Skolskjutsreglemente för Ovanåkers kommun

Elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola samt resor för gymnasieelever.

Antagen av barn-och utbildningsnämnden den 2019-12-10
Reviderad av barn-och utbildningsnämnden den 2021-05-12 §34
Reviderad av barn-och utbildningsnämnden den 2023-02-01 §5 (punkt 4.6 nedan)

Med begreppet skolskjuts avses kostnadsfria resor mellan anvisad på- och avstigningsplats i hemmets närhet och av kommunen anvisad skola.

Ansvarig för att dokumentet är aktuellt och att aktuell version publiceras på intranätet och i förekommande fall på kommunens webbplats: Skolskjutshandläggare

Aktualitetkontroll gjord: 2024-05-08

1. Elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola ( övriga elevresor för gymnasiet se under punkt 8 nedan)

Elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola (övriga elevresor för gymnasiet se under punkt 8 nedan)

Elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller andra omständigheter (Skollagen SFS 2010:800 9 kap. 15b §, 10 kap. 32, 33, 40§§, 11 kap.31,32,39§§), 18 kap 30 §.

Skolskjutsorganisationens grund är kommunens linjetrafik där dess tidtabell och verksamhetens tider är samordnade. Detta gäller oavsett om det är en kommunal- eller fristående skola. Skolskjuts ska i första hand anordnas genom allmän kollektivtrafik. Verksamhetens start- och sluttider inryms inom det som kallas för ramtid, vilket är tiden inom vilken scheman får skapas1. Skolskjutsen planeras utifrån skolornas respektive ramtider. Skolskjuts anordnas endast på land.

Elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola har rätt till skolskjuts i anslutning till skolans start- och sluttider (ej till och från fritidshem) om de går i den skola som kommunen anvisat (placeringsskola) eller närmaste skola oavsett om det är en kommunal- eller fristående skola och uppfyller kommunens grundkriterier för skolskjuts.

Rätten till skolskjuts gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den kommunen har anvisat. I vissa fall kan skolskjuts beviljas efter en särskild prövning, mer information under punkt 2. Rätten till skolskjuts gäller endast om eleven är folkbokförd i Ovanåkers kommun.

Alla elever inom i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola som har behov av skolskjuts ska ansöka till kommunen innan ett beslut om skolskjuts kan fattas. Som regel fattas ett beslut stadievis, dvs om avstånds-och grundkriterier uppfylls, kan ett beslut komma att gälla för hela perioden av ex. åk 1-3. Därefter lämnas en ny ansökan om behovet kvarstår.

För de elever som har behov av anpassad skolskjuts med taxi, gäller beslut som regel läsårsvis och därefter ska en ny ansökan lämnas.

De elever som inte uppfyller kommunens grundkriterier kan ansöka om skolskjuts av andra orsaker och kan komma att beviljas efter individuell prövning, mer information under punkt 4. För elever med växelvis boende, se mer information under 4.4

Vid ändrade förhållanden under beslutets giltighetstid ska detta anmälas omgående, t ex vid:

• flytt
• skolbyte
• ändrat schema vid växelvis boende

Blankett för ansökan om skolskjuts finns under E-tjänster på Ovanåkers kommuns hemsida. www.ovanaker.se.

1.2 Begreppet skolskjuts

Med begreppet skolskjuts avses kostnadsfria resor mellan anvisad på- och avstigningsplats i hemmets närhet och av kommunen anvisad skola.

Skolskjutstransporterna ska i första hand utföras med kollektivtrafik där elev får skolbiljett* (busskort) samt upphandlad skolskjuts till och från anvisad skola. Byten mellan fordon och turer kan förekomma.

1.2.1 Resor som inte är skolskjuts

  • Resor mellan hem och skola på grund av tillfällig funktionsnedsättning, till exempel benbrott, är inte skolskjuts.
  • Resa i mån av plats är inte skolskjuts utan en utökad service som en kommun kan besluta om att erbjuda.
  • Kompisåkning är inte skolskjuts utan en utökad service som en kommun kan besluta om att erbjuda.

    *För årskurs F-6 gäller skolbiljett/”skolkort” och för årskurs 7-9 gäller Ung i Ovanåker.

2. Skolskjuts vid val av annan skola

Bedömning om rätten till skolskjuts, vid val av fristående grundskola eller annan kommunal grundskola, är beroende på vilka skyldigheter kommunen haft om eleven valt att gå i den anvisade skolan och att det inte innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

3. Rätten till skolskjuts - grundkriterier

3.1 Färdvägens längd

Skolskjuts ombesörjs i Ovanåkers kommun för elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola årskurs 1-9 om avståndet mellan hemmet och kommunen anvisad skola är minst:

• 2 km för elev i förskoleklass
• 3 km för elev i årskurs 1-3
• 4 km för elev i årskurs 4-9

Anslutningsskjuts beviljas om avståndet mellan hemmet och anvisad på- och avstigningsplats överstiger:

• 2 km för elever i förskoleklass-årskurs 3
• 3 km för elever i årskurs 4-6
• 4 km för elever i årskurs 7-9

3.2 Mätnings principer

Uppmätning av avstånd mellan elevens folkbokföringsadress och anvisad skola sker med geografiskt informationssystem (GIS). Till grund för beräkningen av avståndet mellan bostad och skola ligger de bil-, gång- och cykelvägar som normalt sett är framkomliga under året och som ger den kortaste färdvägen.

