Kontakt

Mitt barn går i anpassad gymnasierskola, vad gäller då med skolskjuts?

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden, en funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar ska vid en ansökan, prövas individuellt i varje enskilt fall.

Vid bedömningen tas det hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning, eller någon annan särskild omständighet.

Senast uppdaterad