Före Bornholmsmodellen

"Genom sång och lek lockar vi barnen att undersöka språket".

Före Bornholmsmodellen är ett välkänt och beprövat material som är sammanställt av Görel Sterner och Ingvar Lundberg.

Boken innehåller 25 språksamlingar för barn i åldern 2-6 år, det finns 15 för de äldre barnen och 10 för de yngre. Varje språksamling följer en tydlig struktur och består av boksamtal, ramsor, sånger och språklekar. Alla med syfte att stimulera barnens språkliga medvetenhet.

Forskning visar att det systematiska arbetet med språklekar underlättar barnens framtida läsinlärning och förebygger lässvårigheter.

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför
lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter".
(Lpfö 18, Skolverket)


Bok Förebornholmsmodellen
Bildkort Före Bornholmsmodellen

Senast uppdaterad