Årsredovisning 2022

Årsredovisningen för 2022 är klar och antogs i Kommunfullmäktige den 2 maj 2023. Resultatet för 2022 blev 36,3 miljoner kronor för hela kommunkoncernen vilket är ett budgetöverskott på 29,9 miljoner kronor.

Diagram över hur skattemedlen fördelas

 

Främsta anledningen till detta är högre skatteintäkter där lönesumman ökade starkt och det blev en bättre återhämtning i ekonomin än den bedömning som gjordes inför 2022. Det har även tillkommit extra generella statsbidrag, 5,6 miljoner kronor, som inte fanns med i budgeten för året.

Ovanåkers kommun har finansiella mål för 2022 inom tre områden som anses vara av betydelse för god ekonomisk hushållning: resultatmål, investeringsmål och soliditetsmål. Resultatmålet är uppfyllt i och med att resultatet blev 4 % av skatter och bidrag, målet är 1 %, investeringsmålet är inte uppfyllt då vi inte har kunnat finansiera investeringarna med egna medel vilket innebär att lånen har ökat. Soliditet anger hur stor del av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Har kommunen en hög (god) soliditet innebär det att den i högre grad finansierar sig själv, till skillnad från att finansieras av externt kapital (lån). Soliditetsmålet, att soliditeten årligen ska förbättras, är uppfyllt.

Skatteintäkter och generella statsbidrag är de största intäktsposterna och är tillsammans 83 % av kommunens intäkter. Den enskilt största kostnadsposten bland kommunens kostnader är personalkostnader. Personalkostnaderna inklusive pensionskostnader står för 63 % av kommunens kostnader.

Diagram över kommunens intäkter
Diagram över kommunens kostnader

Stora investeringar

Kommunen har ett fastighetsbestånd som till stor del byggdes på 60- och 70-talet. Under de senaste åren har kommunen genomfört flera stora investeringar, de största är demensboendet Näskullen, Alftaskolan F-9 och Celsiusskolan F-9. 2022 var en av de större investeringarna en ny 6-avdelningsförskola i centrala Alfta som kommer att tas i bruk under 2023. Kommunens bostadsbolag, Aefab, har under hösten slutfört ombyggnationen av Backa äldreboende till Backa 65trygg, ett trygghetsboende på 31 lägenheter.

Grundprincipen är att investeringar ska finansieras med egna medel. Sen 2018 har kommunen gjort stora investeringar, mer än vad vi kunnat finansiera med egna medel, vilket har medfört att vi har ökat våra lån från 80 miljoner kronor 2018 till 360 miljoner kronor 2022.

Befolkningsutveckling

Hur kommunens befolkning är sammansatt påverkar planeringen av service i en kommun. Det handlar bland annat om hur många invånare kommunen har i förvärvsarbetande ålder, andelen äldre, antalet barn, antalet kvinnor och män, geografisk spridning och om befolkningen ökar eller minskar.

Den 31 december 2022 bodde 11 622 invånare i Ovanåkers kommun vilket är en minskning med 89 personer jämfört med 2021.

En utmaning för kommunen ligger i att antalet 80 år och äldre antas öka med 416 personer (+49 %) mellan 2020-2030. Gruppen 80 år och äldre är en grupp där flera är i behov av kommunala insatser i form av hemtjänst eller särskilt boende.

Hållbarhet

För att stärka den lokala självförsörjningsgraden i kommunen antogs i juni en vägledande lokal livsmedelsstrategi. En del i strategin är att tillgängliggöra kommunal mark för odling vilket genomfördes för andra året i rad på två platser i kommunen, ett 20-tal odlare fick chansen att odla på en egen lott.

Den kommunala energi – och klimatrådgivningen såg under året ett ökat intresse för rådgivning, både från privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. Särskilt stort var intresset för energieffektivisering och installation av laddinfrastruktur och solceller.

Biosfärområde Voxnadalen är ett modellområde för hållbar utveckling som innefattar stora delar av Ovanåkers kommun och delar av Ljusdals och Bollnäs kommuner. Ett av de större projekten under 2022 har varit samarbetsprojektet ”Hållbar platsutveckling” där Världsarvet Hälsingegårdar och Biosfärområde Voxnadalen tillsammans i ett projekt finansierat av Tillväxtverket fokuserat på en hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning och att hitta rätt kompetens är en av våra största utmaningar och avgörande för hur Ovanåkers kommun möter framtiden. När arbetskraften inte räcker till går det inte att möta kompetensutmaningen enbart genom rekrytering, istället behövs också nya arbetssätt och att tillvarata och utveckla befintliga medarbetare. Antalet personer i arbetsför ålder minskar samtidigt som behoven av välfärd ses öka. Konkurrensen om arbetskraften på arbetsmarknaden är stor. Det innebär att arbetet med att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare sker i konkurrens med andra kommuner, regioner samt privata arbetsgivare.

Medelåldern hos de anställda är hög inom de personalintensiva grupperna omvårdnadspersonal och förskollärare vilket innebär att arbetsgivaren står inför pensionsavgångar de kommande åren. Vi ser ett underskott på personal alternativt svårighet att rekrytera tex sjuksköterskor och lärare inom vissa ämnen. Chefer och undersköterskor är andra exempel på svårrekryterade grupper.

Brist på personal inom vissa verksamheter har inneburit att konsulter har använts för bemanning av verksamhet.

Övrigt

Den generella hotbilden mot IT-miljöer har fortsatt. Under året har flera sårbarheter upptäckts och säkrats.

Kriget i Ukraina har inte medfört den ökning av flyktingar som Migrationsverket aviserade. Ovanåkers kommun planerade för att ta emot 114 personer utifrån Migrationsverkets scenario och tilldelningsmodell. Det faktiska mottagandet av flyktingar från Ukraina till Ovanåkers kommun blev ca 25 personer. Kriget i Ukraina har påverkat kommunens verksamhet genom ökade kostnader för t ex drivmedel och livsmedel. Men också uteblivna eller försenade leveranser av varor och tjänster.

Det är tryck på särskilda boenden. I november 2022 öppnades den sista avdelningen (åtta lägenheter) på Näskullen vilket därmed innebär att samtliga särskilda boenden är bemannade. Planering för ett nytt gruppboende inom LSS pågår.

I början av året gav Kommunstyrelsen ett uppdrag till Arbetsmarknadsenheten att minska antalet långtidsarbetslösa genom att fördubbla antalet bidragsanställningar (nystartsjobb). Arbetet har haft en positiv påverkan på både arbetslösheten och försörjningsstödskostnaderna.

Senast uppdaterad