Kontakt

Generell information om skolskjuts

Skolskjutsbussarnas tider publiceras på webben ett par veckor före skolstart. I Ovanåkers kommun har vi ca 1300 elever i grundskolan och cirka 400 av dessa har någon form av skolskjuts.

Elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller andra omständigheter (Skollagen SFS 2010:800 9 kap. 15b §, 10 kap. 32, 33, 40§§, 11 kap.31,32,39§§), 18 kap 30 §.

Skolskjutsorganisationens grund är kommunens linjetrafik där dess tidtabell och verksamhetens
tider är samordnade så långt det är möjligt. Detta gäller oavsett om det är en kommunal- eller fristående skola.

Ansökan ska ha kommit in till skolskjutshandläggare senast den 31 maj för att vara garanterad ett beslut innan skolstart. Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden 1-6 veckor

Skolskjuts ska i första hand anordnas genom allmän kollektivtrafik. Verksamhetens start- och
sluttider inryms inom det som kallas för ramtid, vilket är tiden inom vilken scheman får skapas. Inom ramtid/ramschema kan elev ha icke lärarledd tid. Skolskjutsen planeras utifrån skolornas respektive ramtider.

Rätten till skolskjuts gäller om eleven är folkbokförd i Ovanåkers kommun, i anslutning till skolans start- och sluttider (ej till och från fritidshem) om de går i den skola som kommunen anvisat (placeringsskola) eller närmaste skola oavsett om det är en kommunal- eller fristående skola och uppfyller kommunens grundkriterier för skolskjuts.

Rätten till skolskjuts gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den kommunen har anvisat. I vissa fall kan skolskjuts ändå beviljas efter prövning mot gällande förordningar.

Skolvägen från bostaden ska vara minst:

 • 2 km för barn i förskoleklass
 • 3 km för elev år 1 - 3
 • 4 km för elev år 4 - 9

Anslutningsskjuts beviljas om avståndet mellan hemmet och anvisad på- och avstigningsplats överstiger:

 • 2 km för elever i förskoleklass-årskurs 3
 • 3 km för elever i årskurs 4-6
 • 4 km för elever i årskurs 7-9

Uppmätning av avstånd mellan elevens folkbokföringsadress och anvisad skola sker med
geografiskt informationssystem (GIS). Till grund för beräkningen av avståndet mellan bostad
och skola ligger de bil-, gång- och cykelvägar som normalt sett är framkomliga under året och
som ger den kortaste färdvägen.

Vill du veta hur den planerade skolskjutsen ser ut för ditt barn är du välkommen att kontakta skolskjutshandläggare.

Information om olika typer av skolskjuts

Skolskjuts med upphandlad skolbuss

 • Beviljad skolskjuts sker med Bollnäs buss (som är den upphandlade leverantören).
 • Bollnäs buss har fått en förteckning på vilka elever som är planerade att åka med respektive buss. Det finns inget krav på att bussen väntar om eleven inte står vid upphämtningsplats. Därför är det viktigt att ert/era barn är på plats i god tid. Efter skolslut hämtas eleverna upp vid respektive skola.
 • Skolskjutsbussarnas tider publiceras på kommunens webbplats inför skolstart och eventuella justeringar uppdateras där.
 • Ni som har fritidshemsplats efter skoltid för ert/era barn:
  - De dagar ert/era barn är på fritids gäller inte rätten till skolskjuts.
 • Det är inte tillåtet för kompisar att följa med någon skolskjutsberättigad i skolskjutsfordon.

 • Det är inte tillåtet att åka skolbuss till sina fritidsaktiviteter.
 • Elever ska följa föreskriva regler. Bälte ska användas och eleverna ska sitta kvar i bussen till dess att den stannat.

Skolskjuts med serviceresor (taxi)

Om ditt barn har beviljats skolskjuts genom serviceresor, d.v.s. med särskild beställningstrafik (taxi). Det är X-trafiks beställningscentral som hanterar dessa resor. Det är bra att känna till att:

 • Kommunen beställer resorna för eleven enligt angivna ramtider för skolorna. För elev med anpassad skolgång beställs resor efter angivet schema.

 • Vårdnadshavare kontaktar serviceresor för upplysning om elevens taxitider.

 • Vårdnadshavare ansvarar för att avboka resor. Serviceresor ska kontaktas snarast vid avbokning. Det kan exempelvis vara vid sjukdom, ledighet eller andra avvikande händelser.

 • Om avbokning inte sker blir det en så kallad ”bomresa” och kommunen blir fakturerad för den bokade resan. Vid upprepade ”bomresor” kontaktas vårdnadshavare.

 • Det är inte möjligt att själv ändra tider för hämtning och lämning.

 • Skolskjuts med serviceresor körs oftast med taxi eller mindre buss.

 • Elev ska vara på angiven plats i god tid.

Kontakt till serviceresor:

Skolskjuts med linjetrafik åk F-6 (skolbiljett)

 •  Ni som blir beviljade skolskjuts för första gången erhåller en ny skolbiljett som aktiveras inför skolstart. Denna skickas till elevens folkbokföringsadress.

 • Samma skolbiljett kommer att användas även följande år om eleven är berättigad. Denna aktiveras av kommunen inför skolstart.

 • Aktivering av skolbiljett sker vid första turen. Kortet ska hållas mot kortläsaren vid chauffören till dess att lampan lyser grönt, då är kortet aktiverat. Tas kortet bort för tidigt kan det läsas sönder vid nästa avisering.

 • Skolbiljetten gäller enbart till/från skolan under skolans läsdagar med påstigning mellan klockan 06:00 till 18:00. Skolbiljetten gäller på X-trafiks bussar.

 • Skolbiljetten är personlig och måste vara försedd med namn för att vara giltig.

 • Om förhållanden som angivits på ansökan ändras ska detta meddelas kommunens skolskjutshandläggare omgående (t.ex. vid flytt och avståndet understiger berättigande till skolskjuts). Används skolbiljetten på felaktiga grunder kan ni bli återbetalningsskyldiga.

 • Det är inte tillåtet att ladda egna ”biljetter” på kortet.

 • Förlorad eller obrukbar skolbiljett anmäls omgående till skolskjutshandläggare på skolskjuts@ovanaker.se
  - Ny skolbiljett tillhandahålls mot en kostnad om 100kr. Faktura skickas till vårdnadshavare. Vid användande av ogiltig biljett kan ni vid särskild biljettkontroll bli skyldiga att betala en avgift om 1200kr till X-trafik.

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tel: 0271-570 65
E-post: skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad