Kontakt

Centrala elevhälsan och skolhälsovård

Inom centrala elevhälsan arbetar ett team med kuratorer, psykolog, specialpedagog för förskolan och grundskolan. Tal-/specialpedagog, skolsköterskor och skolläkare med stöd till barn och elever med särskilda behov.

Våra riktlinjer

Vi arbetar utifrån barns och elevers behov. Det gör vi tillsammans med barn, elever, vårdnadshavare och personal. Elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Arbetet är i huvudsak förebyggande och vi strävar efter tidig upptäckt för att kunna göra tidig insats. Elevhälsan bistår med insatser men tar inte över det grundansvar som vilar på personal och föräldrar.

Samarbete med andra

I vårt arbete för barnens och elevernas bästa samarbetar vi också med andra instanser. Vi kan hänvisa till barn- och ungdomshabilitering, barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänst, logoped, barnavårdscentral (BVC), barnmottagning, barn- och familjehälsan 0-12 år och ungdomsmottagning.

Förtroende, sekretess och anmälningsplikt

Vårt arbete bygger på att vi har ömsesidigt förtroende. Vi arbetar under stark sekretess. Trots sekretess har vi en lagstadgad skyldighet att anmäla till socialtjänsten om vi befarar att någon under 18 år far illa.

Kontakt

Senast uppdaterad