3.3 Restider

Med restid avses tid i skolskjutsfordon. Kommunens tidsmått för restid per tur:

• Max 70 minuter för elever i årskurs F-6
• Max 90 minuter för elever i årskurs 7-9

Målbilden är att restider över 60 minuter/tur bör, om möjligt, undvikas oavsett årskurs. Undantag kan dock förekomma vid långa avstånd mellan hem och skola.

3.4 Väntetider

Väntetiden, alltså tidsskillnaden mellan skolans ramtider och skolskjutsens ankomst- respektive avgångstid, bör inte överstiga (sammanlagt per skoldag):

• 60 minuter för elever i årskurs F-6
• 90 minuter för elever i årskurs 7-9

Skolans ramschema är utgångspunkten vid bedömningen. Väntetider som tillfälligt uppstår, förseningar och/eller tillfälligt inställda turer med kollektivtrafik berättigar inte rätt till särskild skolskjuts.

Längre väntetider kan i undantagsfall förekomma för att samordna längre skolskjutsar.

4. Undantag från grundkriterier

4.1 Trafikförhållanden

Vissa trafikmiljöer är förbundna med större risker än andra och ska därför vägas in vid skolskjutshandläggningen. Riktlinjer för trafiksäkerhetsbedömning av skolskjutsverksamheten redovisas i Trafiksäkerhetsbedömningar för skolskjuts i Ovanåkers kommun.

4.2 Funktionsnedsättning hos elev eller annan särskild omständighet

Vid funktionshinder ska en bedömning göras för att se om funktionshindret påverkar elevens möjligheter att ta sig till skolan. Det är eleven och dess vårdnadshavares ansvar att skicka in relevant underlag för bedömningen, så som t.ex. medicinskt utlåtande från läkare. Kommunen har även ansvaret för att se till att elev med tillfälligt funktionshinder erbjuds skolskjuts om det behövs för att eleven kostnadsfritt ska kunna ta sig till skolan och fullgöra skolplikten.

4.3 Val av annan skola

Om eleven väljer annan kommunal skola eller fristående skola i Ovanåkers kommun än den anvisade skolan upphör rätten till skolskjuts. Om elev har rätt till skolskjuts till den av Ovanåkers kommun anvisade skolan, kan skolskjuts beviljas till vald skola om det inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för Ovanåkers kommun. En omprövning görs inför varje nytt läsår.

4.4  Elev med växelvis boende

Elev som bor växelvis hos vårdnadshavare med delad vårdnad har rätt till skolskjuts från respektive vårdnadshavares adress inom Ovanåkers kommun, under förutsättning att en av adresserna ingår i den anvisade skolans normala upptagningsområde samt att övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.

Skolskjuts vid växelvis boende kan beviljas under förutsättning att det är fråga om ett fast arrangemang och att eleven i princip bor lika mycket hos båda föräldrarna. Vid varaktiga förändringar måste kontakt tas med ansvarig handläggare i Ovanåkers kommun. Skolskjutsen planeras och organiseras för hela veckor (måndag–fredag) från/till en adress.

Regler för vänte- och restider gäller inte vid växelvis boende.

4.5 Tillfällig skolskjuts

Om en elev skadar sig kan denne via kommunens försäkringsbolag, om kriterierna uppfylls, få tillfällig skolskjuts. Det är vårdnadshavaren som initierar behovet med kommunens försäkringsbolag. Mer information om detta finns på Ovanåkers kommuns webbplats.

4.6 Skolskjuts i mån av plats

Denna förmån har av nämnden beslutats den 2023-02-01 under §5, att den ska tas bort från skolskjutsreglementet då det inte är skolskjuts.

Ett övergångsbeslut om förmånsresa i mån av plats finns fr.o.m 9/8-23 och gäller läsåren 23/24-24/25 för att därefter upphöra.

4.7 Skolskjuts för elev som flyttar

För elev som flyttar under läsåret, men som väljer att gå kvar på samma skola, prövas rätten till skolskjuts enligt skollagen. Vid dessa fall ska ansökan om skolskjuts inkomma till skolskjutshandläggare snarast, om behov av skjuts finns från den nya bostadsadressen. Om det för eleven endast återstår en årskurs har eleven rätt att gå kvar och få skolskjuts sista årskursen enligt de fastställda kilometeravstånden. Detta gäller endast om eleven gått i sin placeringsskola under skolår 8.

4.8 Självskjuts

Ovanåkers kommun kan vid behov teckna överenskommelse med en elevs vårdnadshavare om att denne svarar för skjutsning i eget fordon, av den skolskjutsberättigade eleven, till och från skolan. Ersättning utgår med den skattefria delen av statlig bilersättning. Självskjutsning kan endast initieras av Ovanåkers kommun.

