ges till elever, föräldrar och personal. Detta sker vid utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraråd.
 • Varje lärare ansvarar för att arbetet med värdegrundsfrågor och mot kränkande behandling blir en naturlig del i undervisningen och i det vardagliga arbetet.

Elevernas delaktighet
Klassrådet och elevrådet är elevernas forum för att samtala kring arbetsmiljön och sin studiesituation. Klasslärare ansvarar för klassråd och rektor för elevråd.

Vårdnadshavarnas delaktighet
I samband med föräldraråd och utvecklingssamtal, vilka hålls två gånger per läsår, får vårdnadshavarna möjlighet att påverka planens innehåll.

Personalens delaktighet
Vid uppstarten av höstterminen deltar all personal vid utvärdering och revidering av planen. Handlingsplanen återkommer sedan på arbetslagsmöten som leds av respektive arbetslagsledare.

Elevhälsan
Personal, föräldrar och elever kan vid behov vända sig till elevhälsan för utökat stöd. Elevhälsan består av skolsköterska, skolläkare, kurator, skolpsykolog och specialpedagog.

Mål och uppföljning

Skolans mål är att ha en skola där det inte förekommer kränkningar. Vi alla måste vara lyhörda och ha hög beredskap för att upptäcka signalerna.

Vi har klasslärare som arbetar nära eleverna, detta hoppas vi skapar goda relationer och ger trygga barn.

Vi är medvetna om att kränkningar av olika slag förekommer bland våra ungdomar. I vårt värdegrundsarbete ska vi alltid aktualisera de olika delarna.

Alla vuxna på skolan har ansvar för att agera när de misstänker eller blir informerade om att en elev utsätts för kränkning av något slag. En incidentrapport i STELLA ska göras, vilken beskriver händelsen och går sedan vidare till rektor för handläggning.

Rektor följer upp, utreder och kartlägger uppkomna ärenden i STELLA, kommunens system för incidentrapportering. Vid behov informeras berörda elever/vuxna.

Rektor meddelar via STELLA barn och skolnämnden vid allvarliga incidenter.

Målsättning

 • Alla ska vara lyhörda och reagera på kränkande behandling mellan elever.
 • Alla ska arbeta för att vi visar respekt för varandra oavsett bakgrund.
 • Alla ska ge tid och lyssna till den som känner sig orättvist behandlad.
 • Alla ska utreda och bedöma den uppkomna situationen
 • Alla ska efter eget omdöme agera, bedöma och utifrån detta göra en daterad, skriftlig rapport till rektor kring det uppkomna.

Verksamhetsformer som omfattas av planen är; grundskola 1 - 6, förskoleklass, samt fritidshem.

Ansvarig för planen är rektor, som i samarbete med personal, elever, och föräldrar inom skola och fritidshem fastställer planen. Varje läsår ska skolan utvärdera upprättad plan.

Definitioner

Kränkande behandling I skollagen 6 kap 3§ definieras kränkande behandling som:

ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt Diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.”

Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några

 • kränker principen om alla människors lika värde
 • kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck
 • kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera
 • en kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande
 • kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna

Kränkande behandling kan ta sig olika uttryck, vara mer eller mindre uppenbar och förekomma i många olika sammanhang. Kränkningarna kan vara

 • fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar).
 • verbala (t.ex. att bli hotad eller utsatt för taskiga kommentarer).
 • psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning).
 • text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms och mms).

Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

Diskriminering definieras i Diskrimineringslagen 4 § och är ett övergripande begrepp för negativ särbehandling av individer eller grupper som leder till att de missgynnas utifrån olika diskrimineringsgrunder. Diskriminering används också som begrepp i fall där institutioner genom t ex strukturer och arbetssätt missgynnar personer utifrån diskrimineringsgrunderna.

Trakasserier definieras i Diskrimineringslagen 1 kap 4 § som:

”ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna”;

 • kön
 • könsidentitet eller könsuttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det diskriminering.

Rutiner för akuta situationer

Kränkning mellan elever

Policy:

Får vi vetskap om eller misstanke om (efter egen kartläggning) att det sker kränkningar mellan elever ska den vuxne skriva en daterad incidentrapport till rektor. Skolan har i sin policy 2 personer (rektor och lärare) avsatta för att snabbt göra en bedömning och analys om ärendet. Analysen ger oss underlag för att kartlägga ytterligare. Olika kontakter tas utifrån uppgifterna.

