Kontakt

Kvalitetsarbetet augusti 2020, Knåda skola

Samlad beskrivning av nuläget

Totalt har vi 99 elever i läsårstarten.

Elevantalet har ökat på skolan på senare år, det har gjort att vi kunnat utöka med en lärartjänst. Utifrån en till lärartjänst har vi delat in lågstadiet i rena årskurser från att tidigare ha haft blandklasser. På lågstadiet i år blir det en årskurs 1 med 12 elever, en årskurs 2 med 20 elever och en årskurs 3 med 18 elever. Lågstadiet har totalt 50 elever.

På mellanstadiet blir det en årskurs 4-5 med 27 elever och en årskurs 6 med 11elever. Två lärare ansvarar för årskurs 4-5. Mellanstadiet har 38 elever.

I förskoleklassen blir det 11 elever.

Årskurs 6:s elever får välja att läsa ett modernt språk. Undervisningen i moderna språk sker på Celsiusskolan, de har även musik, slöjd och hemkunskap på Celsius.
Årskurserna 3-5 har slöjd på Alftaskolan.

Vi får anpassa vår organisation av klasser efter antal elever i årskurserna då det kan variera år från år och efter de lokaler vi har. På skolan finns nu efter en mindre ombyggnad fem klassrum.
Förskoleklassen och fritids delar på rum. Fritids har 3,15 tjänster varav 0,15 tjänst köps av kostenheten till frukost och mellanmål. Pedagogerna på fritids har fritidslärarutbildning.

Åk 1-6 har 6,65 tjänster under höstterminen, förskoleklassen 0,85 tjänst. Under vårterminen 2021 ökar lärartjänsterna i åk 1-6 till 6,88 tjänster.

Utöver dessa tjänster har vi fått statsbidrag att kunna använda motsvarande 0,80 tjänst riktat mot förskoleklass och lågstadiet.

Både skolan och fritids har pedagoger med lärarexamen och alla ordinarie lärare i årskurserna F-6 har lärarlegitimation.

Skolan har en utbildad speciallärare 1,0 tjänst, tjänsten är inräknad i skolans tilldelade lärartjänster. Vår speciallärare arbetar med elever i behov av särskilt stöd och ger särskild undervisning. Handleder med anpassningar i klassrumsundervisningen, har kunskap om IT som pedagogiskt verktyg, specialprogram mm. Ansvarar för kartläggningar och diagnoser. Stöd till elever med dyslexi och NPF problematik.

Skolan har ett faddersystem på två år, årskurs 4:s elever blir faddrar för förskoleklassens elever och fortsätter att vara faddrar för dem när de går i årskurs 1 och de själva går i åk 5.

Rektor kallar till elevråd två ggr/termin och föräldraråd en ggr/termin. Lärarna har drifts- och utvecklingskonferenser varje vecka. Varannan vecka med rektor, varannan vecka med arbetslagsledare.

Skolans pedagoger har utarbetat ett Årshjul för aktiviteter och traditioner på skolan. De har även utarbetat ”Röda tråden” i alla ämnen. Årshjul och Röda tråden uppdateras och gås igenom varje läsår.

Vi har som tidigare nämnts ökat i elevantal. Skolan är i stort behov av fler lokaler. Ett beslut togs dessutom under våren att vi inte längre kan räkna med att vara på övervåningen i Gula huset. Vi har haft personalrum, rektorsrum och musikundervisning på övervåningen. En lösning med ombyggnad och omflyttningar har gjorts under sommaren utifrån det beslutet. Ett av fritids rum har gjorts om till ett klassrum för årskurs 1. Årskurs 6 har flyttat tillbaka in i skolan från Gula huset.

Där årskurs 6 har haft sitt klassrum i Gula huset blir det personalrum och ett kontor till rektor.
Det är trångt i ingången till skolan och rum saknas till en fullvärdig verksamhet för både elever och personal på Knåda skola. Det är brist på rum för fritids efter ombyggnaden då ett av deras rum gjordes om till ett klassrum. Rum saknas också till att kunna dela klasser i mindre grupper, det saknas rum till skolbibliotek och till musikskolans undervisning.

Skrivelser och äskanden har gjorts av rektor till Barn- och utbildningsnämnden. Dialog om bristen på lokaler pågår med skolchef och Barn- och utbildningsnämndens ordförande. Vi hoppas att dialogen kommer att utmynna i en god och långsiktig lösning av lokalproblemen på Knåda skola.
Problem finns också med att varutransportbilar måste köra in på skolgården dagtid.

