Kontakt

Vad händer om jag flyttar?

För elev som flyttar under läsåret, men som väljer att gå kvar på samma skola, prövas åter rätten till skolskjuts enligt skollagen och har alltså inte med automatik rätt till fortsatt skolskjuts. Vid dessa fall ska ansökan om skolskjuts inkomma till skolskjutshandläggare snarast, om behov av skjuts finns från den nya bostadsadressen.

Har eleven inte längre behov av skolskjuts från den nya adressen, ska detta meddelas skolskjutshandläggare omgående.

Om det för eleven endast återstår en årskurs har eleven rätt att gå kvar och få skolskjuts sista årskursen enligt de fastställda kilometeravstånden. Detta gäller endast om eleven gått i sin placeringsskola under skolår 8.

Senast uppdaterad