Kontakt

Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om skolskjuts i Ovanåkers kommun. Du kan också kontakta skolskjutshandläggare om du inte hittar svaret på din fråga


Vem behöver ansöka om skolskjuts

+

Alla elever inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som ser ett behov av skolskjuts , behöver skicka in en ansökan till kommunen innan ett beslut om skolskjuts kan fattas. Detta görs främst via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på kommunens hemsida.

Som regel fattas då ett beslut stadievis, dvs om avstånds-och grundkriterier uppfylls, kan ett
beslut komma att gälla för hela perioden av ex. åk 1-3. Därefter lämnas en ny ansökan om
behovet kvarstår. För de elever som har behov av anpassad skolskjuts med taxi, gäller beslut som regel läsårsvis och därefter ska en ny ansökan lämnas.


Varför gjordes förändringen att alla måste ansöka

+

Det finns flera anledningar till att fler kommuner går över till att alla som har ett behov av skolskjuts ska göra en ansökan.

Det är svårt att veta vilka elever som egentligen behöver och utnyttjar skolskjutsarna. Tidigare har vi använt oss av adressregister över folkbokföringsadressen och med automatik beviljat elever som uppfyller grundkriterierna enligt Ovanåkers kommuns reglemente, dvs att man uppfyller avståndskriterie. Men det är många elever som inte använder skolskjutsen pga fritids, får skjuts eller tar sig till skolan med eget fordon.

Om alla som anser sig ha ett behov av skolskjuts gör en ansökan så kan vi bättre planera och organisera skolbussarna då det vet hur många som verkligen åker och det i sin tur kan påverka storleken på bussen. Chauffören får också bättre kontroll på vilka elever som verkligen åker.

Exempel som det kan se ut idag, så har en stor buss 49 platser men kan på pappret finnas 80 elever som är berättigad med automatik. Men långt ifrån alla åker och då är det svårt att organisera bussar.

Då tycker vi som många andra kommuner att det är bättre att man gör en ansökan när behovet finns och som då blir lika för alla.


Vi har valt annan skola än den av kommunen anvisade. Kan man få skolskjuts ändå?

+

Enligt skollagen har elever som väljer en annan skola än den av kommunen anvisade i normalfallet inte rätt till skolskjuts. En elev kan i vissa fall beviljas skolskjuts till annan skola än till skolan i sitt upptagningsområde, vilken kommunen kallar placeringsskola. Det gäller i de fall då kommunens bedömning visar att skolskjutsen till den självvalda skolan inte blir dyrare än vad den skulle bli till placeringsskolan.

Vad innebär självskjuts?

+


Om eleven är skolskjutsberättigad men inget annat lämpligt alternativ finns eller av annat särskilt skäl, kan Ovanåkers kommun vid behov teckna överenskommelse med en elevs vårdnadshavare om att denne svarar för skjutsning i eget fordon till och från skolan.

Ersättning utgår med den skattefria delen av statlig bilersättning. Självskjutsning kan endast initieras av Ovanåkers kommun.

Kan man få skolskjuts vid växelvis boende?

+

Elev som bor växelvis hos vårdnadshavare med delad vårdnad har rätt till skolskjuts från
respektive vårdnadshavares adress inom Ovanåkers kommun, under förutsättning att en av
adresserna ingår i den anvisade skolans normala upptagningsområde samt att övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.

Skolskjuts vid växelvis boende kan beviljas under förutsättning att det är fråga om ett fast
arrangemang och att eleven i princip bor lika mycket hos båda föräldrarna.

Gäller ansökan från båda adresserna gör båda vårdnadshavarna varsin ansökan från sin egna adress

Skolskjutsen planeras och organiseras för hela veckor
(måndag–fredag) till en adress.

Regler för vänte- och restider gäller inte vid växelvis boende

Vilka avståndsregler gäller för olika årskurser?

+

Skolskjuts ombesörjs i Ovanåkers kommun för elever i förskoleklass, grundskola och
grundsärskolans årskurs 1-9 om avståndet mellan hemmet och kommunen anvisad skola är
minst:
• 2 km för elev i förskoleklass
• 3 km för elev i årskurs 1-3
• 4 km för elev i årskurs 4-9

Anslutningsskjuts beviljas om avståndet mellan hemmet och anvisad på- och avstigningsplats överstiger:
• 2 km för elever i förskoleklass-årskurs 3
• 3 km för elever i årskurs 4-6
• 4 km för elever i årskurs 7-9

Uppmätning av avstånd mellan elevens folkbokföringsadress och anvisad skola sker med
geografiskt informationssystem (GIS). Till grund för beräkningen av avståndet mellan bostad
och skola ligger de bil-, gång- och cykelvägar som normalt sett är framkomliga under året och
som ger den kortaste färdvägen.

Mitt barn går i gymnasiesärskola, vad gäller då med skolskjuts?

+

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden, en funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar ska vid en ansökan, prövas individuellt i varje enskilt fall.

Vid bedömningen tas det hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning, eller någon annan särskild omständighet.

Får elever åka i mån av plats

+

Den 1/2-23 fattade Barn-och utbildningsnämnden beslut om att inte längre erbjuda förmånen att få åka i mån av plats. Verkställigheten av detta beslut kommer att gälla fr o m läsårsstart 23/24.

