Arbetsplan

Här kan du se vår arbetsplan, som är en förenklad version av Läroplanen för förskolan. Arbetsplanen revideras årligen.

2018/2019

Vår målsättning

Normer och värden.

Vi strävar efter att varje barn

 • känner en trygghet och en glädje över att vara på Nordanängs förskola
 • utvecklar sin förmåga att känna empati, respekt och ansvar
 • utvecklar sin förståelse för demokrati och alla människors lika värde

Hur ska vi nå våra mål

Normer och värden:

Vi ska nå våra mål genom att

 • vi bemöter varje barn på den nivå barnet befinner sig i sin utveckling
 • vi är goda och tydliga förebilder
 • vi ser varje barn som en kunnig medmänniska och visar det respekt
 • vi är närvarande pedagoger som finns till hands i leken och vid konflikter
 • vi leker gruppstärkande lekar
 • vi behandlar barnen rättvist och följer vår Likabehandlingsplan - plan mot kränkande behandling

Vår målsättning

Barns inflytande:

Vi strävar efter att varje barn

 • vågar säga sin mening, tex säga ifrån till andra barn och vuxna
 • utvecklar en förståelse för att det kan påverka sin situation på förskolan

Hur ska vi nå våra mål

Barns inflytande:

Vi ska nå våra mål genom att:

 • vi lyssnar på barnen och ger dem möjligheter att göra val i verksamheten
 • vi fångar upp barnens intressen och tar hänsyn till dessa i vår planering av verksamhet

Vår målsättning

Utveckling och lärande:

Vi strävar efter att varje barn

 • utvecklar en egen identitet och känner sig trygg i den
 • utvecklar sin förmåga att leka och samspela med andra barn och vuxna
 • utvecklar sin känslomässiga förmåga och sin självständighet
 • utvecklar en nyfikenhet och ett intresse för tal- och skriftspråk, matematik, naturvetenskap och teknik
 • utvecklar en förståelse för sin egen och andras kultur
 • utvecklar sin grov- och finmotorik
 • utvecklar en förståelse och ett intresse för naturens olika kretslopp och att vi kan vara med och påverka vår miljö – idag och i framtiden

Hur ska vi nå våra mål

Utveckling och lärande:

Vi ska nå våra mål genom att

 • vi ger barnen uppmuntran och tid att klara saker själv, tex vid påklädning
 • vi har leksaker, kläder och material på barnens nivå
 • vi ger barnen bekräftelse och hjälper dem att sätta ord på sina känslor
 • vi utmanar barnen med frågor som leder dem vidare
 • vi är nyfikna tillsammans med barnen och ger den inte färdiga svar
 • vi ser möjligheter för barnen att lära i vardagliga situationer
 • vi erbjuder barnen olika material, verktyg, tekniker och medier
 • vi erbjuder barnen en stimulerande inne- och utemiljö, som anpassas efter barnen och deras intressen
 • vi använder ett vårdat språk och benämner saker vid sina riktiga namn. Förstärker med tecken
 • vi har gymnastik, rörelse och går till skogen
 • vi går regelbundet till biblioteket och vi använder oss av lekar, böcker, sång och musik
 • vi har Mulleverksamhet
 • vi använder språkleksmaterialet Före Bornholmsmodellen

Vår målsättning

Förskola och hem:

Vi strävar efter att alla föräldrar och barn ska

 • våga säga sin mening
 • känna sig trygga med oss

Hur ska vi nå våra mål

Förskola och hem:

Vi ska nå våra mål genom att

 • vi har föräldraaktiv inskolning
 • vi har daglig kontakt vid hämtning och lämning
 • vi har utvecklingssamtal

Senast uppdaterad 2020-01-02 10.03