Kontakt

1. Elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola (övriga elevresor för gymnasiet se under punkt 8 nedan)

Elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola (övriga elevresor för gymnasiet se under punkt 8 nedan)

Elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller andra omständigheter (Skollagen SFS 2010:800 9 kap. 15b §, 10 kap. 32, 33, 40§§, 11 kap.31,32,39§§), 18 kap 30 §.

Skolskjutsorganisationens grund är kommunens linjetrafik där dess tidtabell och verksamhetens tider är samordnade. Detta gäller oavsett om det är en kommunal- eller fristående skola. Skolskjuts ska i första hand anordnas genom allmän kollektivtrafik. Verksamhetens start- och sluttider inryms inom det som kallas för ramtid, vilket är tiden inom vilken scheman får skapas1. Skolskjutsen planeras utifrån skolornas respektive ramtider. Skolskjuts anordnas endast på land.

Elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola har rätt till skolskjuts i anslutning till skolans start- och sluttider (ej till och från fritidshem) om de går i den skola som kommunen anvisat (placeringsskola) eller närmaste skola oavsett om det är en kommunal- eller fristående skola och uppfyller kommunens grundkriterier för skolskjuts.

Rätten till skolskjuts gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den kommunen har anvisat. I vissa fall kan skolskjuts beviljas efter en särskild prövning, mer information under punkt 2. Rätten till skolskjuts gäller endast om eleven är folkbokförd i Ovanåkers kommun.

Alla elever inom i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola som har behov av skolskjuts ska ansöka till kommunen innan ett beslut om skolskjuts kan fattas. Som regel fattas ett beslut stadievis, dvs om avstånds-och grundkriterier uppfylls, kan ett beslut komma att gälla för hela perioden av ex. åk 1-3. Därefter lämnas en ny ansökan om behovet kvarstår.

För de elever som har behov av anpassad skolskjuts med taxi, gäller beslut som regel läsårsvis och därefter ska en ny ansökan lämnas.

De elever som inte uppfyller kommunens grundkriterier kan ansöka om skolskjuts av andra orsaker och kan komma att beviljas efter individuell prövning, mer information under punkt 4. För elever med växelvis boende, se mer information under 4.4

Vid ändrade förhållanden under beslutets giltighetstid ska detta anmälas omgående, t ex vid:

• flytt
• skolbyte
• ändrat schema vid växelvis boende

Blankett för ansökan om skolskjuts finns på Ovanåkers kommuns hemsida, www.ovanaker.se.

1.2 Begreppet skolskjuts

Med begreppet skolskjuts avses kostnadsfria resor mellan anvisad på- och avstigningsplats i hemmets närhet och av kommunen anvisad skola.

Skolskjutstransporterna ska i första hand utföras med kollektivtrafik där elev får skolbiljett* (busskort) samt upphandlad skolskjuts till och från anvisad skola. Byten mellan fordon och turer kan förekomma.

*För årskurs F-6 gäller skolbiljett/”skolkort” och för årskurs 7-9 gäller Ung i Ovanåker.

Senast uppdaterad