Kontakt

Rutin vid frånvarorapportering

Frånvaro för elev ska alltid anmälas till skolan i Admentum. Rapportering sker för varje dag som eleven är hemma.

Uteblir elev från skolan och ej är sjukanmäld anmäler skolan frånvaro i Admentum, vårdnadshavare får ett meddelande om detta.

Tack för hjälpen!
Lillboskolans personal

Rutiner vid hög frånvaro – Lillboskolan

När ditt barn blir sjuk är det viktigt att du som vårdnadshavare gör en sjukanmälan i Admentum så snart som möjligt. Frånvaron ska anmälas varje dag som ditt barn inte kommer till skolan.

Så hanterar vi frånvaro åk F-6

  • Frånvaro (ströfrånvaro) mer än 5 dagar per termin - klassföreståndaren eller skolsköterska kontaktar föräldrar/vårdnadshavare.
  • Frånvaro som tenderar att bli hög frånvaro mer än 10 dagar per termin - klassföreståndaren meddelar rektor om den höga frånvaron.

Rektor ansvarar för att en utredning görs kring elevens frånvaro. Utredningens syfte är att skolan skaffar sig tillräckligt underlag för att förstå orsaken till elevens frånvaro. Omfattningen av utredningen avgörs i varje enskilt fall.

Rektor kallar vårdnadshavare till ett möte och samtalar om vilka orsaker som kan ligga bakom frånvaron och vilka eventuella insatser som behöver göras för elevens bästa.

På samtalet deltar vårdnadshavare, lärare, skolsköterska och rektor. Ibland också eleven, beroende på elevens ålder.

Du som förälder/vårdnadshavaren är skyldig att se till att eleven fullgör sin skolplikt.

(Skollagen 7 kap 20 §).

Hjälp och stöd från socialtjänsten

Socialtjänsten kan stötta och hjälpa familjer om ett barn har hög skolfrånvaro genom att gemensamt ge råd och stöd i hur du som vårdnadshavare ska bemöta ditt barn som inte vill gå till skolan.

Skolan har skyldighet att samarbeta med socialtjänsten i dessa frågor. Vi kan gemensamt planera tillsammans med familjen för just det specifika problemet.

Kontakt

Rektor

Ola Larshans
Tfn. 0271-572 54
E-post ola.larshans@ovanaker.se

Senast uppdaterad