Kontakt

Likabehandlingsplan

En likabehandlingsplan tas fram på förskolan och syftet med det arbetet ska vara att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Plan mot kränkande behandling samt aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering och trakasserier/sexuella trakasserier.

Här har vi sammanfogat Skolverkets krav (enligt Skollagen) på en plan mot kränkande behandling med Diskrimineringsombudsmannens krav på aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering och trakasserier/sexuella trakasserier. Varje år redovisas arbetet för huvudmannen som ansvarar för att bedriva ett arbete enligt diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder.

Förskolans riktlinjer och rutiner

  • Var och en som är anställd inom förskolan/skolan som får veta eller upptäcker pågående diskriminering, kränkning eller trakasserier/sexuella trakasserier skall genast ingripa och se till att den utsatte får stöd.
  • All personal känner till och ska agera i enlighet med förskolans/skolans tillbudsrapporteringssystem LISA där rutiner för akuta situationer vid diskriminering, kränkning och trakasserier/sexuella trakasserier inom förskolan/skolan anmäls.
  • Förskolans/skolans riktlinjer och rutiner diskuteras kontinuerligt vid arbetsplatsträffar/planerings- och utvärderingsdagar/arbetslagsmöten.
  • Förskolan/skolan bedriver ett främjande och förebyggande arbete för att motverka diskriminering, kränkning och trakasserier/sexuella trakasserier genom att arbeta med aktiva åtgärder.

Grundförutsättningar : Fölets Förskola 2020-09-25

Främjande och förebyggande arbete

Kartläggning/Utvärdering

Under vårterminen 2020 blev det allt nytt för hela Fölets förskola. Vi gjorde vi en nystart i allt vårt arbete.Vi flyttade in i helt nya lokaler och blev tre avdelningar istället för att ha varit två och en. Vi kopplade ihop två förskolor som nu blev en enhet. Det var ett spännande arbete. I allt vad nu detta innebär så hade vi påbörjat ett större arbete med denna plan några månader tidigare och insåg nu att vi hade ett gyllene tillfälle att “skapa nytt” d.v.s Tänka stort, tänka om och tänka tillsammans. Vi lämnade bland annat ut en enkät till vårdnadshavare där vi hade frågeställningar om deras upplevelse av förskolan samt hur de tolkade barnens reaktioner på flytt, nya kompisar osv. Svarsfrekvensen var väldigt hög mycket på grund av att vi lämnade ut enkäten från hand till hand och att man svarade anonymt. Utfallet av svaren sammanställde vi och såg att de flesta är nöjda och barnen mår bra. Vidare så har vi observerat och utvärderat vårt arbete och utifrån analyser har vi hittat åtgärder. Vi använder oss även av arbetsmaterialet - Fyra steg och sju diskrimineringsgrunder.

För att komma vidare med vårt arbete så känner vi att nu är det dags att göra en koll med Husmodellen som hjälp. Vi har upptäckt lite saker, miljöer och situationer som vi behöver diskutera och åtgärda. För att det här arbetet ska förankras hos barnen så använder vi samtal i vardagen samt att vi observerar hur de gör. Vi reflekterar mycket tillsammans om hur man är en bra kompis. Vägleder barnen i konfliktsituationer.

Mål:

  • att alla barn och vuxna ska känna sig trygga, glada och välkomna när de kommer till förskolan.
  • berika varje barns vardag och stimulera till nyfikenhet och lärande samt skapa goda kontakter med vårdnadshavare

Plan:

  • Vår vision: Att alla barn och vuxna ska känna sig trygga, glada och välkomna när de kommer till förskolan.
  • Vi använder Husmodellen för att se vart vi har riskområden och kunna arbeta förebyggande med dessa.

Alla arbetslag har ansvar för sin egen avdelning, hitta, se och skriva åtgärd för just den situationen/aktiviteten - inomhus. Dessa kan vara olika för avdelningarna för vi har olika förutsättningar. För utförligare åtgärder, prata med personalen på respektive avdelning.

Utomhus har vi, tillsammans, kartlagt riskområden och upptäckt flera. Den främsta Åtgärden blir att vi ser till att vi sprider ut oss och jobbar efter att: “ALLA barn är ALLAS ansvar”.

Om man upplever att någon kränks eller kränkts på förskolan bör man meddela oss för vidare åtgärd. Det finns en utarbetad arbetsgång för sådana situationer.

Planen analyseras/uppdateras i juni 2021

Kontakt

Vallen

Tfn 0271-572 45
Mobil 073-096 61 59

Hagen

Tfn 0271-572 44
Mobil 070-227 46 20

Ängen

Tfn 0271-572 47
Mobil 072-536 73 81

E-post

foletforskola@utb.ovanaker.se


Rektor

Marie Eriksson
Tfn 0271-572 43
E-post marie.eriksson@ovanaker.se

Besöksadress

Apoteksgatan 15
828 31 Edsbyn

Senast uppdaterad