Äldreomsorgen i Ovanåkers kommun får bra betyg av sina brukare

Socialstyrelsen gör varje år en brukarundersökning om vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Personalen i Ovanåkers kommun får toppbetyg!

"Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" är en enkätundersökning som skickas till äldre personer som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller som bor på särskilt boende för äldre. Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst samt att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån brukarnas perspektiv.

Förbättringar inom i stort sett samtliga områden

Vi har gjort en första granskning av årets resultat och kan glädjande konstatera att årets resultat till stora delar är en förbättring från fjolårsresultatet inom både hemtjänsten och särskilt boende för äldre.

Personalen får toppbetyg

Någonting som de som har svarat på undersökningen särskilt lyfter fram är det bemötande som de får från personalen inom äldreomsorgen. I stort sett samtliga brukare som svarat upplever att personalen bemöter dem på ett bra sätt (99 % inom hemtjänsten och 97 % inom särskilt boende för äldre) och ingen har svarat att man sällan eller aldrig får ett gott bemötande från personalen. Det som har svarat upplever också att de har ett gott förtroende för personalen inom äldreomsorgen.

Färre besväras av ensamhet

En annan intressant upptäckt i resultatet, med tanke på hur situationen har sett ut under året med besöksförbud på våra särskilda boenden och socialt distansering för äldre till följd av coronapandemin, är att andelen brukare inom hemtjänsten och kommunens särskilda boenden för äldre som upplever att de besväras av ensamhet har minskat i jämförelse med fjolårets resultat. Samma sak gäller för resultatet gällande trygghet och huruvida man känner besvär av ängslan, oro eller ångest.

Fortsatt analys och utvecklingsarbete

Denna undersökning är ett viktigt kvalitetsmått för att stämma av verksamheternas kvalitet och mål. Socialförvaltningen vill fortsätta att utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Vi kommer därför att göra en djupare analys av resultatet för att hitta förbättringsområden att arbeta med inom verksamheterna, detta för att öka kvalité och service ytterligare.

Vill du veta mer

Vill du titta närmare på resultatet eller läsa mer om brukarundersökningen kan du göra det på Socialstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad