Kontakt

Skolskjuts

Akut information

Det finns ingen akut information just nu.
Skolskjutsskylt

Alla som ser ett behov av skolskjuts ska göra en ansökan.

Ansökning görs främst via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola med offentlig
huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller andra omständigheter (Skollagen SFS
2010:800 9 kap. 15b §, 10 kap. 32, 33, 40§§, 11 kap.31,32,39§§), 18 kap 30 §.

Skolskjutsorganisationens grund är kommunens linjetrafik där dess tidtabell och verksamhetens
tider är samordnade så långt det är möjligt. Detta gäller oavsett om det är en kommunal- eller fristående skola.

Ansökan ska ha kommit in till skolskjutshandläggare senast den 31 maj för att vara garanterad ett beslut innan skolstart. Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden 1-6 veckor

Vid växelvis boende gör respektive vårdnadshavare en ansökan från sin egna adress.

Som regel fattas därefter ett beslut stadievis (om ansökan beviljas), dvs om avstånds-och grundkriterier uppfylls, kan ett beslut komma att gälla för hela stadietiden exempelvis under åk 1-3. Därefter lämnas en ny ansökan in om behovet kvarstår eller om förändringar sker under beslutsperioden.
För de elever som har behov av anpassad skolskjuts med taxi, gäller beslut som regel läsårsvis och därefter ska en ny ansökan lämnas.

 

Skolskjuts ombesörjs i Ovanåkers kommun för elever i förskoleklass, grundskola och
grundsärskolans årskurs 1-9 om avståndet mellan hemmet och kommunen anvisad skola är
minst:
• 2 km för elev i förskoleklass
• 3 km för elev i årskurs 1-3
• 4 km för elev i årskurs 4-9

Anslutningsskjuts beviljas om avståndet mellan hemmet och anvisad på- och avstigningsplats överstiger:
• 2 km för elever i förskoleklass-årskurs 3
• 3 km för elever i årskurs 4-6
• 4 km för elever i årskurs 7-9

Uppmätning av avstånd mellan elevens folkbokföringsadress och anvisad skola sker med
geografiskt informationssystem (GIS). Till grund för beräkningen av avståndet mellan bostad
och skola ligger de bil-, gång- och cykelvägar som normalt sett är framkomliga under året och
som ger den kortaste färdvägen.

 

Reglerande dokument

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tfn 0271-57065
E-post skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.