Personal som håller en äldre brukare i handen

Bra och meningsfulla jobb där man gärna vill arbeta i framtiden - så tycker våra semestervikarier om att arbeta inom socialförvaltningen

Kommunens vård- och omsorg är till stora delar verksamheter som pågår dygnet runt, året runt. Verksamheterna kan med andra ord inte stängas under exempelvis sommaren när personalen ska ha semester. Vi är därför helt beroende av våra fantastiska vikarier.

I samband med årets sommarsemester anställdes 161 semestervikarier inom kommunens vård- och omsorg (hemtjänst, särskilda boenden samt kommunens funktionshinderomsorg).

I slutet av sommaren skickades en enkät ut. Syftet med enkäten var att undersöka hur vikarierna upplevt sommaren och samla in eventuella synpunkter och förslag på hur vi kan utveckla och förbättra våra verksamheter. Totalt svarade 79 vikarier på undersökningen vilket motsvarar en svarsfrekvens på 49% och är en relativt bra svarsfrekvens då det kan vara svårt att nå ut med informationen till alla. Och att många har svarat gör också att vi kan använda resultatet i utvecklings- och förbättringsarbetet.

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att utvecklas och bli bättre. Det känns därför väldigt positivt att så många har tagit sig tid att besvara enkäten. Innehållet ger oss bra input i vårt utvecklingsarbete, säger Christian Olars (socialt ansvarig samordnare) som har ansvarat för att sammanställa resultatet.

Här redogör vi för resultatet från årets undersökning av hur våra semestervikarier tycker om att arbeta inom kommunens vård och omsorg.

En bra introduktion

En bra och genomtänkt introduktion kan minska stressen och bidra till att skapa en trygg situation för vikarierna. Att få en bristfällig introduktion bidrar till att man som vikarie känner sig osäker, ensam och belastad av all information och alla nya intryck. Vilket i sin tur ofta resulterar i stress och oro.

För oss är det därför viktigt att man upplever att man får en bra introduktion när man ska arbeta som semestervikarie. Socialförvaltningen har därför utökat introduktionen för att man som vikarie ska känna sig välkommen och uppskattad, känna sig säker på arbetsuppgifterna, blir trygg i arbetsgruppen och veta vem man vid behov kan fråga om hjälp. Vi frågade därför semestervikarierna hur de upplevt den introduktion och information som de fick i samband med att de började.

Utifrån svaren kan vi konstatera att introduktionen håller en bra kvalité. 80,8% har svarat att de har upplevt att de har fått en mycket bra/bra introduktion, och endast 1,3% att de fått en dålig introduktion. 10,3% har svarat att de inte behövde någon introduktion efter som de regelbundet arbetar som vikarie inom verksamheten.

Trevliga kollegor, bra chefer och en bra arbetsmiljö

Semestervikarierna beskriver även verksamheterna som attraktiva arbetsplatser där man trivs och känner sig delaktiga. Särskilt betonas den sociala arbetsmiljön och det kollegiala stödet inom verksamheterna.

Trevliga och hjälpsamma kollegor och chefer, trevligt arbetsklimat. Vi hjälps åt om det krisar. Jag har haft en väldigt bra sommar på hemtjänsten, skriver en av semestervikarierna.

I undersökningen frågar vi om hur man som semestervikarie har upplevt bemötandet, stödet och hjälpen från personalen på arbetsplatsen där man arbetat som vikarie. Hela 93,5% upplever att de fått ett mycket bra/bra bemötande och stöd.

Bland de frisvar som inkommit kan utläsas att man som vikarie upplever sig bra bemött av personal och chefer och att man har fått hjälp och stöd vid behov.

Väldigt trevligt bemötande av personalen, man känner sig delaktig i allt, skriver en semestervikarie.

En bra chef som lyssnar på sin personal. Kunnig personal och en trevlig arbetsmiljö, skriver en annan.