Rutiner

För att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
All personal ska vara lyhörda och arbeta för att skapa en god arbetsmiljö och relation till eleverna. Vi ska ha rastvakter som är lyhörda och rör sig över hela skolgården.
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till är klassföreståndare eller annan vuxen inom skolan.
Rektor och en lärare är tillgängliga för att snarast ta emot och börja kartlägga olika uppkomna situationer.

Arbetsgång

En signal om att någon elev känner sig kränkt, illa behandlad inkommer till en personal inom skolan. Pedagogen utreder och bedömer situationen. Finns anledning till fortsatt hantering lämnas skriftlig incidentrapport till rektor.

Utredning

 • Teamet gör en utredning/kartläggning om vad, hur, när, vem, varför något inträffat.
 • Kontaktar berörda individer, utreder förutsättningslöst händelsen.
 • Teamet gör en riskbedömning utifrån ärendets art
 • Teamet upprättar en handlingsplan
 • Teamet informerar berörda föräldrar, elever, lärare
 • Rektor ansvarar för att ärendet dokumenteras.
 • Teamet genomför samtal med de inblandade. ( ev. med föräldrar närvarande)
 • Ärendet följs upp samt återkopplas till berörda.
 • Ärendet och insatserna utvärderas och informeras till berörda parter inom arbetslaget.
 • Barn och skolnämnden informeras av rektor.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal

Samma rutiner och arbetsgång, som när en elev kränker en annan elev, tillämpas om det framkommer att en vuxen kränker en elev alternativt att en elev kränker en vuxen.

Reviderad sept. 2020. Planen utväderas inför varje nytt läsår.
Britt-Inger Robertsson, rektor Celsiusskolan F-6

Kontakt

Sjukanmälan elev

via skola.admentum.se (eller appen)

Rektor

Britt-Inger Robertsson
Telefon: 0271-571 73
E-post Britt-Inger.Robertsson@ovanaker.se

Biträdande rektor

Kennet Fröjd
Tfn. 0271-57196
E-post kennet.frojd@ovanaker.se

Postadress

Ovanåkers kommun
Celsiusskolan F-6
828 80 Edsbyn

Besöksadress

Sporthallsvägen 7
828 33 Edsbyn

Mentorer

Förskoleklass


Tfn 072-205 64 91

Annika Linngård, e-post annika.linngard@utb.ovanaker.se
Lisa Ståhl, e-post ann-louise.stal@utb.ovanaker.se

Årskurs 1


Tfn 072-208 23 84

Lena Altberg, e-post lena.altberg@utb.ovanaker.se
Ellen Merum, e-post ellen.merum@utb.ovanaker.se

Årskurs 2


Tfn 070-246 67 91

Linn Lundqvist, e-post linn.lundqvist@utb.ovanaker.se

Zsofia Johnson, e-post zsofia.antonia.johnson@utb.ovanaker.se


Årskurs 3

Tfn 072 - 205 75 39

Susanne Vanberg, e-post susanne.vanberg@utb.ovanaker.se
Erika Bergstrand, e-post erika.bergstrand@utb.ovanaker.se

Årskurs 4

Tfn 072-205 62 41

Ann Westin, e-post ann.westin@utb.ovanaker.se
Calle Kopparmalms, e-post calle.kopparmalms@utb.ovanaker.se

Årskurs 5

Tfn 072-205 43 83

Anette Ögren, e-post anette.ogren@utb.ovanaker.se
Ullis Witt, e-post ulrika.witt@utb.ovanaker.se

Årskurs 6

Tfn 072 - 228 64 43

Heidi Bakåsmoen, e-post heidi.bakasmoen@utb.ovanaker.se
Felix Karsbo, e-post felix.karsbo@utb.ovanaker.se

Idrott

Anders Gunnarsson, e-post anders.gunnarsson@utb.ovanaker.se
Patrick Dahlström Altberg, e-post patrick.altberg@utb.ovanaker.se
Peter Westin, e-post peter.westin@utb.ovanaker.se

 

 

Fritids


Daniel Hallgren, e-post daniel.hallgren@utb.ovanaker.se
Kristina Rydalin, e-post kristina.rydalin@utb.ovanaker.se
Malin Edvardsson, e-post malin.edvardsson@utb.ovanaker.se
Alva Runds, e-post alva.runds@utb.ovanaker.se
Elin Torvidsson, e-post elin.torvidsson@utb.ovanaker.se


Senast uppdaterad