Plan mot kränkande behandling

Vi i förskolorna har skyldighet att arbeta för att förebygga diskriminering och kränkningar av barn. Vi har därmed tagit fram en Likabehandlingsplan med syfte att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Senast uppdaterad