Meningsfulla arbetsuppgifter där man får möjlighet att göra skillnad för andra

Någonting som många semestervikarier särskilt lyfter fram som positivt är att arbetet känns mycket meningsfullt. Många uttrycker en positiv känsla kring att arbeta människonära och att varje dag få möjlighet att göra skillnad i deras liv.

Jag blev positivt överraskad över arbetet och gillade känslan av att göra skillnad och få lära känna och bidra till personers liv, skriver en av semestervikarierna.

Flera vikarier uttrycker även att man får så mycket tillbaka från de som man hjälper vilket också bidrar till en positiv och meningsfull känsla.

Jag skulle kunna jobba inom vården för att man får så mycket tillbaka av brukarna dom är glad att man finns där och hjälper dom, skriver en semestervikarie.

Framtidsjobben finns inom vård- och omsorg

För oss som arbetsgivare är det fantastiskt roligt att få ta del av den positiva syn som semestervikarierna har på arbetet inom vård- och omsorg.

På frågan om årets semestervikarier kan tänka sig att arbeta inom vård- och omsorg i framtiden så svarar nämligen hela 92,3% JA. Ett resultat som ger Ingrid Andersson som är ny verksamhetschef för omvårdnadsenheten framtidstro.

Ovanåkers kommun står i likhet med de flesta övriga kommuner i landet inför en stor utmaning när det gäller kompetensförsörjning. Det är därför otroligt glädjande och hoppfullt att så många av våra semestervikarier kan tänka sig att arbeta inom vård- och omsorg, säger Ingrid Andersson.

Det är också glädjande att se hur vikarier kan få en annan bild av hur det är att arbeta inom kommunens vård- och omsorg. Ofta kan man ha förutfattade meningar om yrket, men många som provar på att arbeta som semestervikarie har en annan uppfattning efteråt. En vikarie skrev exempelvis att den kan tänka sig att nu efteråt arbeta inom vård- och omsorg i framtiden trots att denne före hade en annan upplevelse:

Innan sommaren hade jag svarat nej men det har känts bra och meningsfullt att jobba med människor.

Sammanfattningsvis

Vi frågade avslutningsvis vikarierna vad de har för helhetsintryck av sin tid som semestervikarie, och hela 88,5% svarade att de upplevt att det har varit mycket bra/bra.

Sammanfattningsvis kan därför konstateras att våra semestervikarier är väldigt nöjda med både introduktion, bemötande från kollegor och arbetsuppgifter. De upplever att det är roliga, intressanta och meningsfulla jobb där de får möjlighet att göra skillnad för andra människor.

Nedanstående citat från två av våra semestervikarierna sammanfattar just dessa saker på ett bra sätt.

Jag känner att jag verkligen har blivit som en av de ordinarie, bara smälter in, känns som att jag blivit behandlat lika som den ordinarie personalen, både från brukarna men också från ordinarie personal vilket har känts väldigt skönt. Det känns som att dessa veckor har gått väldigt fort samtidigt som det känns som att jag alltid har varit här och det är absolut ett jobb jag kan tänka mig i framtiden. Jobbet är så blandad och man vet aldrig vad som väntar vilket jag gillar.

 

Har varit så tacksam för avdelningen och gemenskapen först och främst, men även att få testa på detta omväxlande, givande och spännande arbete. Över lag har det fungerat mycket bättre än förväntat och jag har ett positivt intryck.

Hur arbetar vi vidare med resultatet

Resultatet har nu sammanställts och redovisats för bland annat ansvariga politiker och chefer. Tanken är sedan att resultatet ska kunna användas för att utveckla och förbättra nästa års introduktion, bemötande och hantering av vikarier.

Stort tack för din insats

Slutligen vill vi åter igen rikta ett stort tack till alla våra duktiga semestervikarier som gjorde en fantastisk insats under sommaren.

Tack, och välkomna tillbaka.

Senast uppdaterad