Kontakt

Vi har valt annan skola än den av kommunen anvisade. Kan man få skolskjuts ändå?

Enligt skollagen har elever som väljer en annan skola än den av kommunen anvisade i normalfallet inte rätt till skolskjuts. En elev kan i vissa fall beviljas skolskjuts till annan skola än till skolan i sitt upptagningsområde, vilken kommunen kallar placeringsskola. Detta är beroende på vilka skyldigheter kommunen haft om eleven valt att gå i den anvisade skolan och att det inte blir dyrare än vad den skulle blivit till placeringsskolan.

Detta betyder att om en elev som anvisats en viss skola inte hade uppfyllt förutsättningarna för skolskjuts hade kostnaden för skolskjuts för eleven varit noll kronor.

Ekonomiska svårigheter föreligger i princip så fort det uppstår en ekonomisk merkostnad för kommunen. Utifrån HFD:s domar kan man dra slutsatsen att kravet för ekonomiska merkostnader är väldigt lågt ställt. Så fort merkostnader uppkommer för huvudmannen är kravet på ”ekonomiska svårigheter” uppfyllt.”

Senast uppdaterad