4.9 Likformighet inom begränsade bostadsområden

Inom begränsade bostadsområden gäller likformighet då det gäller elevers rätt till skolskjuts. Ett sammanhållet bostadsområde är ett område som är i något avseende avgränsat.

5. Ansvarfördelning

5.1 Ansvar under resan

Kommunen, aktuell skola, entreprenör, föräldrar och elev har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.

5.2 Till och från samt vid anvisad på- och avstigningsplats

Föräldrarna har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och på- och avstigningsplatsen och för att eleven är vid påstigningsplatsen vid meddelad avgångstid. Föräldrarna har till uppgift att se till att eleven går anvisad väg till och från på- och avstigningsplatsen, och att eleven följer överenskomna ordningsregler. Om eleven missar skolskjutsen är det föräldrarnas ansvar att se till att eleven kommer till skolan.

5.3 Under transporten

Under transporten är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Föraren är skyldig att underrätta skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.
Eventuella problem ska föraren/entreprenören lösa tillsammans med skolan.

5.4 Vid skolan

När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs. Vid eventuella väntetider vid skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och säkerhet. Vid hemfärd är det skolan som ansvarar för att eleverna passar uppgjorda avgångstider.

5.5 Avbokning av särskild skolskjuts

Vid sjukdom eller annan tillfällig avbokning av särskild skolskjuts skall vårdnadshavare kontakta X-trafiks avdelning Serviceresor. Information om telefonnummer och rutiner lämnas separat.

6. Övrigt

6.1 Borttappat busskort

Om elev tappat bort eller skadat sitt busskort får denne betala en avgift (100kr) för att erhålla nytt kort. Kontakta skoladministratör snarast.

6.2 Ändrade förhållanden

Vid ändrade förhållanden, det vill säga vid byte av skola eller byte av skolskjutsadress/flytt, ska det omedelbart meddelas skolskjutsansvarig. Om skolskjuts nyttjas, efter att rätten till denna upphört, debiteras vårdnadshavare kostnad för resorna och en expeditionsavgift på 300kr.

6.3 Extrema förhållanden

Vid vissa extra förhållanden såsom oframkomligt väglag, naturkatastrofer eller andra extraordinära omständigheter kan kommunen inte garantera att skolskjuts kan utföras i enlighet med vad som beslutats. I dessa fall utgår inte ersättning till elevs vårdnadshavare. Kommunen skall vid sådana förhållanden snarast upplysa om detta på kommunens webbplats.

6.4 Handläggningstid och beslut

Ansökningar inför nytt läsår skall ha inkommit senast den 31 maj. Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden 1-6 veckor.

7. Överklagan

Beslutet om skolskjuts kan överklagas. Det finns två olika typer av överklaganden; förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning.

7.1 Förvaltningsbesvär

Om barnet går i den skolan som kommunen hänvisat till (placeringsskola) så kan beslutet överklagas enligt förvaltningsbesvär (avser beslut som är fattade enligt 1:a stycket 10 kap 32 § och 11 kap 31 § i Skollagen). Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag beslutet togs emot.

7.2 Laglighetsprövning

Om barnet går i en annan skola än den kommunen hänvisat till (placeringsskola) så kan beslutet överklagas enligt laglighetsprövning (avser beslut som är fattade enligt 2:a stycket 10 kap 32 § och 11 kap 31 § i Skollagen). Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag beslutet togs emot.

Skolskjutsreglementet grundar sig på bestämmelserna i skollagen (2010:800) och förarbetena Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, prop. 2009/2010: 165 samt Regeringsrättens praxis. Skolskjuts för elever i grundskolan: 10 kap. 32, 33 och 40 §§ skollagen. Skolskjuts för elever i grundsärskolan: 11 kap. 31, 32 och 39 §§ skollagen. Skolskjuts för elever i gymnasiesärskolan: 19 kap. 20, 21 och 28 §§ skollagen. Överklagande av skolskjuts: 28 kap. 5 § 5 skollagen. Frågan om skolskjuts vid växelvis boende: RÅ 2002 ref. 91

8. Gymnasieskolan

Gymnasieelevernas resor regleras i SFS 1991:1110

8.1 Regler för gymnasielevers resor
Kommunen har ingen skyldighet att anordna skolskjuts för gymnasieelever, utan ansvarar för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan där färdvägen är minst 6 km. Detta gäller alla gymnasieelever, till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Kommunen har inte någon skyldighet att anordna skolskjuts för gymnasieelever utan har endast ansvar för deras resekostnader.

Gymnasieelever som har minst 6 km färdväg mellan bostaden och skolan erhåller kostnadsfritt ett busskort. Kortet gäller för obegränsat antal resor fram till klockan 18.00 alt 22.00 skolans läsdagar. Busskortet är personligt och skall, för att vara giltigt vara försett med elevens namn och födelsedatum.

För anslutningsresor från bostad till närmsta hållplats och för de elever som har minst 6 km samt helt saknar allmänna kommunikationer, erhåller ersättning som fastställts av Kommunfullmäktige.

8.2 Ansökan för gymnasielever

Ansökningsblanketter finns under Voxnadalens gymnasium på Ovanåkers kommuns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad