Äldre kvinna tillsammans med vårdpersonal

Gott betyg till äldreomsorgen i Ovanåkers kommun

Socialstyrelsen genomför varje år en brukarundersökning om vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Nu har årets resultat redovisats och glädjande nog kan vi konstatera att äldreomsorgen i Ovanåkers kommun får ett mycket gott betyg av de som har deltagit i undersökningen. Resultatet för både hemtjänst och särskilt boende sticker ut i positiv bemärkelse i jämförelse med snittresultatet både lokalt och med riket.

Undersökningen skickas ut till alla personer i kommunen, 65 år och äldre, som har hemtjänst eller bor på särskilt boende.

En hemtjänst av god kvalitet där man känner sig trygg och får ett gott bemötande

Hemtjänstens resultat har förbättrats i jämförelse med fjolårsresultatet och ligger över snittresultatet för länets kommuner och riket inom i stort sett samtliga områden. Exempelvis när det gäller upplevelsen av hur hjälpen utförs, bemötande, förtroende, inflytande, trygghet och tillgänglighet.

God trygghet

Att känna sig trygg när man blir äldre är en otroligt viktig del av välbefinnandet. Därför känns det glädjande att kunna konstatera att hela 93% av de äldre som har besvarat årets brukarundersökning anser att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, vilket kan jämföras med snittresultatet för länets kommuner (87%) och i riket (85%). Det känns mycket glädjande och är till stor del ett resultat av personalens goda arbete och bemötande.

Duktig personal med ett mycket gott bemötande

Någonting som särskilt synliggörs i årets resultat är vilken duktig och kompetent personal som arbetar inom hemtjänsten i Ovanåkers kommun. I stort sett samtliga (98%) av de som har svarat på enkäten upplever att personalen bemöter dem på ett bra sätt och 93% upplever att de har förtroende för personalen som kommer hem till dem.

Vidare upplever 92% att personalen utför sina arbetsuppgifter mycket bra/ganska bra. Vilket kan jämföras med snittresultatet för länets kommuner (85%) och i riket (84%). Man upplever även att personalen är duktiga på att hålla tider och att de kommer på avtalad tid i hög utsträckning (88%), i jämförelse med snittresultat för länets kommuner (82%) och riket (81%).

Trygga, tillgängliga och trivsamma särskilda boenden

Även inom särskilt boende kan vi se en tydlig förbättring av resultatet inom flera områden i jämförelse med fjolåret. Av årets resultat kan vi konstatera att vi har trivsamma boenden, med bra personal där man känner sig trygg. Just tryggheten är ett område där vi ser en tydlig förbättring i jämförelse med fjolårsresultatet. Hela 94% av de som har besvarat årets brukarundersökning upplever att det känns tryggt att bo på särskilt boende i Ovanåkers kommun. Detta resultat kan jämföras med snittresultatet för länets kommuner (85%) och i riket (86%).

Högt förtroende för personalen

Precis som inom hemtjänsten så lyfts personalen på kommunens särskilda boenden fram och får ett mycket gott betyg av de som har besvarat årets brukarundersökning. Vi kan även se en tydlig förbättring av resultatet när det gäller huruvida man känner förtroende för personalen. I årets resultat anger 91% att de känner förtroende för personalen vilket är en förbättring med 20% från fjolårets resultat (71%)

Vidare upplever 91% av de boende på Gyllengården, Sunnangården och Näskullen att de får ett bra bemötande av personalen och 86% upplever att personalen är duktiga på att ta hänsyn till deras önskemål om hur hjälpen ska utföras. Man upplever även att det är lätt att vid behov få kontakt med personalen (både omvårdnadspersonal och sjuksköterskor).

God mat, trivsamma måltider och måltidsmiljöer

Mat och måltider är en viktig del av omvårdnaden av äldre och äldres livskvalitet. Måltidsmiljön är även viktig då den påverkar både aptit och matro. Därför arbetar vi med att skapa positiva upplevelser kring måltiderna för att det ska vara positiva avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet. Det känns därför glädjande att konstatera att 91% de äldre på våra särskilda boenden upplever att maten smakar bra samt att 88% upplever att måltiderna är en trevlig stund på dagen. Detta resultat ligger tydligt över snittresultat för länets kommuner och riket.

Näskullen får fortsatt toppbetyg

Även detta år så sticker Näskullens resultat ut lite extra, och det nya boendet i Edsbyn får fortsatt toppbetyg inom i stort sett samtliga områden. Exempelvis för sin utformning och miljö (både lägenheter, allmänna utrymmen och utomhusmiljön).

Det som däremot sticker ut lite extra i årets undersökning i jämförelse med fjolåret är resultatet av det aktiva arbetet som man har gjort kring aktiviteter och med att skapa en meningsfull vardag för de boende på Näskullen.

Hela 92% av de som har svarat anger att de är nöjda med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet vilket är ett fantastiskt fint resultat om man jämför resultatet med fjolårsresultatet (70%) samt snittresultatet bland länets kommuner (51%) eller rikssnittet (58%). Detta är mycket glädjande eftersom man satsar mycket på arbetet kring aktiviteter på Näskullen. Det visar även att man genom att aktivt arbeta med olika områden kan påverka de äldres upplevelser och därmed brukarundersökningens resultat.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de äldre tycker om äldreomsorgen och att både hemtjänsten och de särskilda boendena i Ovanåkers kommun får ett mycket gott betyg. Ser man på det sammantagna resultatet så svarar 93% att de är mycket nöjd eller ganska nöjd med hemtjänsten och 79% med särskilda boenden. Vilket i båda fallen är ett bättre resultat än snittresultatet för länets kommuner och i riket. Detta känns mycket glädjande och vi är stolta över att kunna erbjuda en så god äldreomsorg inom Ovanåkers kommun.

Fortsatt analys och utvecklingsarbete

Att resultatet är bra betyder inte att det inte finns utvecklingsområden. Äldreomsorgen står inför stora utmaningar framöver och det pågår redan flera insatser för att förbättra verksamhetens kvalitet ytterligare.

Denna undersökning är ett viktigt kvalitetsmått för att stämma av verksamheternas kvalitet och mål. Socialförvaltningen vill fortsätta att utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Vi kommer därför att göra en djupare analys av resultatet för att hitta förbättringsområden att arbeta med inom verksamheterna, detta för att öka kvalité och service ytterligare.

Vill du veta mer

Vill du titta närmare på resultatet eller läsa mer om brukarundersökningen kan du göra det på Socialstyrelsens hemsida:

Öppna jämförelser – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad