Likabehandlingsplan

Förskolan Nordanängs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet
Läsår: 2017/2018

Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen

Förskoleverksamhet

Ansvariga för planen

Maria S Törnqvist och Carina Wedin samt förskolechef Anders Bastbacken.

Vår vision

På vår förskola strävar vi att varje barn och föräldrar ska känna en trygghet och glädje över att vara här på Nordanängs förskola.

Planen gäller från

2017-08-01

Planen gäller till

2018-07-31

Läsår

2017/2018

Barnens delaktighet

Genom diskussioner med barnen fångar vi upp det barnen uttrycker, deras behov och vilja. I och med detta pågår ett ständigt förebyggande arbete mot diskriminering. Vi har även barnintervjuer och de större barnen får utforma sin egen Kompissol.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vi informerar föräldrarna på vårt föräldramöte. Föräldrarna har fått svara på en enkät och på våra utvecklingssamtal med föräldrarna.

Personalens delaktighet

Genom diskussioner av aktuella händelser på avdelninsmöten 1gång per vecka och på våra APT-möten. Vi strävar efter att planen ska fungera som ett verktyg tillsammans med förskolans arbetsplan.

Förankring av planen

Personalen ska vara närvarande i lek och aktiviteter för att barnen ska känna sig trygga i att personalen följer upp det som händer. Föräldrar informeras på föräldramöten och utvecklingssamtal.

Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

Genom barnintervjuer 2gånger per år. På våra utvecklingssamtal som vi har en gång per år följer vi upp föräldrarnas tankar och önskemål om barnets trivsel. Vi gör även vardagliga observationer som diskuteras på våra avdelningsmöten.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

Samtliga pedagoger samt förskolechef.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Kompis-solen gjordes med de äldre barnen och har varit aktuell hela året. Genom diskussioner med barnen om hur man behandlar varandra förankrar man Kompis-solen.

Årets plan ska utvärderas senast

2018-07-31

Beskriv hur årets plan ska utvärderas

Husmodellen, diskussioner på avdelningsmöten varje vecka, vardagliga observationer

Ansvarig för att årets plan utvärderas

Maria S Törnqvist och Carina Wedin

Främjande insatser

Namn

Vardagliga händelser/Kompis-solen

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Mål och uppföljning

Vår förskola strävar efter att i de vardagliga situationer som uppstår alltid ha med sig allas lika värde.

Insats

Göra en Kompis-sol med de äldre barnen. Personalen ska vara närvarande i lek och aktiviteter för att barnen ska känna sig trygga i att personalen tar tag i det som sker på en gång och följer upp det som händer.

Ansvarig

Maria S Törnqvist och Carina Wedin

Datum när det ska vara klart

2018-01-31

Kartläggningsmetoder

Kartläggning

Vi använder oss av Husmodellen för att upptäcka områden inom förskolan där barn stundvis vistas själva och där mycket händer och uttalas. Diskussioner på avdelningsmöten varje vecka, vardagliga observationer.

Områden som berörs i kartläggningen

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen

Utvecklingssamtal, barnintervjuer, föräldraenkät.

Hur personalen har involverats i kartläggningen

All personal på respektive avdelning deltar i Husmodellen och efterföljande diskussioner.

Resultat och analys

Återkommer efter kartläggning

Förebyggande åtgärder

Namn

Vardagliga händelser/Kompis-solen

Områden som berörs i kartläggningen

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Mål och uppföljning

Vår förskola strävar efter att i de vardagliga situationer som uppstår alltid ha med sig allas lika värde.

Åtgärd

Göra en Kompis-sol med de äldre barnen. Personalen ska vara närvarande i lek och aktiviteter för att barnen ska känna sig trygga i att personalen följer upp det som händer och tar tag i eventuell händelse som sker på en gång.

Motivera åtgärd

För att barnen ska känna sig trygga i att personalen följer upp det som händer och tar tag i eventuell händelse som sker på en gång. Göra barnen medvetna om hur man är mot varandra.

Ansvarig

Maria S Törnqvist och Carina Wedin

Datum när det ska vara klart

2018-01-31

Rutiner för akuta situationer

Policy

Inga kränkningar eller trakasserier får förekomma. Var och en som är anställd på förskolan, som får veta eller upptäcker pågående kränkningar/trakasserier ska genast ingripa och se till att den utsatte får stöd. Personalen ska agera i enlighet med de rutiner som vi beslutat.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

 • Personalen håller god uppsikt över alla platser där barnen befinner sig både inomhus och utomhus.
 • Personalen observerar och är uppmärksamma på barnens beteendemönster.
 • Ett gott samarbete med föräldrarna.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till

Signaler/anmälan kan komma från barn, föräldrar/vårdnadshavare eller anonymt. När personalen får vetskap om det inträffade ska de agera omedelbart. Barn och vårdnadshavare kan ta kontakt med någon av personalen på förskolan eller kontakta förskolechef.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

 • Stoppa den kränkande behandlingen och se till att den utsatte får stöd.
 • Förskolechefen informeras och gör en anmälan till huvudmannen.
 • Vårdnadshavare informeras
 • All berörd personal på förskolan informeras
 • En kartläggning startar

 • Samtal med de inblandade barnen.
 • Ansvarig personal pratar med personer som sett, hört eller på annat sätt känner till situationen.
 • En plan med kontreta åtgärder och uppföljningar upprättas av förskolechef tillsammans med förskolans personal och vårdnadshavare
 • Stödjande samtal eller övrigt stöd erbjuds vid behov. (även det barn som kränkt kan behöva stödinsatser).
 • Det som är olagligt i samhället i övrigt är också olagligt i förskolan. Grövre handlingar anmäls till individ och familjeomsorgen (IFO).

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

 • Stoppa den kränkande behandlingen.
 • Förskolechefen informeras och gör en anmälan till huvudmannen.
 • All berörd personal på förskolan informeras
 • Vårdnadshavare informeras
 • En kartläggning startar och arbetet leds av förskolechef

 • Ansvarig förskolechef samtalar med samtliga berörda.
 • En plan med konkreta åtgärder görs i samarbete med förskolechef.
 • Samarbete med vårdnadshavare.
 • Stödjande samtal eller annat stöd erbjuds vid behov.
 • Det som är olagligt i samhället i övrigt är också olagligt i förskolan. Grövre handlingar polisanmäls.

Rutiner för uppföljning

 • Uppföljande samtal med de inblandade för att försäkra sig om att trakasserier eller annan kränkande behandling upphört.
 • Ärendet avslutas när alla inblandade är överens om att situationen i förskolan upplevs som trygg och bra igen.
 • Uppföljning av huvudmannen sker via barn och utbildningschef.

Rutiner för dokumentation

 • Ärendet dokumenteras fortlöpande av förskolechef och/eller annan ansvarig personal i dokumentationsmall.
 • Arbetet dokumenteras fortlöpande av ansvarig personal på förskolan.

(Se dokumentationsmall)

Ansvarsförhållande

Personalen ansvarar för att arbeta i enlighet med den policy som finns och agera i enlighet med de rutiner som vi beslutat.

Förskolechefen har det yttersta ansvaret för genomförandet av arbetet utifrån de rutiner vi beslutat.

Senast uppdaterad 2020-09-02 15.48