Kontakt

Skolverksamhet

Om du ska starta en förskola, skola eller ett fritidshem ska du anmäla detta till miljö- och byggförvaltningen. Du måste också anmäla om du vill göra större förändringar i en befintlig verksamhet eller utöka med fler lokaler. Samma krav gäller för både fristående och kommunala verksamheter.

Anmälan

Anmälningsplikt gäller för följande skolverksamheter: förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, internationell skola.

På kommunens hemsida finns en e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för anmälan, alternativt blankett om du inte har tillgång till e-legitimation. Kontakta oss gärna redan på planeringsstadiet och redovisa hur ni tänkt göra - då finns större chans att du inte behöver göra ändringar i efterhand.

När vi har granskat din anmälan utför vi ett platsbesök på anläggningen för att titta på lokalerna. Om allt är ok kommer du att få ett beslut om att vi lämnar anmälan utan vidare åtgärder, alternativt med vissa försiktighetsmått.

Om du inte anmäler din verksamhet innan verksamheten sätter igång, riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift. Utebliven anmälan kan också leda till åtal.

Avgift

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en avgift för anmälan enligt en taxa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som fastställts av kommunfullmäktige.

Efter att verksamheten anmälts till oss gör vi även en inklassning av verksamheten. Vid inklassningen beslutas tillsynsbehov samt tillsynsavgift för verksamheten, vilket delges genom ett separat beslut. Tillsynsavgiften tas ut som fast årlig avgift från och med året efter anmälan.

Egenkontroll

Du som är ansvarig för en verksamhet inom skola eller barnomsorg ska kontrollera verksamheten och arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Många barn och ungdomar har i dag problem med allergier och överkänslighet. En bra inomhusmiljö är nödvändig för att underlätta för allergiker och viktig för att förebygga besvär hos alla.

Egenkontroll kan beskrivas som verksamhetsutövarens egna kvalitetssystem för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på hälsa och miljö. Det är också ett sätt att se till att verksamheten drivs enligt de lagkrav som finns. Arbetet med egenkontroll i anmälningspliktiga verksamheter ska göras fortlöpande och systematiskt och det ska dokumenteras. Rutiner ska vara kända av personalen.

Ni behöver göra en riskbedömning av verksamheten utifrån miljö- och hälsoriskperspektiv. Utifrån riskbedömningen tar man sedan fram rutiner över vad som behöver kontrolleras regelbundet. Dessa rutiner kan skilja sig åt jämfört med arbetsmiljöarbetet men vissa saker kan samköras.

Exempel på riskfaktorer som behöver kontrolleras:

 • fukt- och mikroorganismer
 • radon
 • ventilation och luftkvalitet
 • buller
 • städning
 • hygien och smittspridning
 • kemikaliehantering

Ett egenkontrollprogram i en skola kan till exempel innehålla:

 • rutiner för faktorer som berör skolans inomhusmiljö som ventilation, städning, temperatur, radon, hygien och smitta, buller
 • rutiner för kemikaliehantering i kemisalar, slöjdsalar samt kemikalieförteckning
 • uppgifter om hur det organisatoriska ansvaret gällande fastighetsfrågor är uppdelat
 • rutiner för drift och underhåll av ventilationen
 • rutiner för kommunikation med fastighetsägare gällande fastighetsfrågor
 • rutiner för att ta emot klagomål på till exempel luftkvalitet, buller eller temperatur
 • rutiner för felanmälan gällande fastighetsfrågor
 • rutiner för uppföljning och utvärdering av åtgärd, resultatet av åtgärden
 • rutiner för åtgärder vid driftstörningar, till exempel vädringsrutiner
 • rutin för att kontakta miljö- och byggnämnden vid driftstörningar
 • rutiner för att ta reda på hur elever och personal upplever inomhusmiljön i skolan
 • att regelbundet utföra en allergirond kan vara en del av egenkontrollen.

Den lagstifting som i huvudsak styr egenkontrollen är miljöbalken och förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll.

Mer information om egenkontroll samt tillhörande regelverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan hittas på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kontakt

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Senast uppdaterad