Kontakt

Likabehandlingsplan

En likabehandlingsplan tas fram på förskolan och syftet med det arbetet ska vara att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Plan mot kränkande behandling samt aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering och trakasserier/sexuella trakasserier.

Här har vi sammanfogat Skolverkets krav (enligt Skollagen) på en plan mot kränkande behandling med Diskrimineringsombudsmannens krav på aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering och trakasserier/sexuella trakasserier. Varje år redovisas arbetet för huvudmannen som ansvarar för att bedriva ett arbete enligt diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder.

Förskolans riktlinjer och rutiner

  • Var och en som är anställd inom förskolan/skolan som får veta eller upptäcker pågående diskriminering, kränkning eller trakasserier/sexuella trakasserier skall genast ingripa och se till att den utsatte får stöd.
  • All personal känner till och ska agera i enlighet med förskolans/skolans tillbudsrapporteringssystem LISA där rutiner för akuta situationer vid diskriminering, kränkning och trakasserier/sexuella trakasserier inom förskolan/skolan anmäls.
  • Förskolans/skolans riktlinjer och rutiner diskuteras kontinuerligt vid arbetsplatsträffar/planerings- och utvärderingsdagar/arbetslagsmöten.
  • Förskolan/skolan bedriver ett främjande och förebyggande arbete för att motverka diskriminering, kränkning och trakasserier/sexuella trakasserier genom att arbeta med aktiva åtgärder.

Grundförutsättningar/Plan : Fölets Förskola 20-04-01

Främjande och förebyggande arbete

Kartläggning av dagsläget: Vi har i januari startat om vår verksamhet i nybyggda lokaler. Två förskolor har sammanfogats till en ny. Detta ger att vi fått nya förutsättningar. För att vi ska få ett relevant arbete med “likabehandling” behöver vi läsa på och “komma på banan” igen. Vi har haft fullt upp med att flytta. För att komma tillbaka in i arbetet så behöver vi använda oss av Diskrimineringsombudsmannens och Skolverkets material. Vi ska kartlägga vår nya situation och samla in reflektioner från flera håll. Vi vill även öppna för ökad samverkan med föräldrar och barn.

  • Enkät till föräldrar
  • “Husmodellen”
  • Egna upplevelser/observationer

Målet är att alla barn och vuxna ska känna sig trygga, glada och välkomna när de kommer till förskolan.

Reflektera, analysera och dra slutsatser gör vi på vår utvärderingsdag i juni, tillsammans i hela huset.

Åtgärder planeras efter utvärderingsdagen i juni.

Planen formulerar vi vid höstterminens början. Då sätter vi även datum för utvärdering.

Kontakt

Vallen

Tfn 0271-572 45
Mobil 073-096 61 59

Hagen

Tfn 0271-572 44
Mobil 070-227 46 20

Ängen

Tfn 0271-572 47
Mobil 072-536 73 81

E-post

foletsforskola@ovanaker.se


Rektor

Marie Eriksson
Tfn 0271-572 43
E-post marie.eriksson@ovanaker.se

Besöksadress

Apoteksgatan 15
828 31 Edsbyn

Senast uppdaterad