Kvalitetsarbetet läsåret 2019/2020, tillbakablick och utvärdering av resultat

Analys och bedömning av verksamheten i förhållande till:

 • Kunskapsresultaten
 • Nationella mål

Kartläggning i förskoleklass

Sammanfattningsvis visar kartläggningen under höstterminen att eleverna behöver träna mer på att samtala och kommunicera i svenska. I matematik behöver eleverna träna på att uppskatta antal och utveckla kommunikation. Under våren visar gruppen tydliga framsteg både i svenska och i matematik.

Resultat på Skolverkets bedömningsstöd i åk 1:

Svenska
Läsa: 19 elever av 20 har nått avstämning A.
Skriva: 18 elever av 20 har nått avstämning A.
Matematik
Muntliga delen: 18 elever av 20 klarade den
Skriftliga delen: 17 elever av 20 klarade den
Vi ser ingen skillnad på pojkar och flickor i årskurs 1.

Resultat på bedömningsstöd i årskurs 2:

Svenska
Läsa: 15 elever av 17 klarar nivå A, 12 elever av 17 klarar nivå B.
Skriva: 16 elever av 17 klarar nivå A, 14 elever av 17 klarar nivå B.
Matematik:
Låg nivå 3 elever, mellan 10 elever, hög 4 elever.

Resultatet visar att alla eleverna gått framåt i jämförelse med bedömningen i årskurs 1.

Nationella proven i årskurs 3

Samtliga elever klarade proven i svenska.
I matematik gjordes två prov och alla blev godkända.
Inga fler nationella prov gjordes på grund av Corona pandemin.
Vi ser ingen skillnad mellan pojkar och flickor i årskurs 3.
Nationella prov i årskurs 6.
Inga prov gjordes på grund av pandemin.

Resultat i årskurs 4-6

Alla i fyran har nått målen i ämnena för sin årskurs. I femman har tre elever inte nått målen i matematik och två elever har inte nått målen i engelska.

En elev i årskurs 6 har inte nått målen i engelska.

Betyg i åk 6

Eleverna får betyg i alla ämnen.

Betygsmedelvärdet i år är 225. Vi når ett högre betygsmedelvärde än föregående år som var 218.
Flickorna får 233 i betygsmedelvärde, pojkarna får 218 i betygsmedelvärde.

Vårt mål för årets resultat i åk 6 var att höja pojkarnas betygsmedelvärde. Det målet har uppnåtts och skillnaden mellan pojkar och flickors betyg har utjämnats.

Goda läsare visar att de når långt i betygen. God läsförståelse har stor betydelse i alla ämnen.
Vi har elever som når de högre betygen B-A.

Analys och utvärdering av föregående läsårs satsningar, hur blev det?

Det som fungerat bra är att övervägande del av eleverna med stigande ålder tar ansvar för studierna, motivation finns. Goda kunskapsresultat.
Hög närvaro och eleverna visar att de trivs i skolan.
Ett högt betygsmeritvärde har uppnåtts i årskurs 6. Pojkarna har höjt betygsmedelvärdet och skillnaden till flickornas har minskat.
Vi satsar på tidiga insatser och anpassningar för de elever som är i behov av det.
Vi arbetar för och vill att alla elever ska klara målen.
Vi är bra på att kunna ge extra strukturerad läs- och skrivundervisning för de elever som är i behov av det. En bra metod är ”Läsinlärning i sju steg”.
Organisationen med klasser och lärare har fungerat bra liksom fritids verksamhet.
Samarbetet mellan skola och fritids är nära och fungerar mycket bra.

Skolinspektionens skolenkät, resultat och analys

Enkäten ställdes till elever i förskoleklass och i årskurs 5, till skolans pedagoger och till alla vårdnadshavare. Vi hade hög svarsfrekvens i år från våra vårdnadshavare vilket får en större betydelse för resultatet, 73 % av förskoleklassens och 72 % av grundskolans vårdnadshavare.
Vi får ett mycket bra resultat sammantaget med höga värden på frågornas svar. Vi ligger i topp på trygghet, över 9. Vi får också höga värden i årskurs 5 när det gäller ”utmaningar, delaktighet, förhindra kränkningar och veta vad som krävs, tillit till elevernas förmåga”. De är områden som vi tycker är viktiga och som vi också har satsat extra på. Det känns bra att få positiv bekräftelse genom enkäten.
Lägsta värdet vi får är 6,0 i årskurs 5 på frågan om studiero, det är ändå över medel som är 5.
Årskurs 5:s elever har gått tillsammans med årskurs 4 i en 4-5:a under året. De har varit 28 elever vilket kan förklara värdet. Vi ser ingen oro utan det förklaras mer av att det varit många elever tillsammans och vi saknar rum på skolan att dela stora grupper. Vi upplever en mycket god studiero i övriga klasser.

