Kontakt

Vilka avståndsregler gäller för olika årskurser?

Skolskjuts ombesörjs i Ovanåkers kommun för elever i förskoleklass, grundskola och
grundsärskolans årskurs 1-9 om avståndet mellan hemmet och kommunen anvisad skola är
minst:

  • 2 km för elev i förskoleklass
  • 3 km för elev i årskurs 1-3
  • 4 km för elev i årskurs 4-9

Anslutningsskjuts beviljas om avståndet mellan hemmet och anvisad på- och avstigningsplats överstiger:

  • 2 km för elever i förskoleklass-årskurs 3
  • 3 km för elever i årskurs 4-6
  • 4 km för elever i årskurs 7-9

Uppmätning av avstånd mellan elevens folkbokföringsadress och anvisad skola sker med
geografiskt informationssystem (GIS). Till grund för beräkningen av avståndet mellan bostad
och skola ligger de bil-, gång- och cykelvägar som normalt sett är framkomliga under året och
som ger den kortaste färdvägen.

Senast uppdaterad