I mån av plats är ingen rättighet som finns beskriven i någon lag eller praxis och är därmed inte beslutsgrundande. Syftet med beslutet är att följa kommunallagen, där det är beskrivet att alla elever inom en kommun ska bedömas lika samt att alla ärenden ska hanteras utifrån samma lagstiftning.

Elever har haft förmånen att åka med upphandlad skolskjuts utan att varit berättigad när det funnits bussar som passerar hemmet och då haft tillgång till en förmån som det saknas stöd för enligt gällande lagstiftning. 

Om en kommun ger elever förmånen att åka med i mån av plats kan det innebära att en del elever får åka och andra inte, beroende på var man bor, vilka bussturer som finns och dess platstillgångar. Här uppfyller Ovanåkers kommun inte kravet på likabehandling enligt kommunallagen.


Får kompisen åka med hem från skolan?

+

Det är inte tillåtet att ta med kompisar på bussen. Enbart elever som är berättigade till skolskjuts får åka med.

Vad händer om jag flyttar?

+

För elev som flyttar under läsåret, men som väljer att gå kvar på samma skola, prövas åter rätten till skolskjuts enligt skollagen och har alltså inte med automatik rätt till fortsatt skolskjuts. Vid dessa fall ska ansökan om skolskjuts inkomma till skolskjutshandläggare snarast, om behov av skjuts finns från den nya bostadsadressen.

Har eleven inte längre behov av skolskjuts från den nya adressen, ska detta meddelas skolskjutshandläggare omgående.

Om det för eleven endast återstår en årskurs har eleven rätt att gå kvar och få skolskjuts sista årskursen enligt de fastställda kilometeravstånden. Detta gäller endast om eleven gått i sin placeringsskola under skolår 8.

Om jag behöver tillfällig skolskjuts vid skada

+

Om en elev skadar sig kan denne via kommunens försäkringsbolag, om kriterierna uppfylls,få tillfällig skolskjuts. Det är vårdnadshavaren som initierar behovet med kommunens försäkringsbolag. Mer information om detta finns på Ovanåkers kommuns webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om skadan inte skett under skoltid, kontakta det egna försäkringsbolaget för att se om försäkring täcker taxi till/från skola vid olycksfall.

Hur organiseras skolskjutsarna

+

Skolskjutsorganisationens grund är kommunens linjetrafik där dess tidtabell och verksamhetens tider är samordnade så långt det är möjligt.
Skolskjuts ska i första hand anordnas genom allmän kollektivtrafik.

Skolskjutstransporterna ska alltså i första hand utföras med kollektivtrafik där elev får busskort, (för årskurs F-6 gäller skolbiljett och för årskurs 7-9 gäller Ung i Ovanåker)och därefter via upphandlad skolskjuts till och från anvisad skola. Byten mellan fordon och turer kan förekomma.

Skolskjutsen planeras utifrån skolornas respektive ramtider, vilket är tiden inom vilken scheman får skapas. Inom ramtid/ramschema kan elev ha icke lärarledd tid, s.k håltimme.

Var hittar jag kommunens skolskjutsreglemente

+

Alla riktlinjer och regler finns att läsa i Reglemente för Ovanåkers kommun och detta hittar du på kommunens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur fungerar skolbiljett för elever i åk F-6

+

Har du fått ett busskort, s.k skolbiljett, gäller dessa under skolans läsdagar med påstigning mellan klockan 06.00 till kl. 18.00. Kortet är personligt och får inte utnyttjas utanför beviljad period. Är kortet beviljat endast för växelvis boende ex, under udda veckor, får kortet inte användas jämna veckor.

Kan jag åka till Bollnäs på mitt Ung-i-Ovanåkerkort

+

Kortet gäller som delbetalning och du kan läsa mer om detta under Fria bussresor med Ung-i-kort Öppnas i nytt fönster. i menyn.

Jag har tappat mitt busskort

+

Om du har ett Ung-i-Ovanåkerkort ska du kontakta skoladministratören på din skola för att få ett nytt. Nytt kort faktureras med 100 kr till vårdnadshavare.

Om du har en Skolbiljett ( åk F-6) hör du av dig till skolskjutshandläggaren för att få ett nytt. Nytt kort faktureras med 100 kr till vårdnadshavare

Vem har ansvar för att eleven kommer till skolan

+

Föräldrar ansvarar för att eleven kommer till/från skolan eller skolskjutshållplats.
Om elev missat skolskjutsen har föräldrar ansvaret för att eleven kommer till och från skolan.

Kommunen har erbjudit annan skola än vår närmsta skola (placeringsskola)

+

Elever kan bli erbjudna annan placeringsskola än den man tillhör(upptagningsområdet). Detta kan hända när man exempelvis behöver avlasta de centrala skolorna. Om det är längre till den erbjudna placeringsskolan än till den man tillhör är man inte med automatik garanterad skolskjuts. Däremot räknas det som elevens placeringsskola och inte som egen vald skola. Vid en ansökan om skolskjuts bedöms eleven utifrån de ordinarie grundkriterierna vilket kan innebära att eleven i de lägre årskurserna kan ha rätt till skolskjuts men har senare för kort avstånd när eleven går över till högre årskurs.

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tfn 0271-57065
E-post skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.