Kontakt

Likabehandlingsplan för Öjestugan

Förskolorna har en skyldighet att aktivt arbeta med att förebygga diskriminering och kränkning. Alla ska känna sig trygga, glada och välkomna när de kommer till förskolan eftersom att alla har samma rättigheter och lika värde.

Öjestugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleverksamheten.

Vår vision

På vår förskola ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade för det dem är oavsett kön,
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Barnens delaktighet

Samtal med barnen, delaktig i framtagande av rutiner och trivselregler.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Föräldramötet, utv. samtal, vid lämning och hämtning.

Personalens delaktighet

Görs i samråd med personalen på planeringsdagar.

Förankring av planen

Genom samtal på avdelningarna. Uppföljning på arbetsplatsträffar, styrmöte och föräldramöte.

Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

Genom genomgång på planeringsdagen i maj 2015.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

All personal.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

I diskussion med förskolans barn tydliggörs att barnen är medvetna hur man ska vara en bra kompis. Det fungerar inte alltid i praktiken. Arbetet med att vara en bra kompis är en ständig pågående process. Personalen kan bli bättre på att se hela förskolan som sitt arbetsområde.

Årets plan ska utvärderas senast

2016-12-31

Beskriv hur årets plan ska utvärderas

  • Genom samtal med barnen
  • På föräldramötet hösten 2016
  • På utvärderingsdagar med personalen

Ansvarig för att årets plan utvärderas

Ruth Björling-Eriksson

Främjande insatser

Namn

Främja likabehandling kränkande behandling och kön.

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning

  • Barnen ska ha kännedom om hur man behandlar varandra respektfullt i tal och handling.
  • Barnen ska ha kännedom om varandras lika värde

Insats

  • Personalen ska vara goda förebilder
  • Barnen ska vara delaktiga i framtagande av trivselregler
  • Vi ska läsa kompisböcker, arbeta med känselkort, spela teater.
  • Personalen ska vara där barnen är
  • Personalen lär sig mer om traditioner som är knutna till de stora världsreligionerna

Ansvarig

Ruth Björling-Eriksson

Datum när det ska vara klart

2016-12-31

Kontakt

Björnen

Tfn 0271-572 13, 070-361 83 22

Räven

Tfn 0271-572 14, 070-359 83 14

Fjärilen

Tfn 0271-572 15, 070-674 51 69

Köket

Tfn 0271-572 12

E-postadress

ojestuganforskola@utb.ovanaker.se

Rektor

Magnus Elfving
Tfn 0271-572 11
E-post magnus.elfving@ovanaker.se

Besöksadress

Västra Centralgatan 1
828 31 Edsbyn

Senast uppdaterad