Kontakt

Modersmål och minoritetsspråk

Modersmålet har stor betydelse för barnets/elevens identitet och självkänsla och är grunden för barnets/elevens förmåga till inlärning.

Med ett välutvecklat modersmål lär sig barnet/eleven sitt andraspråk och andra ämnen lättare. Det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga.

I begreppet modersmål ingår

  • Modersmålsstöd (förskola 1-5)
  • Modersmålsundervisning (grundskola och gymnasieskola)
  • Minoritetsspråken, tornedalsfinska (meänkieli), finska, jiddisch, romani chib och samiska
  • Studiehandledning på modersmål

Minoritetsspråken är extra skyddade språk vilket innebär vissa undantag från de föreskrifter som reglerar modersmålsundervisningen.

Undantagen är:

  • Det finns inget krav om att det måste vara minst fem elever som efterfrågar undervisning.
  • Språket behöver inte vara det dagliga umgängesspråket i hemmet.

Anmälan

Kontakt

Respektive skolas rektor

Senast uppdaterad