Hur fortsätter vi läsåret 2020/2021 utifrån resultat och analys av föregående läsår?

Övergripande mål
Alla elever i årskurs 3 ska klara Nationella proven i svenska och matematik.
Alla elever i årskurs 6 ska klara Nationella proven i svenska, matematik och engelska samt få betyg i alla ämnen efter betygsskalan E-A.
Höja betygsmedelvärdet för både flickor och pojkar och minska skillnaden mellan pojkar och flickor.
Få trygga och ansvarsfulla elever med god självkänsla och goda kunskaper.

Prioriterade förbättringsområden

Förskoleklass – årskurs 3

 • Träna på att samtala, argumentera och reflektera.
 • Läsa, läsförståelse.
 • Skriva grundläggande och skriva nyanserat med en röd tråd.
 • Automatisera grundläggande tabellkunskaper.
 • Förstå och kunna lösa öppna utsagor, använda tallinjen mer.

Årskurs 4-6

 • Fortsätta satsa extra på engelska. Tala, läsa och skriva på engelska.
 • Träna på och förstå grammatiken. Träna och utveckla läsförståelse.
 • Handlingsplan:
  • Stimulera läsningen hos alla elever:
  • Regelbunden lästräning i skolan, möta elevernas olika nivåer.
  • Läsläxa med de yngre eleverna åk 1-3.
  • Högläsning i par och i grupp, eleverna får möjlighet att samtala och reflektera om böcker.
  • Upplevelseläsning/högläsning av klassläraren.
  • Viktigt att skaffa fram böcker som efterfrågas av eleverna.
  • Reading to Learn metod.
  • Elever får berätta om en riktigt bra bok som de läst för sina kamrater.
  • Författarbesök.
 • Skriva mer i årskurserna. Träna handstil, skriva på dator, träna stavning och lära sig skriva olika typer av texter. För att lära sig skriva texter, berättande och faktatexter är Reading to Learn en bra metod. Eleverna får strategier i hur man kan bygga upp och skriva olika texter. Skriva nyanserat med en röd tråd.
 • Kollegialt lärandet. Rådfråga och ta tips av varandra. Bestämda tider för arbetslagskonferenser på skolan. Samarbeta, utbyta tankar, upplägg och idéer i arbetet.
 • Röda tråden. Uppdateras och vissa delar omarbetas vid behov i arbetslagen fsk-3 och 4-6.
 • Matematik: Arbeta mer med tallinjen på lågstadiet för bättre förståelse.
  Problemlösning i alla årskurser. Mer färdighetsträning på schemat för att automatisera tabeller och bli säkrare i huvudräkning.
 • Gemensamt läromedel har valts i matematik ”Favoritmatematik”.
 • Börja med engelska i tidiga årskurser, genomtänkt val av läromedel för utveckla bra grunder.
 • Eleverna får ta ansvar för några läxor i veckan samt ta ansvar för uppgifter inom skolan med stigande ålder, t ex. klassvakter, bordsvärdar, rastlekar, rastbod, klassråd, elevråd, fadderskap, disco, julotta, Lucia, vårshow mm.
 • Värdegrundsarbete i klasserna.
 • Följa vår handlingsplan för arbets- och studiero under lektionerna.
 • Tidig kartläggning med hjälp av bedömningsstöd för eleverna i förskoleklass och i åk 1-2.
  Läsa, skriva, räkna garantin. Ger oss god information om vad våra elever kan och behöver utveckla.

Kvalitetsarbetet följs upp av rektor på gruppnivå på gemensamma konferenser och på individnivå i utvecklingssamtalen. Avstämning sker också i dialog på föräldraråd och på elevråd.

Rektor
Chris Sommar

Kontakt

Rektor

Berit Hammarström
Tfn 0271-572 24

Senast uppdaterad